Предприятие Водноелектрически централи

Предприятие „Водноелектрически централи“ е важна част от структурата на Национална Електрическа Компания ЕАД, обединяваща всички водноелектрически и помпено-акумулиращи водноелектрически централи на НЕК ЕАД.

Основният предмет на дейност е производство на електрическа енергия, техническа експлоатация и ремонт на 28 водноелектрически централи (ВЕЦ) и 3 помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ). Общата инсталирана мощност е 2737 MW в турбинен режим и  931 МW в помпен режим.

Важна част от дейността на Предприятие ВЕЦ е рехабилитацията на съоръженията, голяма част от които са изградени преди повече от 40-50 години. Рехабилитациите, които компанията извършва на своите централи, гарантират дългогодишната им и безаварийна експлоатация. Строително-ремонтните дейности се изпълняват със собствени сили и/или чрез възлагане на външни изпълнители. За поддръжка и ремонт на съоръженията предприятието разполага с висококвалифицирани инженери и техници и със строителни и ремонтни групи. Налично е голямо разнообразие от специализирани машини и механизация.

Основни дейности в рамките на предприятието:

 • Организира и провежда техническа експлоатация на централите за производство на електрическа енергия като осигурява:
  • нормална, икономична и безаварийнa експлоатация на обектите, сградите и съоръженията в електрическите централи
  • поддържане на качеството на произвежданата енергия
  • поддържане на съоръженията, системите и сградите в състояние на непрекъсната експлоатационна готовност
 • Осигурява здравословни и безопасни условия на труд за персонала и пожарна безопасност на обектите при провеждане на техническата експлоатация
 • Упражнява постоянен контрол и предприема марки за недопускане на вредно въздействие върху околната среда

За извършване на техническия контрол и осигуряване на качествени текущи и основни ремонти в предприятието са изградени съвременни лаборатории и цехове:

 • лаборатория за контрол по дефектоскопия
 • лаборатория за контрол на електрически машини, електрически и защитни средства
 • лаборатория за изпитване на експлоатационни характеристики на хидрогенератори и водни помпи
 • ремонтно-механичен цех
 • цех за пясъкоструене

Водноелектрическите централи осигуряват възможност за оптимизиране на режимите на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и притежават важни технически качества за електроенергийната система:

 • гъвкавост при управление на нормални режими и надеждно овладяване на пикови колебания на товара в денонощен и седмичен разрез
 • сигурност и бързина при покриване на товара, когато възникне аварийно изключване на генериращи мощности
 • регулиране на напрежението

Екологичното производство на електроенергия от централите на НЕК ЕАД дава възможност на компанията да съчетава ефективно оползотворяване на водния ресурс и гарантиране на доставките на електрическа енергия за регулирания пазар.