Предприятие Язовири и каскади

Предприятие „Язовири и каскади“ е поделение на Национална Електрическа Компания ЕАД с предмет на дейност „Техническа експлоатация и поддържане на язовири и хидроенергийни обекти“.

Предприятие „Язовири и Каскади“ стопанисва язовири с общ завирен обем 3,5 млрд. м3, което е 55 % от общия регулиран обем на водохранилищата в Република България.

Водохранилищата осигуряват водни ресурси за ВЕЦ  и ПАВЕЦ на НЕК ЕАД с обща инсталирана мощност  2737 MW в турбинен режим и 931 MW  в помпен.

Основните дейности в рамките на Предприятието са следните:

 • Извършване на технически контрол и наблюдение върху експлоатационната сигурност и стабилитета на 46 язовирни стени със съоръженията към тях, 671 km деривации, тунели и канали и над 500 водохващания. Това са изключително сложни и разнообразни съоръжения, към чиято експлоатация се поставят високи изисквания за сигурност и икономичност
 • Ежегодно се провеждат технически прегледи за установяване на експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Периодично, в съответствие с нормативната уредба, се извършват огледи на деривации и подводни огледи на съоръжения
 • Предприятието осигурява качествени текущи и основни ремонти и поддръжка на всички хидротехнически, строителни, машинни и електрически съоръжения от хидроенергийните каскади и хидровъзли
 • Извършва основни дейности по експлоатацията на язовирните стени, обезпечава и с проектни, технически решения и поддръжка съпътстващата инфраструктура - битови и служебни сгради, работилници, комуникации, охрана на труда и др.
 • Изготвя ежедневни, декадни, месечни и годишни водобалансови оценки на стопанисваните водохранилища
 • Извършва хидрометрични наблюдения с поддържане на архивна база данни за целите на анализи относно ефективно използване на водите

 • Осъществява системен, непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения по утвърдени програми за технически контрол, като стриктно се спазват изискванията на нормативните документи в тази насока
 • Периодично се изготвят анализи за състоянието на язовирните стени, стопанисвани от НЕК ЕАД, като в тях се правят заключения за техническото и експлоатационното състояние на съоръженията на база на поведението на язовирните стени и за резултатите от тяхната експлоатация, включително финансови резултати. Преценява се необходимостта от извършването на текущи и основни ремонти. Анализите се разглеждат от експертен технически съвет на Национална Електрическа Компания ЕАД, включващ и външни специалисти в областта на язовирното проектиране, строителството и експлоатацията, които вземат решения, свързани с бъдещата експлоатация
 • Разработва се вътрешноведомствена база документи, регламентиращи дейностите, свързани с техническата експлоатация, сигурността и надеждността на язовирните стени и на други хидротехнически съоръжения
 • Изготвят се планове за действие в аварийни ситуации и при провеждане на високи води, съгласувани съгласно нормативната база с заинтересованите институции – Подразделения на Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), областните управи и кметства и собственици на ХТС по поречието
 • Извършване на ново строителство във връзка с техническата и стопанската експлоатация

В рамките на техническия контрол се извършват редица дейности:

 • Контрол на премествания на язовирните стени, основите и скатовете им с методите на геодезията и прецизна контролно-измервателна система
 • Контрол на филтрация през язовирните стени, основите и скатовете им
 • Наблюдение върху химичната и механичната суфозия на водите
 • Водостопански, хидроложки и метеороложки наблюдения и измервания при язовирните стени и във водосборите на каскадите, свързани с комплексните анализи и рационалното използване на водите
 • Измерване на отложени наноси във водохранилищата и развиващи се ерозионни процеси
 • Контрол върху техническо и експлоатационно състояние на машини и електросъоръжения в язовирните стени
 • Контрол върху техническо и експлоатационно състояние на водохващанията и деривациите

За извършването на всички тези наблюдения и измервания се използва съвременна апаратура на високо професионално ниво: уреди за геодезически измервания, прибори за дистанционно измерване и отчитане на параметрите на деформационните и филтрационните процеси и явления в язовирните стени, автоматични метеорологични станции, нивомерни уредби, разходомери за напорни и безнапорни съоръжения, хидрометрични витла, ехолот с GPS система.

Сред големите язовири, стопанисвани от Предприятие „Язовири и каскади“ са язовирите Искър, Белмекен, Батак, Въча, Кричим, Чаира, Голям Беглик, Доспат, Студен кладенец, Ивайловград, Овчарица, Розов кладенец, Копринка, Александър Стамболийски.

dams

С дейността си предприятие „Язовири и каскади“ има водеща роля в нашата страна в областта на поддържането и експлоатацията на хидротехническите съоръжения.

Предприятие „Язовири и каскади“ е колективен член на българското дружество по големите язовири (BULCOLD) и активен негов участник.