Покана

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект с предмет: „Ремонт на работни помещения в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.09.2022 г.
Техническа спецификация07.09.2022 г.
Разпределение IV-съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение IV07.09.2022 г.
Разпределение V - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение V07.09.2022 г.
Разпределение VI - съществуващо положение07.09.2022 г.
Разпределение VI07.09.2022 г.
Проект на договор07.09.2022 г.
Образци на документи07.09.2022 г.

Покана

Наименование: Избор на борсов посредник на „Софийска стокова борса“ АД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 26.07.2022 г.
Приложения 26.07.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на конструктивно становище за сградата на ПД „Енерго“ Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Приложения30.06.2022 г.
Съобщение12.07.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на нови пожарогасители и противопожарно оборудване в НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.06.2022 г.
Приложения30.06.2022 г.
Проект на договор30.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в пет обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.06.2022 г.
Приложения23.06.2022 г.
Съобщение12.07.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на отоплителна инсталация в ПД „Енерго” Предел


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.06.2022 г.
Приложения15.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Обществени поръчки“ на тема: „Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.06.2022 г.
Приложения15.06.2022 г.

Покана

Наименование: „Избор на консултант за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект по смисъла на чл. 142 от ЗУТ и извършване на строителен надзор за изпълнение на строителство на „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“, подобект „Експлоатационен път до Савачна шахта Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2022 г.
Приложения10.06.2022 г.
Проект на договор10.06.2022 г.
Споразумение по КОСЗБР10.06.2022 г.

Покана

Наименование: Проектиране на нова пожароизвестителна система в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 07.06.2022 г.
Приложения 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 1 07.06.2022 г.
Приложения към ТС за обособена позиция 2 07.06.2022 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на работен проект за вертикални стълби във водовземната кула ГНД за ВЕЦ „Тешел“, язовирен район „Родопи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.06.2022 г.
Приложение 1 - Техническа спецификация07.06.2022 г.
Приложение към техническа спецификация07.06.2022 г.
Образци07.06.2022 г.
Проект на договор07.06.2022 г.
Споразумение по качество07.06.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти21.06.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти 01.07.2022 г.

Покана

Наименование: Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на почивен дом „Пчелина“, с. Ковачевци


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.06.2022 г.
Приложения02.06.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от отдел „Производство от ВЕЦ и XC“ в ЦУ и отдел „Правен“ в предприятие „Язовири и каскади“ на тема: „Практически въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2022 г.
Приложения31.05.2022 г.

Покана

Наименование: Почистване и отпушване на канали, шахти и водосточни тръби в почивните домове на НЕК ЕАД в пет обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.05.2022 г.
Приложения25.05.2022 г.

Покана

Наименование: „Услуги по отпечатване в обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Отпечатване на визитни картички“
Обособена позиция 2: „Отпечатване на логото на НЕК ЕАД върху пощенски пликове“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.05.2022 г.
Приложения20.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.
Съобщение за удължаване стока за получаване на оферти по ОП230.05.2022 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на Инвестиционен проект с предмет – „Изграждане на връзка между сградата на ПД „Енерго“ Росенец с новоизградената канализационна мрежа и локална ПСОВ (пречиствателна станция за отпадни води) в Лесопарк Росенец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.05.2022 г.
Приложения и образци19.05.2022 г.
Приложение 1 към техническата спецификация19.05.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти02.06.2022 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на обучение на служители от отдел „Балансиращ пазар“ и управление „Търговия с електрическа енергия“ в ЦУ на НЕК ЕАД на тема: „Закон за енергетиката. Закон за енергия от възобновяеми източници. Правила за търговия с електрическа енергия“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.05.2022 г.
Приложения18.05.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема „Практически насоки при прилагане на Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.04.2022 г.
Приложения19.04.2022 г.
Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти04.05.2022 г.

Покана

Наименование: Стратегии за справяне с конфликти в областта на човешките ресурси


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2022 г.
Приложения29.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти13.05.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Бизнес кореспонденция и делово общуване“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Работа в екип. Управление на времето. Ефективна комуникация“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.04.2022 г.
Приложения29.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти12.05.2022 г.

Покана

Наименование: Изработване и доставка на папки и грамоти


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.04.2022 г.
Приложения27.04.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни