Архив 2010-2013


27.12.2012 г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на поръчка с предмет: „Доставка на телемеханичен периферен пост от SCADA система на ЦДУ на ЕЕС за възстановяване на щетите от пожар в п/ст „Алеко”, реф. № 12ИП-172А077


19.12.2012 г.
Открита процедура по зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подстанция "Варна" 750/400/220КV, подобект ОРУ 750kV: - "Частична подмяна на проводник тип АП-500 с АСО-500 на шинни системи и връзка в ОРУ 750kV за присъединяване на нова ОРУ 220 kV с пофазни трансформаторни групи на АТ 701 и АТ 702


18.12.2012 г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за възлагане на поръчка с предмет: "Доставка на уплътнения за направляващия апарат, лайт апарата и работно колело на турбината във ВЕЦ "Росица".


18.12.2012 г.
Покана за участие в процедура на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за възлагане на поръчка с предмет: "Доставка на безмаслени лагерни възли за направляващия апарат, лайт апарата и работно колело на турбината във ВЕЦ "Росица" в три ЛОТ-а:

ЛОТ 1 - Доставка на тръбен полимерен материал

ЛОТ 2 - Доставка на фолио

ЛОТ 3 - Доставка на лагерни втулки, аксиални и радиални сегменти"


18.12.2012 г.
Покана за участие в процедура на поръчка, чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за: "Доставка на заготовки за изработка на носещи, лагеруващи втулки за направляващия апарат на турбината във ВЕЦ "Росица"


18.12.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:Презаливане с композиция на турбинен, горен и долен генераторни лагери на хидроагрегата във ВЕЦ "Росица"


17.12.2012 г.
Продажба на нетна активна електрическа енергия за периода: от 01 Януари 2013г. до 30 юни 2013г.


15.12.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на гуми за автомобили в две обособени позиции: ЛОТ 1 - Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили; ЛОТ 2 - Доставка и монтаж на гуми за специализирани и товарни автомобили и автобуси", Реф. № 12ТП-113А051, ще се проведе на 17.12.2012 г. от 11.00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


13.12.2012 г.
Продажба на нетна активна електрическа енергия в периода от 1 януари 2013 г. до 31 януари 2013 г.


12.12.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна техническа поддръжка на асансьори в обекти на НЕК ЕАД до края 2013 г." в десет обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 2 бр. асансьори, пътнически, разположени в обекти в ПОК Пампорово", считано от 01.01.2013 г.
 • Обособена позиция 2: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 4 бр. асансьори, разположени в обекти в гр. Белене", считано от 01.01.2013 г.;
 • Обособена позиция 3: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 1 бр. асансьор, разположен в обект в гр. Ивайловград", считано от 30.08.2013 г.;
 • Обособена позиция 4: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 1 бр. асансьор, разположени в обект във ВЕЦ Пещера", считано от - 30.08.2013 г.;
 • Обособена позиция 5: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 2 бр. асансьори, пътнически, разположени в обекти в язовирен район (ЯР) "Въча", считано от 18.04.2013 г.
 • Обособена позиция 6: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 4 бр. асансьори (3 бр.пътнически и 1 бр. товарен), разположени в обекти в гр. Пловдив и в ПАВЕЦ "Орфей", считано от 30.08.2013 г.
 • Обособена позиция 7: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 3 бр. асансьори (2 бр., пътнически и 1 бр. товарен), разположени в обекти в ПАВЕЦ "Белмекен", ПАВЕЦ "Чаира" и на язовир "Белмекен", считано от 03.09.2013 г.;
 • Обособена позиция 8: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 1 бр. асансьор, товарно-пътнически, разположен в обект в гр. София на П "Язовири и каскади", считано от 01.02.2013 г.;
 • Обособена позиция 9: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 1 бр. асансьор, пътнически, разположен в обекти в гр. София на П "Язовири и каскади", считано от 21.09.2013 г.
 • Обособена позиция 10: "Абонаментна сервизна техническа поддръжка на 3 бр. асансьори, товаро-пътнически, разположени в обекти до гр. Кърджали", считано от 05.06.2013 г.


10.12.2012 г.
"Ремонт на кабелно трасе от с. Сестримо до ПАВЕЦ "Чаира" и монтиране на СОТ по кабел ТЗБп 37х4х1,2"


10.12.2012 г.
"Избор на консултант за оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор при комплексно изпълнение, издаване на технически паспорт на строежа и координатор по безопасност и здраве съгласно изискванията на Наредба № 2/2004 г. в два лота: ЛОТ 1: п/ст "Пловдив" 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 220 kV; ЛОТ 2: п/ст "Шабла" 110/20 kV -реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV", Реф. № 12ИП-172А070


10.12.2012 г.
Tръжни документи за продажба на електрическа енергия за периода: от 01 Януари 2013г. до 31 Декември 2013г.


07.12.2012 г.
Открита процедура с предмет: "Рехабилитация на товароподемна електрическа лебедка и количка, движеща се по релсов път от ВЕЦ до АК на ВЕЦ "Бели Искър", реф. № 12ПП-750А098


06.12.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 6 броя самопочистващи филтри и на 6 броя резервни филтриращи елементи за ПАВЕЦ "Белмекен", Реф. № 12ИП-110А052, ще се проведе на 10.12.2012 г. от 14.00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


04.12.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Затваряне входове на тунели на ПАВЕЦ "Чаира" и ВЕЦ "Сестримо" със стоманобетонови панели


03.12.2012 г.
"Доставка и монтаж на записващо устройство на телефонна линия за връзка с диспечерите на ВЕЦ "Тъжа", ВЕЦ "Бял Извор", ВЕЦ "Устово", ВЕЦ "Тополница", ВЕЦ "Бели Искър", ВЕЦ "Мала Църква", ВЕЦ "Видима", ВЕЦ "Троян І", ВЕЦ "Луковит", ВЕЦ "Росица І", ВЕЦ "Бояна" и ВЕЦ "Симеоново" при НЕК ЕАД Предприятие "Водноелектрически централи"


03.12.2012 г.
Открита процедура по зоп за възлагане на обществена поръчка с обект: Рехабилитация на система за възбуждане на:

Лот 1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница"

Лот 2 : ХГ 3 във ВЕЦ "Левски" , Реф. № 12ИП-650А064


03.12.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на стоманорешетъчни стълбове за нова ВЛ 110kV п/ст Добрич - п/ст Маяк, след предварителни конструктивни изпитания на прототип


30.11.2012 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ – до участниците в процедурата

Във връзка с подадена жалба пред КЗК и изтичането на срока на валидност на офертите по ЛОТ №1: Язовирни райони „Петрохан” и „Благоевград”, Ремонтна база и Централно управление на П”Язовири и каскади” – София, в открита процедура с предмет: „Осъществяване на денонощна комплексна охранителна дейност на обекти на предприятие "Язовири и каскади” и обекти на клон "Хидроелектроинвест", Ви уведомяваме следното:
Моля, съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗОП да удължите валидността на офертата си по ЛОТ №1 до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

В случай, че в срок от 3 /три/ работни дни от публикуването на това уведомление, не се получи писмен отговор в ЦУ на НЕК ЕАД, офертата ще се счита за автоматично удължена до посочения по-горе срок.


26.11.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за избор на Изпълнител, за изготвяне на:„Задание за обхват и съдържание на оценка за въздействието върху околната и социалната среда (ESIA), включително посещения на място, във връзка с изпълнението на Грант 036 за Рехабилитация и разширение на националната електропреносна система – Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Пловдив 400 kV до п/ст Бургас 400 kV, с разкъсване в п/ст Марица Изток 400 kV и отклонение от п/ст Марица Изток 400 kV до ТЕЦ „Марица Изток 3”


23.11.2012 г.
Поръчка с предмет: "Нанасяне на антикорозионно покритие на напорен тръбопровод на ВЕЦ "Тополница"


23.11.2012 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Ремонт на подпорна стена пред главен вход на ПАВЕЦ Белмекен", Реф. № 12РП-450А070.


23.11.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА КОМПЛЕКСНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТ НА НЕК ЕАД - ПЛОЩАДКА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" И НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕЯ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЕРИТОРИИ И ИМУЩЕСТВО, ще се проведе на 26.11.2012 г. (понеделник) от 14:00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" №5, етаж 6.


22.11.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/.


20.11.2012 г.
Поръчка с предмет: ВЕЦ "Тешел" - "СМР ВЕЦ и АКП огради - Възстановяване предпазни мрежи сгради"


16.11.2012 г.
Избор на купувач на нетна активна електрическа енергия предназначена за продажба на вътрешен пазар за периода: от 01 декември 2012г. до 31 декември 2012г.


16.11.2012 г.
Избор на купувач на електрическа енергия предназначена за износ за периода от 01 декември 2012г. до 31 декември 2012г.


15.11.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на първи работен затвор на десен основен изпускател (ДОИ) на язовирна стена „Кърджали” чрез доставка и монтаж на нов прът”, реф. № 12РП-760А067.


15.11.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на седем комплекта аналогови високочестотни канали с цел възстановяване на телекомуникационната мрежа след пожар в п/ст "Алеко", Реф. № 12ИП-119А087


14.11.2012 г.
Отварянето на финансовото предложение, постъпило по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на един брой SDH оптичен мултиплексор STM - 16/64 и интегриране в съществуващата телекомуникационна мрежа с цел възстановяване на мрежата след пожар в подстанция "Алеко", реф. № 12TП-019А075, ще се проведе на 15.11.2012 г. от 11:00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" №5, етаж 6.


09.11.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Подстанция "Добруджа" 400/220/110/31.5/10.5 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV - Подмяна на съоръжения, строителни конструкции, заземителна и мълниезащитна инсталация, нова пътна връзка с ОРУ 400 kV и вътрешни пътища".


09.11.2012 г.
Открита процедура с предмет: "Осигуряване на мобилни и стационарни телекомуникационни услуги за пренос на данни и глас" , в седем лота, както следва:

Лот 1: "Далекосъобщителна мобилна услуга" - 4 позиции:

 • Позиция 1- "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, Предприятие "Язовири и каскади", Предприятие "ВЕЦ" и Клон "Хидроелектроинвест".
 • Позиция 2 - "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на ИОЕЕЕК"
 • Позиция 3 - "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на Предприятие "Трафоелектроинвест"
 • Позиция 4 - "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, почивно дело"

Лот 2: "Резервираща далекосъобщителна услуга за пренос на данни".

Лот 3: "Далекосъобщителна фиксирана услуга" - 4 позиции:

 • Позиция 1- "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, Предприятие "Язовири и каскади", Предприятие "ВЕЦ" и Клон "Хидроелектроинвест".
 • Позиция 2 - "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на ИОЕЕЕК"
 • Позиция 3 - "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на Предприятие "Трафоелектроинвест"
 • Позиция 4 - "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на НЕК ЕАД - ЦУ, почивно дело"

Лот 4: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 1".

Лот 5: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 2".

Лот 6: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 3".

Лот 7: "Осигуряване на ІР свързаност - таблица 4"

 


07.11.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Укрепване на път № 1 ПАВЕЦ "Чаира" - с. Сестримо на км 2+500", Реф. № 12ПП-150А085, ще се проведе на 09.11.2012 г. от 14.00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


06.11.2012 г.
Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за поръчка с предмет: реф. № ОП 300-12-03


02.11.2012 г.
Открита процедура - П/ст ТЕЦ Бобов дол 220/110 kV - Pеконструкция на уредба 220 kV -подмяна на съоръжения и стоманени конструкции (масички), реф. № 12ИП-272А071


02.11.2012 г.
Публична покана с предмет: "Доставка на оптично устройство за наблюдение целостта и параметрите на оптични влакна, с цел възстановяване на щетите от пожар в подстанция "Алеко"


01.11.2012 г.
Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за поръчка с предмет: “Доставка на календари, бележници и хартиени торби за НЕК ЕАД – 2013 година”, реф. № 12ТП-119А090


01.11.2012 г.
Срутище на км.3+100 на пътя от разклон Чаира-Белмекен към ПАВЕЦ "Белмекен", реф. №12ПП-550А096


29.10.2012 г.
Избор на купувачи на нетна активна електрическа енергия предназначена за продажба за периода: от 07 Ноември 2012г. до 30 Ноември 2012г.


29.10.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Почивен дом ''Енерго 1'' - к.к. ''Св. Св. Константин и елена'', Почивен дом ''Енерго'' - Приморско, Почивен дом ''Енерго'' - Росенец и Почивен дом ''Енерго'' - Предел", реф. № 12TП-019А072, ще се проведе на 01.11.2012 г. от 11:00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" №5, етаж 6.


25.10.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/.


24.10.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на нова ВЛ 110kV п/ст "Добрич" - п.ст "Маяк", реф. No. 12ИП-272А069


24.10.2012 г.
Процедура за възлагане чрез Публична покана на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения към НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи", реф. № 12ТП-750А094


19.10.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода: от 01 Ноември 2012г. до 30 Ноември 2012г.


18.10.2012 г.
Отваряне на ценови предложения по процедура с предмет: "Изграждане на участък от стълб № 24 (репер 6) до стълб № 70 (репер 21) на нова ВЛ 110 кV"Марек-Самоков" и реализиране на оптична връзка п/ст "Марек" - п/ст "Самоков", реф. № 12ИП-272А061


18.10.2012 г.
Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: П/ст Добруджа 400/220/110 kV - Преработка на работен проект по вторична комутация за ОРУ 110kV.


18.10.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на седем полукомплекта цифрови устройства с оптични интерфейси за ускорение на сигнали за релейна защита с цел възстановяване на щетите от пожар в п/ст "Алеко", реф. № 12ИП-119А070, ще се проведе на 19.10.2012 г. от 11.00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


17.10.2012 г.
Система за предварителен подбор с предмет "Изготвяне на проектна документация за подготовка и изпълнение на проекти за изграждане на нови и реконструкция и рехабилитация на съществуващи въздушни електропроводи на НЕК ЕАД"


17.10.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с предмет: "Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасители "


17.10.2012 г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на поръчка в две обособени позиции:

Лот 1 - "Водолазен оглед на монтажния бетон на стационарния контур на бързопадащите саваци на НТ на ХГ-1 и 3 във ВЕЦ "Кърджали" в чашата на яз. "Кърджали";

Лот 2 - "Водолазен оглед на водовземни решетки на ХГ-1, 2 и 3 във ВЕЦ "Ивайловград", Реф. № 12ПП-150А095


17.10.2012 г.
Открита процедура с предмет: "Доставка и монтаж на гуми за автомобили в две обособени позиции: ЛОТ 1 - Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили; ЛОТ 2 - Доставка и монтаж на гуми за специализирани и товарни автомобили и автобуси", Реф. № 12ТП-113А051


15.10.2012 г.
Открита процедура в два лота:

ЛОТ 1: Ремонт на ходови механизми и зъбен съединител на кран мостов двугредов с Q=140/32/5 тона, монтиран в машинна зала на ПАВЕЦ "Белмекен";

ЛОТ 2: Ремонт на кран Q=3 тона в машинна зала на ВЕЦ "Троян 1",
реф. 12РП-650А089-0


12.10.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП) и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обекти: "Нова ВЛ 400 kV п/ст "Пловдив" - п/ст "Марица Изток", "Нова ВЛ 400 kV п/ст "Марица Изток" - ТЕЦ "Марица Изток 3", Нова ВЛ 400 kV п/ст "Марица Изток" - п/ст "Бургас" в три лота, както следва:

ЛОТ1 - Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обект: "Нова ВЛ 400 kV п/ст "Пловдив" - п/ст "Марица Изток";

ЛОТ2 - Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП) и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обект: "Нова ВЛ 400 kV п/ст "Марица Изток" - ТЕЦ "Марица Изток 3";

ЛОТ3 - Избор на трасе, предварителен подробен устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП) и предварително разпределение на стълбовете по утвърдено трасе за обект: "Нова ВЛ 400 kV п/ст "Марица Изток" - п/ст "Бургас",
Реф. № 12ИП-172А068

 


12.10.2012 г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на поръчка с предмет: "Изпълнение на строителни работи по укрепване левия скат на р. Стряма в участъка на стълбове № 335 на ВЛ 400kV "Вежен" и № 52 на ВЛ 110 kV "Игнатиев", Реф. № 12ПП-172А058


11.10.2012 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Ремонт на подпорна стена пред главен вход на ПАВЕЦ Белмекен", Реф. № 12РП-450А070.


11.10.2012 г.
Отваряне и оповестяване на ценовите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Ремонт на бетонови платна на ГДК за ВЕЦ "Момина клисура", язовирен район "Чаира"


10.10.2012 г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения към НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи", реф.№ 12ТП-750А094.


08.10.2012 г.
Отваряне на финансови предложения постъпили по открита процедура с предмет: "Осъществяване на денонощна комплексна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД извън периметъра на площадка АЕЦ "Белене" - сектор "Атоменергоремонт", ж.к. Димум, административно-битов комплекс с прилежащи паркинг и гаражи, водоем в землището на село Деков; лагер "ГУСВ" и жилищен блок 323, кв.Мара Денчева, гр.Плевен, реф. № 12ТП-Х74А110


05.10.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексно изпълнение, изместването на ОРУ 110 кV на подстанция "Марица Изток" 400/220/110 кV на нова площадка - проектиране, доставка на машини и съоръжения, строителство, монтаж и въвеждане в експлоатация".


05.10.2012 г.
Публична Покана за избор на оценител за оценка на недвижими имоти


03.10.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 6 броя самопочистващи филтри и на 6 броя резервни филтриращи елементи за ПАВЕЦ "Белмекен", Реф. № 12ИП-110А052.


03.10.2012 г.
Доставка на лични предпазни средства чрез периодични поръчки за нуждите на централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД в три лота:

ЛОТ 1: Доставка на предпазни ръкавици

ЛОТ 2: Доставка на ЛПС за работа при специфични условия

ЛОТ 3: Доставка на други ЛПС

Реф. No.12ТП-919А076


02.10.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подстанция "Марица-Изток" - реконструкция на ОРУ 220кV (подмяна съоръжения и строителни конструкции) отводняване на ОРУ 220 kV, 110 kV и прилежащи терени


01.10.2012 г.
Отваряне на финансови предложения по открита процедура с предмет: "Напрягане анкерите в каверната на ПАВЕЦ "Чаира", реф. № 12РП-Х50А071


27.09.2012 г.
Участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител, който да изготви оценка на обособени активи и пасиви, свързани с проекта АЕЦ "Белене", с готовност за тяхното отделяне


26.09.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ "Тъжа", реф. № 12ИП-150А050, ще се проведе на 28.09.2012 г. от 11.00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5.


26.09.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/.


25.09.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на цифрови и аналогови високочестотни канали, високочестотни преградни съоръжения, спомагателно оборудване и съответните услуги в две обособени позиции:

ЛОТ 1 - Доставка на цифрови и аналогови високочестотни канали, високочестотни преградни съоръжения и съответните услуги;

ЛОТ 2 - Доставка на аналогови високочестотни канали, цифрова телефонна централа с репартитор, непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) и съответните услуги"


25.09.2012 г.
Публична покана с предмет: ВЕЦ "Алеко"- Ремонт покрив на сградоцентрала". Реф. № 12ИП-050А090


21.09.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода: от 01 Октомври 2012г. до 31 Март 2013г.


21.09.2012 г.
Открита процедура по зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка и монтаж на един брой SDH оптичен мултиплексор STM - 16/64 и интегриране в съществуващата телекомуникационна мрежа с цел възстановяване на мрежата след пожар в подстанция "Алеко" Реф. N 12ТП-019А075


21.09.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА КОМПЛЕКСНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТ НА НЕК ЕАД - ПЛОЩАДКА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" И НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕЯ СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЕРИТОРИИ И ИМУЩЕСТВО


20.09.2012 г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Доставка и подмяна на аварийния изпускател в апаратна камера на ВЕЦ "Луковит", Реф. № 12ИП-150А063


20.09.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода: от 01 октомври 2012 г. до 31 декември 2012 г.


20.09.2012 г.
Публична покана с предмет: "Доставка на 3 /три/ броя мобилен филтриращ и препомпващ агрегат за ВЕЦ "Мала църква", ВЕЦ "Ивайловград " и ВЕЦ " Цанков камък "

Приложения:


18.09.2012 г.
Публична покана с предмет: - "Ремонт столова, кухня, транжорна, разливочна, складове и санитарни възли на ПАВЕЦ "Белмекен"

Приложения:


18.09.2012 г.
Публична покана и условия за участие за "Доставка 75 тона въглища РБ "Батак" ПЯК


18.09.2012 г.
Публична покана с предмет: ПАВЕЦ "БЕЛМЕКЕН" - "Ремонт покрив битова сграда на ПАВЕЦ "Белмекен"

Приложения:


17.09.2012 г.
Публична покана с предмет: "Изграждане навес над тераса на външна командна сграда на ПАВЕЦ "Чаира", реф.No 12РП-950А091


17.09.2012 г.
Публична покана с предмет: Доставка на силов кабел и окачваща арматура към него за апаратната камера на ВЕЦ "Бели Искър""


17.09.2012 г.
15:00 часа на 19.09.2012 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Изграждане на сателитни аварийни комуникации на язовирните райони и ремонтни бази на Предприятие "Язовири и каскади", Реф. №12ИП-460А061.


13.09.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка в два лота с предмет:
ЛОТ 1: "Проектиране, изработване, доставка и супервизия при монтажа на 2 броя ремонтни дросел клапи за ВЕЦ "Девин";
ЛОТ 2: "Проектиране, изработване, доставка и супервизия на монтажа на две дросел клапи в апартна камера на ВЕЦ "Алеко",
реф. № 12ИП-150А053, ще се проведе на 19.09.2012 г. от 11.00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" № 5


13.09.2012 г.
"Укрепване дъното на тунел "Алеко" от km 5+629 до km 5+959 и от km 6+032 до km 6+113" Реф. № 12РП-860А063


12.09.2012 г.
Проектиране и реконструкция на масло-напорна уредба за сферичните шибъри на ХГ 1, 2 и 3 във ВЕЦ "Алеко", реф. № 12ИП-650А061


12.09.2012 г.
Публична покана с предмет: "Рехабилитация на релсов път от ВЕЦ до АК на ВЕЦ "Бели Искър" за товароподемна електрическа лебедка с количка"


11.09.2012 г.
15:00 часа на 12.09.2012 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Осъществяване на денонощна комплексна охранителна дейност на обекти на Предприятие "Язовири и каскади" и обекти на клон "Хидроелектроинвест" в два лота:
ЛОТ №1: Язовирни райони "Петрохан" и "Благоевград", Ремонтна база и Централно управление на П "Язовири и каскади" - София;
ЛОТ №2: Язовирен район Белмекен", обект от язовирен район "Чаира" и обекти на клон "Хидроелектроинвест" - административна сграда , складова база и язовир "Яденица" - строителна площадка и съоръжения.


10.09.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия предназначена за износ за периода: от 19 септември 2012 г. до 30 септември 2012 г.


10.09.2012 г.
Публична покана с предмет: Реконструкция на компютърно - телефонна мрежа ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Момина клисура"Реф. № 12ИП-050А081


03.09.2012 г.
Публична покана с предмет: Ревизия на тоководещите части на изводите, подмяна на уплътнители, отстраняване на пропуски на масло и ревизия на Янсенов регулатор и на силов трансформатор тип ТМРУ 50 000/231/10,5 в ПАВЕЦ "Орфей"


03.09.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: РЕмонт облицовка на ГСК и обработка на фуги, язовирен район "Копринка", реф No. 12РП-560А068


30.08.2012 г.
Публична покана с предмет: "Ремонт на дясна крилна стена на енергогасителя в "Станкови бараки" на ПАВЕЦ "Белмекен" , реф.No 12РП-950А087


30.08.2012 г.
Публична покана с предмет: "Осъществяване на технически надзор (ТН) на съоръженията с повишена опасност (СПО), собственост на Предприятието, от лицензирано лице."


30.08.2012 г.
Съобщение за открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ВЛ 110кV "Чадърите" от ст. № 11 А до п/ст Прослав" (извод "Стадиона") и изграждане на оптична връзка от п/ст "Прослав" до ТЕЦ "Пловдив - север" към обект: ВЛ 110 кV за п/ст "Прослав" - инженеринг", реф. № 12ИП-Х72А051


30.08.2012 г.
Публична покана с предмет: Доставка на необходимите кабели, активни и пасивни устройства за реконструкция на компютърно-телефонните мрежи на ВЕЦ "Левски", ВЕЦ "Тъжа", ВЕЦ "Бял Извор", ВЕЦ "Устово", ВЕЦ "Тополница" и ВЕЦ "Бели Искър" при НЕК ЕАД Предприятие "Водноелектрически централи"


30.08.2012 г.
Публична покана с предмет: "Осъществяване на технически надзор (ТН) на съоръженията с повишена опасност (СПО), собственост на Предприятието, от лицензирано лице."


28.08.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/ за периода 1 септември 2012г. до 30 септември 2012г.28.08.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изработване, доставка, окабеляване, наладка и въвеждане в експлоатация на система за управление на ВЕЦ "Тъжа"", реф. № 12ИП-150А021, ще се проведе на 30.08.2012 г. от 14:00 часа в управление "Доставки" на НЕК ЕАД, София, ул. "Веслец" №5, етаж 6.


28.08.2012 г.
Публична покана с предмет: "Изграждане на паралелна връзка за контрол на апаратна камера (АК) по оптичен канал за ВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Момина клисура" и ВЕЦ "Сестримо".


23.08.2012 г.
Процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция приточна вентилационна система ПАВЕЦ "Чаира", Реф. № 12ИП-150А062


22.08.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на ХЕК ЕАД - почивен дом "Енерго-1" - к.к. "Св.Св.Константин и Елена", почивен дом "Енерго" - Приморско, почивен дом "Енерго" - Росенец и почивен дом "Енерго" - Предел, реф.No.12ТП-019А072.


21.08.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на път № 1 ПАВЕЦ "Чаира" - с.Сестримо на км 2+500"


21.08.2012 г.
Открита процедура с предмет: „Доставка на седем полукомплекта цифрови устройства с оптични интерфейси за ускорение на сигнали за релейна защита с цел възстановяване на щетите от пожар в п/ст „Алеко”


21.08.2012 г.
Публична покана с предмет: „ВЕЦ „Пещера” – Противофилтрационни мероприятия по тунел към Апаратна камера, Апаратна камера и вентилационна шахта”, ВЕЦ „Алеко” – Противофилтрационни работи в турбинен и подтурбинен етажи”, ПАВЕЦ „Орфей” – противофилтрационни работи по покривна конструкция ПАВЕЦ”


21.08.2012 г.
Публична покана с предмет: “Ремонт помещения в подземна командна зала, вътрешна механична работилница, релейна защита и стълбищна клетка в ПАВЕЦ “Чаира"


21.08.2012 г.
Избор на купувач на електрическа енергия предназначена за износ за периода: 1 септември 2012 г. до 30 септември 2012 г.


20.08.2012 г.
Публична покана с предмет: „Подмяна на захранващи кабели на преливни клапи на язовир „Студен кладенец“, ремонтни работи „Язовирен район „Арда“, реф. № 12РП-760А064


17.08.2012 г.
Публична покана с предмет: "Актуализация на мъртвия обем в язовир "Студен кладенец"" и "Актуализация на мъртвия обем в язовир "Ивайловград"" - язовирен район "Арда"


17.08.2012 г.
Публична покана с предмет: Ремонт помощни сгради – кухня, столова, съблекални и санитарен възел на ВЕЦ “Росица 1"


17.08.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на участък от стълб No.24 (репер 6) до стълб No. 70 (репер 21) на нова ВЛ 110kV Марек-Самоков и реализиране на оптична връзка п/ст Марек - п/ст Самоков


16.08.2012 г.
Публична покана с предмет: Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение и разширение на районното осветление на обектите в района на ВЕЦ “Бели Искър” – сградоцентрала и апаратна камера


15.08.2012 г.
Публична покана с предмет: Ремонт на „ВЕЦ „Ивайловград“ , с две обособени позиции, както следват:

Обособена позиция 1: „Ремонт на помощна сграда ВЕЦ – ремонт помещения, боядисване и смяна на дограма“

Обособена позиция 2: „Ремонт на фасада на сградоцентралата”


15.08.2012 г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана в два лота: Лот 1 – „Ревизия на 2 броя силови трансформатори тип ТМРУ 50000/115/10,5 кV във ВЕЦ „Девин” и Лот 2 – „Ремонт на силов трансформатор № 5 на ПАВЕЦ „Белмекен”.


15.08.2012 г.
Публична покана с предмет: ВЕЦ „Пещера „ – „Боядисване подземна част на ВЕЦ“


15.08.2012 г.
Ремонт на бетонови платна по деривация "Ханово-Скалица",язовирен район „Овчарица”, Реф. № 12РП-960А019


15.08.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за техническо водоснабдяване в две обособени позиции”:

Лот 1: „Доставка на 3 комплекта двустъпални помпени агрегати за техническо водоснабдяване на ВЕЦ „Алеко”;

Лот 2: „Доставка на 2 комплекта едностъпални помпени агрегати за техническо водоснабдяване на ВЕЦ „Момина клисура”, Реф. № 12ИП-110А030.


09.08.2012 г.
Публична покана с предмет:

ЛОТ1 - АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОР, МОНТИРАН ВЪВ ВЕЦ “ИВАЙЛОВГРАД”;

ЛОТ2 - АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОР, МОНТИРАН ВЪВ ВЕЦ “ПЕЩЕРА”;

ЛОТ3 - АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРИТЕ, МОНТИРАНИ В ПАВЕЦ “ОРФЕЙ” И ПРЕДПРИЯТИЕ „ВЕЦ”.


09.08.2012 г.
Публична покана с предмет: “Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на ВЕЦ, ПАВЕЦ, ДЕЦ и прилежащите им административни и битови сгради, ПС(помпени станции – 4 броя), Сграда –Управление - Пловдив, Сграда Управление - район София, Звена, Лабораторен корпус, Строителна група – Пловдив, Почивна станция “Цигов чарк”, Почивни бази “Кърджали”, „Беглика”, “Приморско”, къмпинг Юг, числящи се към Предприятие ”ВЕЦ””


08.08.2012 г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: „Изграждане на асансьор в производствена сграда на ВЕЦ „Цанков камък”, Реф. № 12ИП-150А066.


08.08.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Ремонт на уплътнения и АКП на табления затвор на водовземно съоръжение за ВЕЦ „Кокаляне”


07.08.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: Ремонт на бетонови платна на ГДК за ВЕЦ "Момина клисура", язовирен район "Чаира", Реф. № 12ИП-560А065


07.08.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с : "Осъществяване на денонощна комплексна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД извън периметъра на площадка АЕЦ "Белене" - сектор "Атоменетгоремонт", жк Димум, административно-битов комплекс с прилежащ паркинг и гаражи, водоем в землището на село Деков, лагер "ГУСВ" и жилищен блок 323, кв. Мара Денчева, гр. Плевен", Реф. No. 12ТП-Х74А110


07.08.2012 г.
Провеждане на процедура по ЗОП с предмет : ”Ремонт на саваци на водовземане на яз. „Чаира”, Реф. № 12ИП-650А069


06.08.2012 г.
Процедура с предмет "Изграждане на нова пътна връзка, отводняване, ограда и вертикална планировка за обект: П/ст „Златни пясъци" 110/20 kV " Реф. № 12ИП–672А059


01.08.2012 г.
Публична покана с предмет: Избор на купувач на електрическа енергия предназначена за износ за периода: 13 август 2012 г. до 30 септември 2012 г.


31.07.2012 г.
Публична покана с предмет: Доставка на 2 броя силови сухи, понижаващи трансформатори за закрит монтаж - 100 kVA; 20 / 0,4 kV за собствени нужди на ВЕЦ "Тъжа" и ВЕЦ "Устово"


31.07.2012 г.
Публична покана с предмет: ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ И ГЛАС М-У INTRANET МРЕЖАТА НА НЕК-ЕАД И ВЕЦ"БЕЛИ ИСКЪР", ВЕЦ"ТОПОЛНИЦА


31.07.2012 г.
Публична покана с предмет Доставка на един комплект (за един ред) графитни сегменти за уплътненията на турбинните валове от помпотурбините на агрегатите в ПАВЕЦ Чаира


30.07.2012 г.
Публична покана с предмет: АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРИТЕ, МОНТИРАНИ В ПАВЕЦ “ЧАИРА”, ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ПАВЕЦ “ЧАИРА” И ПАВЕЦ “БЕЛМЕКЕН”


30.07.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Напрягане анкерите в каверната на ПАВЕЦ „Чаира”, реф. № 12РП-Х50А071.


26.07.2012 г.
Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни работи по укрепване левия скат на р. Стряма в участъка на стълбове № 335 на ВЛ 400kV „Вежен” и № 52 на ВЛ 110 kV „Игнатиев”


25.07.2012 г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: "Водовземна кула за ВЕЦ "Пасарел" - обследване на съоръжението", язовирен район "Искър", статически и стабилитетни изчисления.


24.07.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/ за периода 1 август 2012г. до 30 септември 2012г.


24.07.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ, за периода: от 1 август 2012г. до 30 септември 2012г., Реф. No. 12ТЕ8100043


18.07.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по процедура на договаряне с обявление с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на операторски станции към управляващите системи на ВЕЦ „Алеко”, ВЕЦ „Батак”, ВЕЦ „Кричим”, ПАВЕЦ „Орфей”, ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо”, ВЕЦ „Момина Клисура”, реф. № ТС1107142 в седем Лота, ще се проведе на 20.07.2012 г. от 14:00 часа в управление „Доставки” на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” №5, етаж 6.


16.07.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ, за периода: от 1 август 2012г. до 30 септември 2012г., Реф. No. 12ТЕ8100042


16.07.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на маслоохладители за силови трансформатори във ВЕЦ „Девин”, реф. № 12ИП-150А044, ще се проведе на 19.07.2012 г. от 11.00 часа в управление „Доставки” на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” № 5.


13.07.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: "Разширение на VOIP в предприятие "ЯиК" включваща телефони, рутери, софтуер и лицензии", Реф. №12ИП-660А060


13.07.2012 г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: „Изграждане на сателитни аварийни комуникации на язовирните райони и ремонтни бази на Предприятие „Язовири и каскади”, Реф. №12ИП-460А061


11.07.2012 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, постъпили по открита процедура с предмет: Доставка на два броя плунжерни вентили за дросел клапите на ХГ-1 и ХГ-3 в ПАВЕЦ "Орфей".


11.07.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ, за периода: от 19 юли 2012г. до 31 юли 2012г., Реф. No. 12ТЕ8100041


11.07.2012 г.
Публична покана с предмет: “ВОДОЛАЗНО ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОВЗЕМНИТЕ РЕШЕТКИ НА ВЕЦ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” В ЯЗОВИР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”

Приложения:


11.07.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Тъжа”, реф. № 12ИП-150А050.


06.07.2012 г.
Публична покана с предмет: "Изработване на работен проект за реконструкция на ВЛ 110 кV "Баланово" на две тройки проводници тип АСО-400 и изграждане на оптична връзка от ТЕЦ "Бобов дол" до п/ст "Марек".


06.07.2012 г.
Покана за отваряне на ценовите оферти по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: П/ст "Червена могила" 400/110/31.5 - реконструкция на ОРУ 400KV колони No.No. 2, 3 и 4. Подмяна на съоръжения и строителни конструкции (масички)" реф. № 12ИП-272А027


04.07.2012 г.
Публична покана с предмет: „Доставка на Двуканален ултразвуков разходомер за безконтактно измерване дебита на флуиди”

Приложения:


02.07.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на сухи, епоксидни трансформатори за ВЕЦ "Момина клисура" в два лота:
ЛОТ 1: Доставка на два броя сухи, епоксидни трансформатори за ВЕЦ "Момина клисура"
ЛОТ 2: Доставка на един брой сух, епоксиден, възбудителен трансформатор за ВЕЦ "Момина клисура"


29.06.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ, за периода: от 10 юли 2012г. до 31 юли 2012г., реф. No. 12ТЕ8100036


28.06.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/ за периода 05 юли 1012г. до 31 юли 2012г.


27.06.2012 г.
Пубична покана с предмет:„Доставка на резервна част (Операторска станция HP B2600 Workstations (A6070A) за управляващата система на ВЕЦ „Пещера”

Приложения:


25.06.2012 г.
16:00 часа на 27.06.2012 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Избор на лицензирана фирма за обезвреждане на демонтирано оборудване, съдържащо ПХБ”


22.06.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка в два лота с предмет: ЛОТ 1: „Проектиране, изработване, доставка и супервизия при монтажа на 2 броя ремонтни дросел клапи за ВЕЦ „Девин”; ЛОТ 2: „Проектиране, изработване, доставка и супервизия на монтажа на две дросел клапи в апартна камера на ВЕЦ „Алеко”, реф. № 12ИП-150А053


22.06.2012 г.
Ремонт на дъното на ГНД за ВЕЦ Девин - язовирен район "Родопи"

Приложения:


22.06.2012 г.
Публична покана с предмет: “Изработка и доставка на мобилна шумоизолационна кабина на ВЕЦ “Сестримо”

Приложения:


22.06.2012 г.
Публична покана с предмет: Боядисване на мостови кранове на ВЕЦ “Сестримо”

Приложения:


22.06.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ, за периода: от 1 юли 2012г. до 30 септември 2012г., реф. No. 12ТЕ8100035


22.06.2012 г.
Публична покана с предмет: ПАВЕЦ Чаира - Изпълнение на противофилтрационни мероприятия във вертикална шахта на водовземане №2 от яз. Чаира

Приложения:


21.06.2012 г.
Рехабилитация на подстанции "Пловдив" и "Шабла" и изграждане на системи за автоматично управление на подстанция (САУП) в ОРУ на "ТЕЦ Варна"


21.06.2012 г.
Публична покана с предмет:Доставка на тръби, арматура и тръбни съединения тип „Ермето” от неръждаема стомана за управляващ въздух в ЗРУ 19Kv на ПАВЕЦ "Чаира"


20.06.2012 г.
Доставка на противопожарни средства за ЦУ, клонове и предприятия на НЕК ЕАД, намиращи се в градовете София, Пловдив, Батак, Белово и Белене


18.06.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка на два броя компресорни станции за ЗРУ 19kV в ПАВЕЦ Чаира, реф. No. 12ИП-650А048


18.06.2012 г.
Избор на купувачи на нетна активна електрическа енергия, предназначена за продажба, за периода: от 1 юли 2012г. до 31 декември 2012г., реф. No. 12ТЕ8300034


18.06.2012 г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна комплексна охранителна дейност на обекти на Предприятие „Язовири и каскади” и обекти на клон „Хидроелектроинвест” в два лота:

ЛОТ №1: Язовирни райони „Петрохан” и „Благоевград”, Ремонтна база и Централно управление на П „Язовири и каскади” – София;
ЛОТ №2: Язовирен район Белмекен”, обект от язовирен район ”Чаира” и обекти на клон „Хидроелектроинвест” – административна сграда , складова база и язовир „Яденица” – строителна площадка и съоръжения.


12.06.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на нови дизел генератори: 240kW за ВЕЦ "Кърджали" и 240 kW за ВЕЦ "Ивайловград", реф. No. TC1102137


08.06.2012 г.
Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ВЛ 110кV „Чадърите” от ст. № 11 А до п/ст Прослав” (извод „Стадиона”) и изграждане на оптична връзка от п/ст „Прослав” до ТЕЦ „Пловдив – север” към обект: ВЛ 110 кV за п/ст „Прослав” – инженеринг”.


06.06.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на полюсни клинове за ротора на ХГ-3 в ПАВЕЦ "Белмекен".


06.06.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ, за периода: от 15 юни 2012г. до 30 юни 2012г., реф. No. 12ТЕ8100032


05.06.2012 г.
Система за предварителен подбор (СПП) на изпълнители, с предмет: Изготвяне на проектна документация за подготовка и изпълнение на проекти за изграждане на нови и реконструкция и рехабилитация на съществуващи въздушни електропроводи на НЕК ЕАД


05.06.2012 г.
Публична покана за възлагане на обеществена поръчка с предмет: „Доставка на системни платки и устройства, необходими за поддръжка и разширение на цифровите учрежденски телефонни централи тип „AASTRA NeXspan” XL и XS на НЕК ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи”.


05.06.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Ремонт на уплътнения и АКП на табления затвор на водовземно съоръжение за ВЕЦ „Кокаляне”


05.06.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на два броя плунжерни вентили за байпасите на дросел клапите на ХГ-1 и ХГ-3 в ПАВЕЦ "Орфей"


05.06.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт покриви на сградоцентралата на ВЕЦ "Бели Искър" .


04.06.2012 г.
Отварянето на финансовите предложения, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработване, доставка и монтаж на товароподемна електрическа количка, движеща се по надземен релсов път до апаратна камера на ВЕЦ „Бели Искър” за подсигуряване извършването на ремонтно-възстановителни работи”, реф. № 12ПП-150А010, ще се проведе на 08.06.2012 г. от 14.00 часа в управление „Доставки” на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” № 5.


01.06.2012 г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана, с предмет: „Почистване канал 1 в открит участък в начало и край канал”, яз. район „Овчарица”, Реф. № 12РП-160А023


31.05.2012 г.
Публична покана с предмет: Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в сгради и тревни площи на почивните домове, собственост на НЕК ЕАД на територията на страната, ЦУ на НЕК ЕАД, ул. "Веслец" 5, гр. София и сградата на СК Белене, гр. Белене


29.05.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработване, доставка, окабеляване, наладка и въвеждане в експлоатация на система за управление на ВЕЦ „Тъжа”, реф. № 12ИП-150А021


22.05.2012 г.
Съобщение за променени дата и час на отваряне на първоначални оферти за Процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Проектиране, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на операторски станции към управляващите системи на ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", реф. № ТС1107142 в седем лота.


21.05.2012 г.
15:00 часа на 28.05.2012 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Изграждане на система за сеизмичен мониторинг на язовирна стена „Искър“, язовирен район „Искър“, Реф. №12ИП-460А013*


21.05.2012 г.
Публична покана с предмет: Ремонт на таблени затвори в изтичалата на ХГ 1-4 на ВЕЦ "Батак"
Приложения:


19.05.2012 г.
Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обезопасяване на прилежащия скат над експлоатационна сграда на язовир „Цанков камък”, реф. No 12ПП-760А011, чрез публична покана.


19.05.2012 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на нови модули за поддръжка на оптично телекомуникационно оборудване”, реф. №12ИП-419А049


19.05.2012 г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: Провеждане на аналитични и експериментални изследвания на ХГ 5 и ХГ 6 във ВЕЦ „Студен кладенец” за определяне на действителните механични загуби, реф. № 12НО-719А002.


16.05.2012 г.
Публична покана с предмет: "Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на служителите на НЕК ЕАД и нейните поделения".


15.05.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, с предмет: "Укрепване на път към 6-та бичкия, язовирен район Чаира" реф. № 12РП-760А022


14.05.2012 г.
Тръжни документи за избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ за периода: от 1 юни 2012г. до 30 юни 2012г., реф. No. 12ТЕ8100030


11.05.2012 г.
Промяна на срока за подаване на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработване, доставка и монтаж на товароподемна електрическа количка, движеща се по надземен релсов път до апаратна камера на ВЕЦ „Бели Искър” за подсигуряване извършването на ремонтно-възстановителни работи”, реф. № 12ПП-150А010.


10.05.2012 г.
Провеждане на втори търг за продажба на морално и технически амортизирани моторни превозни средства (МПС) и резервни части собственост на НЕК ЕАД.


09.05.2012 г.
Публична покана с предмет: Доставка на тарелчати пружини за помпени и турбинни сферични шибъри в ПАВЕЦ “Белмекен”
Приложение:


08.05.2012 г.
Отваряне на предварителните технически оферти, постъпили по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на операторски станции към управляващите системи на ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина Клисура" в седем обособени позиции (лотове), реф. № ТС 1107142


08.05.2012 г.
Отваряне на финансовите оферти, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Изграждане на нова ВЛ 110kV п/ст "Айтос" - п/ст "Слънчев бряг-запад" и издаване на технически паспорт на строежа", реф. № 12ИП-Х72А011


08.05.2012 г.
Публичната покана за малка обществена поръчка за Анализ на ГИС на Хидроенергийния сектор на НЕК


04.05.2012 г.
Инженерно-геоложко проучване на трасето от стълб No.76 на ВЛ 110 kV "Свобода" до п/ст "Айтос" - ИП No. 27200264


27.04.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на маслоохладители за силови трансформатори във ВЕЦ „Девин”, реф. № 12ИП-150А044


25.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на акумулаторна батерия и стабилизатор, както следва:
ЛОТ 1 – ДОСТАВКА НА НЕОБСЛУЖВАЕМА ГЕЛОВА ОЛОВНО-КИСЕЛИННА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ 220V DC/245 Ah ЗА ПАВЕЦ "ОРФЕЙ”
ЛОТ 2 – ДОСТАВКА НА 1 БР. СТАБИЛИЗАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ 220V DC, 50 A ЗА ВЕЦ "ПЕЩЕРА", реф. No 12ИП-950А036, чрез публична покана


25.04.2012 г.
Търг с тайно наддаване за продажба на морално и технически амортизирани моторни превозни средства (МПС) и резервни части собственост на НЕК ЕАД


24.04.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект" Подмяна на съществуващото мълниезащитно въже на ВЛ 110 KV Тинтява, с ново, с вградени оптични влакна - OPGW. реф. No. 12ИП-272037
Приложения:


24.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, с предмет: "Проектиране, доставка и изграждане на система за видеонаблюдение на обекти на Предприятие "Водноелектрически централи"
Приложения:


24.04.2012 г.
Публична покана с предмет: "Ремонт на затворни съоръжения във входяща шахта на ВЕЦ "Б. Искър”
Приложения:


24.04.2012 г.
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка по проект на Възложителя, доставка и монтаж на 9 броя нови тръбни въздухоохладители и два броя нови охладителни системи от неръждаема стомана за ХГ-1 и ХГ-2 във ВЕЦ "Тополница”, реф. № 12ИП-110А033


23.04.2012 г.
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за поръчка с предмет: „Ремонт на:
1. кран мостов двугредов Q=160/32/8 т., рег. № 0644 за отстраняване на течове на масла от редукторни кутии на подеми 160/32 т.;
2. кран мостов двугредов Q=160/32/8 т., рег. № 0645 за отстраняване на течове на масла от редукторни кутии на подеми 160/32 т. и отстраняване на луфт и чукане в зъбните му съединители;
3. кран мостов двугредов 20 тона, рег. № 0456 и зав. № 9625 в производствена зала за отстраняване течове на масла от редуктори на подема и ремонт зъбен съединител”.


20.04.2012 г.
Доставка на профили, необходими за подмяна на носещите елементи на рампа за товарене на тежка строителна механизация, намираща се в ремонтна база Батак, гр. Батак


19.04.2012 г.
Уведомление за отваряне на ценови оферти до участниците в процедура: “Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на НЕК ЕАД”


19.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТАТОРА И ПОЛЮСИТЕ НА РОТОРА НА ХГ-1 във ВЕЦ „УСТОВО”
Приложения:


19.04.2012 г.
Публична покана с предмет: Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, находяща се на ул. "Веслец" № 5, гр. София", реф. № 12АС-719А014
Приложения:


18.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:„Ревизия и отстраняване на пропуски на масло на силов трансформатор тип ТМ 30 000/110 във ВЕЦ „ АЛЕКО”
Приложения:


18.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Поддържане на съществуващите зелени площи и растения, подмяна на изсъхнала и повредена растителност на територията на Предприятие „ВЕЦ” гр. Пловдив и на територията на ВЕЦ „Алеко”
Приложения:


18.04.2012 г.
Публична покана с предмет: „П/ст Варна 750/400/220kV – проектиране, доставка и монтаж на табла (панели, монтажни плочи и комутационна апаратура) за управление на пожарогасене на фази за ат 701 и ат 702 - инженеринг”
Приложения:


18.04.2012 г.
Публична покана с предмет: „Доставка на резервни части за компресори WP-3100 Sauer&Sohn в ПАВЕЦ „Чаира”, реф. No 12РП-950А016
Приложения:


18.04.2012 г.
Публична покана с предмет: „Доставка на неръждаеми безшевни тръби, фасонни части и арматура за ХГ-2, ХГ-3 и ХГ-4 в ПАВЕЦ „Чаира”, реф. No 12РП-950А015
Приложения:


18.04.2012 г.
Публична покана с предмет: "Технико-икономическо изследване на възможностите за прилагане на проводници с повишена преносна способност в електропреносната мрежа на България".
Приложения:


18.04.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за три години", реф. 12АС-Х19А015
Приложения:


18.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на един брой мрежови лиценз на програмен продукт за проектиране, моделиране и симулиране на машинни елементи и механизми”
Приложения:


18.04.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ за периода от 1 Май 2012г. до 31 Май 2012г., реф. No. 12ТЕ8100028


17.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВА БРОЯ РАЗЕДИНИТЕЛИ 123 kV" НА ОБЕКТ ОРУ ВЪВ ВЕЦ "МОМИНА КЛИСУРА".
Приложения:


09.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “ПОДМЯНА КЛЕМИ ШИННА СИСТЕМА ОРУ 220KV” НА ОБЕКТ ВЕЦ "СЕСТРИМО"
Приложения:


05.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:Доставка на 4 броя стационарни филтриращи агрегати за междинни лагери на ХГ-1 и ХГ-5 в ПАВЕЦ "Белмекен"
Приложения:


05.04.2012 г.
Публична покана с предмет: "Доставка на дренажна помпа за отвеждане на акумулираните водни количества в дренажна шахта на подтурбинен етаж във ВЕЦ "Алеко"
Приложения:


04.04.2012 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, с предмет: Абонаментно техническо и системно обслужване на микропроцесорни системи и устройства на "Национална Електрическа Компания" ЕАД П "Трафоелектроинвест", в т.ч. складови бази и офиси в страната


29.03.2012 г.
Публична покана с предмет:"Доставка на тонер касети и мастила за копирна и принтираща офис техника на Предприятие "Водноелектрически централи"


28.03.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Автомобилно складова база /АСБ/ – "Момина клисура" – "Ремонт сграда- ремонт покрив" R50-B03-01/РМ 5200006244


28.03.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране, достaвка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четири броя мрежови комутатори и един брой мрежов маршрутизатор за осигуряване на комуникационна и информационна свързаност на четири електроенергийни обекта на НЕК ЕАД


27.03.2012 г.
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране, изработване, доставка и монтаж на товароподемна електрическа количка, движеща се по надземен релсов път до апаратна камера на ВЕЦ „Бели Искър” за подсигуряване извършването на ремонтно-възстановителни работи”, реф. № 12ПП-150А010.


27.03.2012 г.
Доставка на 3 броя струйни релета за охлаждането на ХА и силови трансформатори" за ПАВЕЦ "Чаира"


26.03.2012 г.
Публична покана за поддържане на съоръженията под налягане и поддържане на ограничителните устройства (предпазни вентили) на съораженията с работно налягане по-високо от 1 МPa от лице, вписано в регистъра на ДАМТН


22.03.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/ за периода от 1 април 2012г. до 30 април 2012г.


22.03.2012 г.
към открит конкурс с предмет:"ВЛ 220кV за разкъсване и присъединяване на съществуващата ВЛ 220 кV "Коларов" към новата ОРУ 220 кV на п/ст "Варна"


22.03.2012 г.
Решение за промяна на срокове към открита процедура   с обект: "П/ст "Червена могила" 400/110/31.5 кV - реконструкция на ОРУ 400 кV. Колони №№ 2,3 и 4. Подмяна на съоръжения и строителни конструкции (масички)". 


20.03.2012 г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Полагане на защитно покритие (поцинковане) на масички и лавици, необходими за рехабилитация на ОРУ - 400 kV на подстанция "Столник".


16.03.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ за периода: от 1 април 2012г. до 30 юни 2012г., реф. No. 12ТЕ8100015


15.03.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: П/ст "Червена могила" 400/110/31.5 - реконструкция на ОРУ 400KV колони No.No. 2, 3 и 4. Подмяна на съоръжения и строителни конструкции (масички)


12.03.2012 г.
11:00 часа на 14.03.2012 год - Отваряне на Ценовите оферти по открит конкурс с предмет: “Доставка на 2 броя трифазни блочни трансформатори 2 000 kVA, 21± 2х2,5% / 6,3 kV, предназначени за работа в блок с ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Тъжа”.


12.03.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/ за периода от 17 март 2012г. до 31 март 2012г.


07.03.2012 г.
Обявление за свободни Търговски Права за Пренос /ТПП/ за периода от 17 март 2012г. до 31 март 2012г.


05.03.2012 г.
СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се до 12:00 часа на 19.03.2012 г. срокът за представяне на оферти във връзка с публикуваната на 16.02.2012 г. покана за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на един байпасен клапан за дросел клапата на ХГ-2 във ВЕЦ „Кърджали”, реф. № 12ИП-150А010, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение.


01.03.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ за периода: от 17 Март 2012г. до 31 Март 2012г., реф. No. 12ТЕ8100009


22.02.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: Доставка и монтаж на аудио-визуална техника” за конферентен център ПОК”ЕНЕРГО”-Пампорово, Реф. № 12ИП-913А017


22.02.2012 г.
Обявление


21.02.2012 г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: Изграждане на система за сеизмичен мониторинг на язовирна стена „Искър“, язовирен район „Искър“, реф. Реф.№12ИП-460А013


21.02.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: Осъществяване на денонощна охранителна дейност с въоръжена физическа охрана с един пост и сигнално-охранителна техника на обект жилищен блок No 323, в кв. „Мара Денчева”, гр. Плевен, с реф. No 12ТП-919А011


20.02.2012 г.
Открита процедура с предмет: „Доставка на строителна механизация".


20.02.2012 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация апаратна камера – машинна част. Изграждане на инсталация за осушаване на въздуха в АК на ВЕЦ „Белмекен” с цел преодоляване последиците от високата влажност на въздуха”, реф. № 12ПП-Х50А006


17.02.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с предмет: Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина (СТМ), реф. No. 12ТП-218А010


17.02.2012 г.
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ за периода от 1 Март 2012г. до 31 Март 2012г., реф. No. 12ТЕ8100005


16.02.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане нова ВЛ 110 кV п/ст „Айтос” – п/ст „Слънчев бряг - запад” и издаване на технически паспорт на строежа”, реф. № 12ИП-Х72А011


16.02.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с предмет: Доставка на един байпасен клапан за дросел клапата на ХГ-2 във ВЕЦ „Кърджали”, реф. № 12ИП-150А010


16.02.2012 г.
Отваряне на "Предлагана цена" в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Отводняване осушаване на тунела към апаратна камера на ВЕЦ Белмекен, реф. No.ТС 1107164.


14.02.2012 г.
Отговор на постъпило запитване във връзка с открит конкурс с предмет: "Проектиране, изработка и доставкана нови работно колело, игли и уплътнителни пръстени за ХГ-1 на ВЕЦ "Видима", реф.№ 12ИП-250А002


14.02.2012 г.
Отваряне на "Предлагана цена" в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на геодезична апаратура за хидровъзел "Цанков камък", реф. No.ТС1107108


10.02.2012 г.
Документация за участие в открит конкурс с предмет: Доставка и монтаж на касетъчни токозохранващи системи за кран мостов двугредов с Q=100/30/3.2 т и количката му в машинна зала и на кран мостов двугредов с Q=30/1 т и количката му в дроселното помещение на ВЕЦ "Кърджали"


07.02.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка и монтаж на разединители 220 kV - 4 броя за ВЕЦ "Сестримо", реф. No.1106096


06.02.2012 г.
Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изработване, доставка, монтаж и наладка на нова управляваща система с МНУ и кинематично задвижване на сферичните шибри на ХГ-1 във ВЕЦ „Бели Искър”, реф. № 12РП-750А004

Забележка: Чертежите към Техническото задание са приложени към хартиеното копие на Документацията за участие.


03.02.2012 г.
Удължаване на срока за представяне на оферти по процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Изграждане на нова пътническа асансьорна уредба в сграда Управление на Предприятие „Язовири и каскади“, реф. № ТС 1108167.


03.02.2012 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи и издаване на технически паспорт на строежа в три лота:
ЛОТ1: п/ст "Маяк" 110/20kV;
ЛОТ2: п/ст "Златица" 400/110kV - рехабилитация;
ЛОТ3: п/ст "Каварна" 110/20kV - реконструкция 110kV, реф. No. ТС1107124.


27.01.2012 г.
Покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект "ВЛ 220kV за разкъсване и присъединяване на съществуваща ВЛ 220kV Коларов към новата ОРУ 220 kV на п/ст Варна, реф. No. ТС 1102156.


27.01.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на не по-малко от 3 оферти, които да съдържат техническо и финансово предложение с предмет: „Противопожарна защита – обмазване на кабели в централите на ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Студен кладенец”, ВЕЦ „Кърджали” и ВЕЦ „Видима” обособени в два лота, реф. № ТС12ПП-750А005


27.01.2012 г.
Открита процедура по ЗОП с предмет: “Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на НЕК ЕАД”, с 4 /четири/ обособени позиции:
Позиция №1 - Компютърна техника
Позиция №2 - Периферна техника
Позиция №3 - Непрекъсваеми токови захранвания
Позиция №4 - Виртуална сървърна инфраструктура


26.01.2012 г.
Открита процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на операторски станции към управляващите системи на ВЕЦ „Алеко”, ВЕЦ „Батак”, ВЕЦ „Кричим”, ПАВЕЦ „Орфей”, ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо”, ВЕЦ „Момина Клисура”, реф. в седем лота, № ТС 1107142


26.01.2012 г.
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: Рехабилитация на търговско мерене на електрическа енергия в подстанции, съгласно "Правилата за измерване на количеството енергия", със следните лотове:
ЛОТ 1: Подстанции "Изток", "Речица", "Сливенградска" и "Железник"
ЛОТ 2: Подстанции ТЕЦ "София", "Тягова-Волуяк", "Тягова-Илиенци", "Хюндай" и "Стенд"
ЛОТ 3: Подстанция "Бургас 400 Kv"
ЛОТ 4: Подстанция "Царевец", реф. No. ТС 1106138


25.01.2012 г.
Отговор на въпрос към процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение с обект: "Системи за пожароизвестяване и пожарогасене на сгради на ХВ "Цанков камък" - проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация", реф. № 12ИП-271А001.


25.01.2012 г.
Отварянето на финансовите оферти, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнително доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД”, реф. № ТС 2984141, ще се проведе на 27.01.2012 г. от 14.00 часа в сградата на НЕК ЕАД, София, ул. “Веслец” № 5.


24.01.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с предмет: „Монтаж на врата в предпазната решетка на водовземния отвор на основния изпускател на язовирна стена „Чаира“ – язовирен район „Чаира“, реф. № 12ПП-960А004


24.01.2012 г.
Отговор на въпрос към процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение с обект: "Системи за пожароизвестяване и пожарогасене на сгради на ХВ "Цанков камък" - проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация", реф. № 12ИП-271А001.


20.01.2012 г.
Документация за участие в открит конкурс с предмет: "Проектиране, изработка и доставка на нови работно колело, игли и уплътнителни пръстени за ХГ-1 на ВЕЦ "Видима"


18.01.2012 г.
Покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, с обект: Доставка на оборудване и материали за изграждане на пожарогасителна инсталация на ОРУ на ВЕЦ "Девин", реф. No. 1106163


17.01.2012 г.
ПОКАНА
Избор на купувачи на електрическа енергия, предназначена за износ за периода 1.2.2012 - 29.2.2012, Реф. № 12ТЕ8100001


16.01.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Изграждане на нова пътническа асансьорна уредба в сграда Управление на Предприятие „Язовири и каскади“, реф. № ТС 1108167.


16.01.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Системи за пожароизвестяване и пожарогасене на сгради на ХВ Цанков камък - проектиране, достака, монтаж и въвеждане в експлоатация”, реф. No. 12ИП-271А001


11.01.2012 г.
Покана за участие в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с обект: „Софтуерна инвентаризация на продуктите на Microsoft, използвани в НЕК ЕАД и дъщерното дружество ЕСО ЕАД”


06.01.2012 г.
Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, за обект: „Укрепване на десен скат на язовир „Чаира”, язовирен район „Чаира”, реф. № ТС 1108145.