Информационни технологии

НЕК ЕАД инвестира в информационните технологии като средство за подобряване на ефективността на компанията. Възприетият подход за внедряване на съвременни ИТ решения води до значително намаляване на разходите и подобряване на вътрешнофирмените процеси.

Изградената ИТ инфраструктура е съобразена с текущите изисквания на бизнеса и е базирана на съвременни технологични решения от водещи хардуерни производители и разработчици на софтуер. Архитектурата позволява ефективно използване на изчислителните ресурси, гарантира висока устойчивост на откази.

Внедрените информационни системи обхващат всички процеси в компанията и предоставят възможност за оперативно приспособяване към динамично променящата се бизнес среда. В компанията са внедрени корпоративни специализирани информационни системи от висок клас: ERP (Enterprise Resource Planning ­ SAP R/3), AMR (Automatic Meter Reading), Billing, GIS (Geographic Information System), SRM (Supplier Relationship Management), BW (Business Warehouse) и други, като всички изброени системи са тясно интегрирани и са на разположение до всяко работно място в страната чрез използване на телекомуникационни и VPN (Virtual Private Network) технологии.

Фокусът на работата е насочен за постигане на пълен интегритет на данните, постигане на висока комуникационна сигурност, като са взети предвид съвременните стандарти за съхраняване на данните. Изгражданата през годините комуникационна инфраструктура на базата на съвременни технически средства, гарантираща сигурност при пренос на данни и подсигуряваща висока надеждност и достъпност до данните, беше развивана с оглед нарастващата необходимост за по-голям капацитет на пренос.

Техническата инфраструктура в DC (Data Centre) в Централно управление на НЕК ЕАД се базира на 32- и 64-битови сървъри, които са оразмерени съгласно изискванията на системите и се използват виртуализационни технологии за сървърна консолидация. Напълно резервираната мрежа от устройства за съхранение на данни SAN (Storage Area Network) позволява гъвкаво и сигурно управление на дисковите и лентовите ресурси, като допринася за постигането на целите за висока производителност и необходимата наличност на всички системи. Регионалните поделения на компанията в страната ­ повече от петдесет на брой ­ са свързани посредством IPSec VPN, използвайки IP пренос.

С развитието и модернизирането на информационната среда в НЕК ЕАД са постигнати следните цели:

  • съкратено е времето за вземане на важни управленски решения чрез осигуряване на цялата корпоративна финансова и техническа информация on-line;
  • изградена е надеждна комуникационна среда с висока степен на сигурност между всички централни и регионални обекти, разположени на територията на Република България;
  • предоставена е възможност на всички потребители да използват целия набор от Интернет услуги;
  • осигурено е управлението на вътрешния документооборот чрез използване на документооборотни системи, както и използване на функционалността на ERP в тази сфера;
  • постигната е висока надеждност и достъпност на данните посредством съвременни решения за съхранение и архивиране на данни;
  • използвани са съвременни решения за идентификация на потребителите и надеждно криптиране и компресиране на данните при трансфер;
  • гарантирана е достъпността до данните в работно и извънработно време чрез използване на съвременни технически решения и високонадежден хардуер и софтуер;
  • сигурността на системите е подсигурена от недобронамерени действия посредством използване на адекватни решения за защита.
  inf1
inf2
inf3
inf4