Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Днес в НЕК ЕАД бе получена сумата от 32 милиона лева от EВН Електроснабдяване. Платежното нареждане е предложение за заем. Следвайки закона НЕК ЕАД не може да приеме това предложение. Също така тази сума е малка част от размера на задължението на ЕВН Електроснабдяване към Национална електрическа компания ЕАД. Нашата компания продължава да смята, че задълженията на ЕВН Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго - про ще бъдат погасени в пълния им размер съгласно Указанията на ДКЕВР.

ПРЕСЦЕНТЪР

Национална електрическа компания сезира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за задържани и неизплатени задължения от страна на електроразпределителните дружества за електрическа енергия към компанията. Към настоящия момент неплатените суми възлизат на 318 млн.лв.
Това нарушава финансовата стабилност на дружеството и драстично нарушава възможностите за разплащане с доставчиците на електроенергия. Това води до ограничаване на финансовия ресурс на производителите, които от своя страна не могат да осигурят горивата за производство.
НЕК ЕАД е сериозно притеснена за сигурността на електроенергийната система на страната предвид нарушения паричен поток на електроразпределителните дружества. Това създава опасност за осигуряване на доставките на електрическа енергия.
Крайните снабдители - Електроразпределителните дружества доставчици на ток, започнаха да удържат плащания към НЕК ЕАД за закупена електрическа енергия на два етапа от м. април до м. август 2013 г. и от края на м. декември същата година.
Основанието, което изтъкват Електроразпределителните дружества доставчици на ток за тези действия е отменената Методика за компенсиране на разходите за закупена електрическа енергия от ВИ и високоефективно комбинирано производство от ВАС.
Отмяната на Методиката не дава основание на Електроразпределителните дружества доставчици на ток да извършват прихващане. НЕК ЕАД не е признал тези вземания, което прави прихващанията /задържанията/ незаконни.
Непостъпването на парични средства към НЕК ЕАД води до невъзможност компанията да се разплаща с доставчиците на електроенергия, а оттам и с производителите на суровини. Това застрашава доставките на електроенергия, което е риск за енергийната стабилност на системата и националната сигурност.

Националната електрическа компания посрещна млади мениджъри в рамките на инициативата Мениджър за един ден

 

Целта на ръководството на НЕК ЕАД бе среща на младите хора с реалния бизнес, практика и насърчаване на връзката между бизнеса и образованието. В рамките на деня младежите имаха възможност да седнат на работното място на изпълнителния директор Екатерина Истаткова и заместник - изпълнителния директор Антон Славов и да участват в управлението на компанията в реално време и с нужната отговорност. Участваха в работни срещи, където отблизо проследиха процеса на взимане на решения. Младежите посетиха Централното диспечерско управление и се запознаха с работата на оператора на електроенергийната система (ЕЕС) на Република България, който осъществява контрол и координиране на режимите на електроенергийната система, осигурява сигурната и икономична работа на ЕЕС и нейната синхронна работа с ЕЕС на страните от синхронната зона на Континентална Европа и организира и администрира пазара на електроенергия. Организирано бе и посещение на ВЕЦ Симеоново, една от най-старите водноелектрически централи в страната, намираща се на територията на гр. София и с принос към развитието на електрификацията и модернизацията на столицата ни през 30-те години на 20-ти век. Днес централата е собственост на НЕК ЕАД, произвежда екологична енергия и е пример за добро стопанисване и експлоатация. В края на деня на среща с ръководството на НЕК ЕАД младежите споделиха впечатленията си от работата си като мениджър в компанията и изразиха своята признателност за предоставената им възможност. Г-жа Истаткова им връчи грамоти от името на Национална електрическа компания и пожела участието на младежите в инициативата Мениджър за един ден да бъде за тях добро начало в бъдещото им успешно професионално развитие.

Прочети още...

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката, НЕК ЕАД оповестява своето намерение за промяна от 01.07.2014 г. на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности, както следва:1.Цената за услугата "обществена доставка" - 0,00331 лв/кВтч.
2.Цената на електрическата енергия, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, е функция от количествата разполагаемост за производство на електрическа енергия от производителите за регулирания пазар /т.н. квоти/ и техните регулирани цени определяни от ДКЕВР.

Йордан Желев напусна поста изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Национална електрическа компания ЕАД поради поемане на ново професионално предизвикателство и развиване на кариерата му.
Съгласно законоустановения срок, той изпълняваше длъжността до излизане на решение за вписване на промени в Търговския регистър.
Мястото му заемa Екатерина Истаткова досега член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД.
В Съвета на директорите на НЕК ЕАД влиза Момчил Ванов - Финансов директор на Български Енергиен Холдинг ЕАД.

На 04.02.2014 г. бе финализирана последната фаза от процеса по разделянето на "Националната електрическа компания" ЕАД и "Електроенергийния системен оператор" ЕАД, а именно отделянето по собственост на мрежата и прилежащите активи на двете дружества.

Това е резултат от усилията на експертите от двете дружества, които с подкрепата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и Министерството на икономиката и енергетиката успяха да осъществят правно, организационно и финансовото отделяне или преструктуриране на дейностите, което е последната стъпка за изпълнение на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и националното законодателство.

Отделянето на ЕСО ЕАД като собственик на електропреносната мрежа ще позволи на дружеството да стартира процеса по сертифицирането му като независим преносен оператор, като последваща стъпка за развитието на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар съобразно изискванията на третия либерализационен пакет.

Разчитайки единствено на уменията и познанията на ръководените от тях екипи, без използването на външна ресурсна и експертна помощ, ръководствата на двете дружества се справиха успешно с поставените цели.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук