newspapers 3488857

Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с трайното и продължаващо с месеци неизпълнение от страна на "ЕВН България електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-ПРО продажби" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД на задължението им да заплащат на обществения доставчик /НЕК ЕАД/ цената на доставената електрическа енергия за крайните битови потребители, НЕК ЕАД уведоми Главния прокурор на Република България за създалата се опасност от срив в сигурността на снабдяването с електрическа енергия.
НЕК ЕАД предприе тази стъпка за да защити интересите на българските граждани.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес в НЕК ЕАД бе получена сумата от 32 милиона лева от EВН Електроснабдяване. Платежното нареждане е предложение за заем. Следвайки закона НЕК ЕАД не може да приеме това предложение. Също така тази сума е малка част от размера на задължението на ЕВН Електроснабдяване към Национална електрическа компания ЕАД. Нашата компания продължава да смята, че задълженията на ЕВН Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго - про ще бъдат погасени в пълния им размер съгласно Указанията на ДКЕВР.

ПРЕСЦЕНТЪР

Национална електрическа компания сезира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Национална електрическа компания сезира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за задържани и неизплатени задължения от страна на електроразпределителните дружества за електрическа енергия към компанията. Към настоящия момент неплатените суми възлизат на 318 млн.лв.
Това нарушава финансовата стабилност на дружеството и драстично нарушава възможностите за разплащане с доставчиците на електроенергия. Това води до ограничаване на финансовия ресурс на производителите, които от своя страна не могат да осигурят горивата за производство.
НЕК ЕАД е сериозно притеснена за сигурността на електроенергийната система на страната предвид нарушения паричен поток на електроразпределителните дружества. Това създава опасност за осигуряване на доставките на електрическа енергия.
Крайните снабдители - Електроразпределителните дружества доставчици на ток, започнаха да удържат плащания към НЕК ЕАД за закупена електрическа енергия на два етапа от м. април до м. август 2013 г. и от края на м. декември същата година.
Основанието, което изтъкват Електроразпределителните дружества доставчици на ток за тези действия е отменената Методика за компенсиране на разходите за закупена електрическа енергия от ВИ и високоефективно комбинирано производство от ВАС.
Отмяната на Методиката не дава основание на Електроразпределителните дружества доставчици на ток да извършват прихващане. НЕК ЕАД не е признал тези вземания, което прави прихващанията /задържанията/ незаконни.
Непостъпването на парични средства към НЕК ЕАД води до невъзможност компанията да се разплаща с доставчиците на електроенергия, а оттам и с производителите на суровини. Това застрашава доставките на електроенергия, което е риск за енергийната стабилност на системата и националната сигурност.

Националната електрическа компания посрещна млади мениджъри в рамките на инициативата Мениджър за един ден

Националната електрическа компания посрещна млади мениджъри в рамките на инициативата Мениджър за един ден

 

Целта на ръководството на НЕК ЕАД бе среща на младите хора с реалния бизнес, практика и насърчаване на връзката между бизнеса и образованието. В рамките на деня младежите имаха възможност да седнат на работното място на изпълнителния директор Екатерина Истаткова и заместник - изпълнителния директор Антон Славов и да участват в управлението на компанията в реално време и с нужната отговорност. Участваха в работни срещи, където отблизо проследиха процеса на взимане на решения. Младежите посетиха Централното диспечерско управление и се запознаха с работата на оператора на електроенергийната система (ЕЕС) на Република България, който осъществява контрол и координиране на режимите на електроенергийната система, осигурява сигурната и икономична работа на ЕЕС и нейната синхронна работа с ЕЕС на страните от синхронната зона на Континентална Европа и организира и администрира пазара на електроенергия. Организирано бе и посещение на ВЕЦ Симеоново, една от най-старите водноелектрически централи в страната, намираща се на територията на гр. София и с принос към развитието на електрификацията и модернизацията на столицата ни през 30-те години на 20-ти век. Днес централата е собственост на НЕК ЕАД, произвежда екологична енергия и е пример за добро стопанисване и експлоатация. В края на деня на среща с ръководството на НЕК ЕАД младежите споделиха впечатленията си от работата си като мениджър в компанията и изразиха своята признателност за предоставената им възможност. Г-жа Истаткова им връчи грамоти от името на Национална електрическа компания и пожела участието на младежите в инициативата Мениджър за един ден да бъде за тях добро начало в бъдещото им успешно професионално развитие.

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката, НЕК ЕАД оповестява своето намерение за промяна от 01.07.2014 г. на цените, които прилага при извършване на лицензионните си дейности, както следва:1.Цената за услугата "обществена доставка" - 0,00331 лв/кВтч.
2.Цената на електрическата енергия, по която дружеството, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, е функция от количествата разполагаемост за производство на електрическа енергия от производителите за регулирания пазар /т.н. квоти/ и техните регулирани цени определяни от ДКЕВР.

До нашите клиенти и партньори

Йордан Желев напусна поста изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Национална електрическа компания ЕАД поради поемане на ново професионално предизвикателство и развиване на кариерата му.
Съгласно законоустановения срок, той изпълняваше длъжността до излизане на решение за вписване на промени в Търговския регистър.
Мястото му заемa Екатерина Истаткова досега член на Съвета на директорите на НЕК ЕАД.
В Съвета на директорите на НЕК ЕАД влиза Момчил Ванов - Финансов директор на Български Енергиен Холдинг ЕАД.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни