Новини

Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД  е получила безвъзмездни средства от Проекта за Рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ №049А, като част от проекта е изпълнение на „Рехабилитация на ОРУ 110 KV на ВЕЦ „Въча 1“ и част от системите на ВЕЦ под общ контрол“.

ВЕЦ  „Въча 1“е последното стъпало от каскадата „Доспат-Въча». В централата са инсталирани  четири хидроагрегата с обща инсталирана активна мощност 14MW. Турбините са тип „Францис“ с номинална мощност от 3.5 МW всяка. Хидроагрегати (ХА) 1 и 2 са въведени в експлоатация през 1933 г., а ХА3 и ХА4- през 1952-53 г.

Рехабилитацията обхваща подмяна на амортизирани съоръжения от ОРУ 110kV - прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори, командни табла, първична и вторична комутация; общи системи за централата; системи за ХА3 и ХА4 и цялостна замяна на съществуващият ХА2 с нов. Целта на рехабилитацията е подобряване на екслпоатационната сигурност и ефективността на ВЕЦ Въча 1.

Настоящата информация се дава във връзка с изискванията на чл.4, ал.1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ( ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук