Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Национална електрическа компания ЕАД уведомява всички засегнати страни, че има инвестиционно намерение за изграждане на СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, в поземлен имот, с местонахождение в Област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, , с идентификатор: № 39921.4.979.