Архив 2010-2013


29.12.2010 г.
ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ за избор на купувачи на електрическа енергия за износ за периода от 01. Януари 2011 г. до 28. Февруари 2011 г. реф. № ТE 1016061


02.12.2010 г.
Допълнение към Тръжни Документи за избор на купувачи на електрическа енергия за износ за периода от 01 януари 2011г. до 31 декември 2011г. реф. No. ТЕ1016051


01.12.2010 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия за износ за периода от 01 януари 2011г. до 31 декември 2011г. реф. No. ТЕ1016051


08.11.2010 г.
Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет:
„Избор на лицензирана фирма за обезвреждане на демонтирано оборудване, съдържащо ПХБ”, ТС-1084071
Balbok engineering AD (PDF)
Metarex OOD (PDF)

 

 • 02.11.2010 г.

 • Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на работен проект и изграждане на Система за физическа защита и сигурност на Хидровъзел „Цанков камък”, реф. № ТС 1081094.
  Решение
  Обявление
  Документация за участие


  28.10.2010 г.

 • „Присъединяване на ТЕЦ „AES-3С Марица Изток 1” към електроенергийната система (ЕЕС)”, в два обособени лота:

  ЛОТ 1: Изграждане на ВЛ 400кV "Розовец" - участък стълб №16 - портал ОРУ400кV ТЕЦ „AES-3С Марица изток 1”; Реконструкция на ВЛ 400кV "Соколец" и Изместване на ВЛ 110 kV "Мир-Единство”
  ЛОТ 2: Проектиране и изпълнение на кавалета и специални фундаменти на стълб №14 в язовир „Розов кладенец”

  ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 7, т.5, чл.7”а”, чл.16, ал.7, т.1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП, както и на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД по т. II-29 от Протокол № 38-2018/06.08.2010 г. и решение на Съвета на директорите на НЕК ЕАД по т. 12 от Протокол № 30/18.10.2010 г. е открита процедура на договаряне с обявление, с обект: „Присъединяване на ТЕЦ „AES-3С Марица Изток 1» към електроенергийната система (ЕЕС)”, в два обособени лота:
  ЛОТ 1: Изграждане на ВЛ 400кV "Розовец" - участък стълб №16 - портал ОРУ400кV ТЕЦ „AES-3С Марица изток 1”; Реконструкция на ВЛ 400кV "Соколец" и Изместване на ВЛ 110 kV "Мир-Единство”
  ЛОТ 2: Проектиране и изпълнение на кавалета и специални фундаменти на стълб №14 в язовир „Розов кладенец”

  Място и срок за получаване на документацията:
  Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на Предприятие "Трафоелектроинвест", бул. "П. Ю. Тодоров" No24, гр. София 1408, от 09.00 часа до 11.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа до 19.11.2010 г.

  Цена на документацията: 25 лв., без ДДС

  Място и срок за подаване на офертите: Офертите се приемат всеки работен ден до 14.00 часа на 29.11.2010 г., в деловодството на Предприятие "Трафоелектроинвест", бул. "П. Ю. Тодоров" No24, гр. София 1408.

  Отваряне на офертите: Отварянето на офертите се извършва от 14.30 ч. на 29.11.2010 г., в Предприятие "Трафоелектроинвест", бул. "П. Ю. Тодоров" No24, гр. София 1408

  Документация

 •  


  15.10.2010 г.


 •  


  12.10.2010 г.

 •  


  06.10.2010 г.
  Процедура за предварителен подбор на купувач/купувачи, с които да бъдат сключени договори за продажба на електрическа енергия за износ за Република Турция реф. No. ТЕ1014047


  05.10.2010 г.

 •  

  Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по НВМОП, с предмет: „Система за пожароизвестяване и пожарогасене на сгради на ХВ “Цанков камък” – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация”
  Документация
  Решение
  Обявление


 • 28.09.2010 г.
  Открит конкурс по НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка с обект: "Изграждане на дренажна станция за извеждане на водите при висока вълна на ВЕЦ "Тополница" Реф. No ТС 1080074


  28.09.2010 г.
  Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Ремонт и възстановяване на панцеровката на десен основен изпускател на язовирна стена "Кърджали", язовирен район "Кърджали" реф. № ТС 1080092


  20.09.2010 г.

 •  

  Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с обект: “Реконструкции на авариралите ВЛ 110 кВ Галатея, Ахелой и Ветрен”, реф. № ТС 1080087.
  Покана
  Документация


 • 15.09.2010 г.
  Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Димитър Ганев", "Дропла", "Момчил", "Екрене", "Сирена" и "Лебед" - подмяна на съществуващ АС проводник със свръхпроводим /композитен/ проводник", реф. № ТС 1050034.


  30.08.2010 г.

 •  

  Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Укрепване на десен скат на язовир “Чаира” – язовирен район “Чаира”, реф. № ТС 1080038
  Документация за участие
  Приложения


 • 23.08.2010 г.

  Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Язовирна стена “Скалица” – възстановяване на водния откос на стената и запълване на старото речно корито” – язовирен район “Овчарица” реф. № ТС 1088058
  Документация за участие
  Решение
  Обявление


 • 19.08.2010 г.
  Открит конкурс по НВМОП за възлагане на малка обществена поръчка, с обект: "Укрепване на свлачище на път Сестримо-Чаира" реф. № ТС 1080066


  19.08.2010 г.
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 4 броя самопочистващи филтри и на 4 броя резервни филтриращи елементи за ПАВЕЦ "Белмекен" реф. № ТС 1050037


  18.08.2010 г.

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на лицензирана фирма за обезвреждане на демонтирано оборудване, съдържащо ПХБ реф. № ТС - 1084071
  Документация за участие
  Решение
  Обявление


 • 17.08.2010 г.

  Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Демонтаж на етернитова обшивка и монтаж на нова с полиестерни платна в машинна зала на основните изпускатели на язовир „Кърджали“, реф. № ТС 1081065
  Документация за участие
  Решение
  Обявление


 • 12.08.2010 г.
  Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: "Доставка на 4 комплекта помпени агрегати за техническо водоснабдяване на ВЕЦ "Момина клисура" реф. ТС 1058063


  10.08.2010 г.

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на напукана епоксидна изолация на намотки 10,5 kV на сухи трансформатори за захранване на статични възбудителни системи на хидро-агрегатите в ПАВЕЦ "Белмекен" - 5 броя, ВЕЦ "Сестримо" - 2 броя и ВЕЦ "Момина клисура" - 2 броя реф. № ТС-1084030

  Документация
  Решение
  Обявление


  09.08.2010 г.

  Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Проектиране, изработване, доставка и монтаж на 12 (дванадесет) броя нови въздухоохладители за ХГ-3 и ХГ-4 на ВЕЦ „Студен кладенец”, реф. № ТС 1081032.
  Документация
  Решение
  Обявление


 • 06.08.2010 г.

  Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Доставка на токови и напреженови измерителни трансформатори за ЗРУ 19 kV на ПАВЕЦ „Чаира” РЕФ. № ТС - 1054062

  Решение
  Обявление
  Документация за участие


  06.08.2010 г.

  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на 4 комплекта помпени агрегати за техническо водоснабдяване на ВЕЦ "Момина клисура" реф.№ ТС 1058063 "

  Решение,
  Обявление
  Документация за участие


  03.08.2010 г.
  Уведомление:
  Oтваряне на финансовите предложения на участниците в открита процедура за обществена поръчка № ТС 2958132.


  26.07.2010 г.

  "Национална електрическа компания” (НЕК) ЕАД, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Доставка, монтаж и програмиране на ЦУАТЦ, Структурна кабелна система (СКС) и Оповестителна система във ВЕЦ „Цанков камък”, реф. № 1051023, чрез открит конкурс по НВМОП.

  За контакти:

  по процедурата: Стела Велева тел. 02 9263524;
  по технически въпроси: Пламен Алексиев тел. 02 9263580;

  Приложение:

  Документация за участие в открит конкурс по НВМОП;
  Решение;
  Обявление.


  15.07.2010 г.

  "Национална електрическа компания” (НЕК) ЕАД, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с обект: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 6 (шест) броя нови въздухоохладители за охладителната система на ХГ-1 на ВЕЦ „Алеко", реф. № ТС 1051033., чрез открит конкурс по НВМОП.

  За контакти:

  по процедурата: Стела Велева тел. 02 9263524;
  по технически въпроси: Бойко Янев тел. 02 9263505;

  Приложение:

  Документация за участие в открит конкурс по НВМОП;
  Решение;
  Обявление.


  13.07.2010 г.
  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на ВЛ 110 кВ "Димитър Ганев", "Дропла", "Момчил", "Екрене", "Сирена" и "Лебед"- подмяна на съществуващ АС проводник със свръхпроводим /композитен/ проводник, реф. № 1050034


  25.06.2010 г.
  Покана
  Продажба на електрическа енергия в периода от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2010 г. TE-1019042


  30.04.2010 г.

  ”НЕК” ЕАД на основание чл. 7, т.5, чл.7”а” от ЗОП, чл 1, ал.2, т.1, чл.3, ал.2 и чл.5, ал.1, т.1 от НВМОП и Решение по т. 5 от Протокол № 13/ 23.04.2010 г. на Съвета на директорите на „НЕК” ЕАД, обявява обществена поръчка чрез открит конкурс, за изпълнение на СМР с обект: „Въздушна линия 220 кV “Равнец” – “Равногор” – монтаж мълниезащитно въже (м.з.) с оптични влакна”, с два обособени лота:
  Лот 1: Въздушна линия 220 кV “Равногор” – подмяна на съществуващото м.з. въже с м.з. въже с оптични влакна тип OPGW.
  Лот 2: Въздушна линия 220 кV “Равнец” - подмяна на съществуващото м.з. въже с м.з. въже с оптични влакна тип OPGW.

  Място и срок за получаване на документацията: Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на Предприятие "Трафоелектроинвест", бул. "П. Ю. Тодоров" No24, гр. София 1408, от 09.00 часа до 11.00 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа до 21.05.2010 г.

  Цена на документацията: 60 лв., с ДДС

  Място и срок за подаване на офертите:
  Офертите се приемат всеки работен ден до 14.00 часа на 28.05.2010 г., в деловодството на Предприятие "Трафоелектроинвест", бул. "П. Ю. Тодоров" No24, гр. София 1408.

  Отваряне на офертите: Отварянето на офертите се извършва от 14.30 ч. на 28.05.2010 г., в Предприятие "Трафоелектроинвест", бул. "П. Ю. Тодоров" No24, гр. София 1408

  Документацията е публикувана по-долу:

  Документация
  Решение за открита процедура
  Обявление
  Приложения


  26.04.2010 г.

  Уведомяваме ви, че отварянето на финансовите предложения по процедурата за възлагане на малка обществена поръчка за Доставка, инсталиране, подготовка и въвеждане в експлоатация на технически системи и инсталации на тунел при с. Лясково ще бъде извършено на 27.04.2010 г. от 14:00 часа в сградата на НЕК ЕАД, ул. Веслец 5.
  Упълномощени представители на участниците могат да присъстват на отварянето.

 • 01.04.2010 г.

 • НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на входна артерия на град Девин, път III – 197 (Широка лъка – Михалково) – Девин от км 89+970 до км 90+800.

  За контакти: инж. Стефан Стефанов, дирекция Инвестиции, тел. 02/92 63 417, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Приложение: Документация за изискванията за участие в открита процедура за строителство

  Документация
  Приложение 1 (87 MB)
  Приложение 2 (1.6 MB)
  Обявление
  Решение