Прозрачност на пазара

В съответствие с изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия и считано от 01.01.2023 г. оповестената от „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД (НЕК ЕАД) вътрешна информация ще бъде достъпна на следния линк: https://iip.remitor.eu/#/.

НЕК ЕАД спазва изискванията на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 и Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО относно начина и сроковете за съхраняване на вътрешна информация по чл. 4 от  Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Актуална към 31.12.2022 вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от  Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия относно НЕК ЕАД ще бъде достъпна на следния линк: Прозрачност на пазара - архив.