Покана

Наименование: Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.05.2023 г.
Приложения04.05.2023 г.