Покана

Наименование: „Доставка на релейни защити“:
Обособена позиция 1: „Доставка на цифрова релейна защита за ТСН 20/0,4 kV - ВЕЦ "Бели Искър";
Обособена позиция № 2 – „Доставка на нови цифрови релейни защити - ВЕЦ "Бояна";

Реф. №: 24ИП-550А015


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.05.2024 г.
Приложения за обособена позиция 131.05.2024 г.
Приложения за обособена позиция 231.05.2024 г.