newspapers 3488857

Новини

До нашите клиенти и партньори

Йордан Желев напусна поста изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Национална електрическа компания ЕАД поради поемане на ново професионално предизвикателство и развиване на кариерата му.
Съгласно законоустановения срок, той изпълняваше длъжността до излизане на решение за вписване на промени в Търговския регистър.
Мястото му заемa Екатерина Истаткова досега член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД.
В Съвета на директорите на НЕК ЕАД влиза Момчил Ванов - Финансов директор на Български Енергиен Холдинг ЕАД.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 04.02.2014 г. бе финализирана последната фаза от процеса по разделянето на "Националната електрическа компания" ЕАД и "Електроенергийния системен оператор" ЕАД, а именно отделянето по собственост на мрежата и прилежащите активи на двете дружества.

Това е резултат от усилията на експертите от двете дружества, които с подкрепата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и Министерството на икономиката и енергетиката успяха да осъществят правно, организационно и финансовото отделяне или преструктуриране на дейностите, което е последната стъпка за изпълнение на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и националното законодателство.

Отделянето на ЕСО ЕАД като собственик на електропреносната мрежа ще позволи на дружеството да стартира процеса по сертифицирането му като независим преносен оператор, като последваща стъпка за развитието на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар съобразно изискванията на третия либерализационен пакет.

Разчитайки единствено на уменията и познанията на ръководените от тях екипи, без използването на външна ресурсна и експертна помощ, ръководствата на двете дружества се справиха успешно с поставените цели.

Инцидент в подстанция "Ихтиман"

Във връзка с възникнала по-рано днес авария и инцидент в подстанция "Ихтиман" Министерството на икономиката и енергетиката информира:
Подстанция "Ихтиман" и активите й са собственост на бившия Чугунолеярен комбинат в Ихтиман. Подстанция "Ихтиман" се използва от ЧЕЗ за електроснабдяване на град Ихтиман и околните села. Държавните дружества ЕСО и НЕК нямат ангажимент към поддръжката на подстанцията.
Пострадалите работници не са служители нито на ЕСО, нито на НЕК.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ВЕИ инвеститор се отказа от преференциална цена на ел.енергията си

За първи път в България НЕК подписа договор за присъединяване на вятърна електрическа централа към електроенергийната система, който договор не обвързва страната ни със задължително изкупуване на електрическа енергия на преференциална цена и не оказва влияние върху разходите за електрическа енергия на потребителите.
На основание сключения днес (05.12.2013 г.) договор с участието на китайски инвеститор "Национална електрическа компания" ЕАД няма ангажимент да изкупува електрическата енергията от ВЕИ парка. Тази енергия ще се продава на пазарен принцип на свободния пазар, като търсенето и намирането на пазар остава ангажимент единствено на инвеститора.
Планираните инвестиции са за над 1 млрд. лева. и включват изграждането на подстанция и съпътстващата парка електрическа мрежа, която инвеститорът безвъзмездно ще предостави на собственика на електропреносната мрежа. В държавния бюджет се предвижда да постъпят над 100 млн.лв. под формата на данъци и такси при вноса на техническото оборудване. Допълнително още 5,4 млн.лв. ще постъпят в общинските бюджети в Североизточна България, където се предвижда изграждането на ВЕИ парка. За своя сметка фирмата инвеститор ще рехабилитира и част от съществуващата в района общинска пътна инфраструктура и ще изгради над 200 км общински пътища, които ще предостави на общините за безвъзмездно ползване. В процеса на изграждане и експлоатация на ВЕИ парка ще бъдат ангажирани над 750 души.
Инвестиционното намерение на китайската фирма показва международното доверие, с което се ползва страната ни. Подписването на договора е добър знак за българо-китайското икономическо сътрудничество и бележи важен етап от развитието му.

ДО НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ

Днес, 04.12.2013 г., в Търговския регистър към Агенция по вписванията са вписани промени в Съвета на директорите на НЕК ЕАД, както следва:
1.Йордан Трифонов Желев – член на СД и изпълнителен директор.
2.Анна Емилова Димитрова – Председател на СД
3.Екатерина Димитрова Истаткова – член на СД
Съгласно Устава на дружеството занапред изпълнителният директор Йордан Желев ще управлява и представлява НЕК ЕАД в отношенията й с всички бизнес партньори и държавни институции.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Въпреки тежкото наследство, новото ръководството на Националната електрическа компания ЕАД прави всичко възможно да изпълнява ангажиментите на компанията по търговските й отношения с контрагенти. Днес (16.10.2013 г.) НЕК ЕАД изплати на Топлофикация - Сливен задължението си от 520 000 лева, с която сума топлофикационното дружество би могло да се разплати с "Мина Черно Море - Бургас" ЕАД. Новото ръководство на "Националната електрическа компания" ЕАД предприема плащания по търговските си отношения с контрагенти, съобразявайки се с приходите на компанията.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни