Помпено-акумулираща мощност в България - Яденица

INEA Header

Наименование на проекта: Помпено-акумулираща мощност в България - Яденица

Описание на проекта:

brochure YA_2018-02-02_Брошура 
listovka YA_2018-02-02_Листовка

В изпълнение на директивите на ЕС, в частност на третия либерализационен пакет, през последните години настъпиха промени в енергийната стратегия и плана за развитие на електроенергийния сектор, които са насочени основно към:

1. Приоритетно развитие на производството на електроенергия от възобновяеми източници и произтичащата от това необходимост от допълнителен бърз резерв за балансиране и заместване на тези мощности.
2. Продължаване процеса на либерализация на електроенергийния пазар в страната и региона, формиране на балансиращ пазар и пазар на услуги.
3. Завишаване на изискванията за повишаване сигурността на доставките.

В резултат на това е наложителна реализацията на Проекта за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира" с изграждане на язовир „Яденица" и свързващ реверсивен тунел със съществуващия изравнител (язовир"Чаира") на електроцентралата („Проект").

Осигуряването на безопасно, сигурно и икономично електроснабдяване при пределно допустими граници на отклонение за напрежение и честота е основен ръководен принцип при управлението на електроенергийната система. В този смисъл участието на ПАВЕЦ „Чаира" в структурата на генериращите мощности за балансиране на електроснабдяването при различни варианти на електропотребление, товарови диаграми и други фактори може да бъде определена като определяща от общосистемна гледна точка в рамките на страната и региона.

С генераторна мощност 864 МW и помпена 788 МW „Чаира" е най-голямата ПАВЕЦ в Югоизточна Европа. В централата са монтирани четири едностъпални хидроагрегата по 216 МW – в турбинен и по 197 МW – в помпен режим. Горен изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" е яз. „Белмекен" с полезен обем 141 млн. м3 – който служи като основно водохранилище за централите от енергийната каскада "Белмекен-Сестримо" – а долният изравнител, яз. „Чаира", е с полезен обем 4,2 млн. м3. Първа и втора хидрогрупи на централата са в експлоатация от 1995 г., а трета и четвърта хидрогрупи са пуснати в експлоатация през 1999 г.

Както се вижда от горните данни, ПАВЕЦ „Чаира" разполага с голям горен изравнител и с много малък долен изравнител. Това стеснява силно възможностите на централата за продължителна работа и респективно налага определени ограничения върху режимите ѝ на работа. В същото време промените в енергийния отрасъл и изискванията за все по-широко използване на екологосъобразни възобновяеми енергийни източници увеличават необходимостта от балансиращи мощности.

Проектът е част от Десет годишния план за развитие на системата 2014 (TYNDP) на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E) и е включен под индекс 218 в Юго-източния Континентален Регионален Инвестиционен План, качен на страницата на ENTSO-E с пълния доклад към TYNDP 2014 – повече информация на: www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Pages/default.aspx.

Основните ползи, обуславящи необходимостта от изграждане на яз. „Яденица", са свързани с преминаване на ПАВЕЦ "Чаира" от дневен към седмичен режим на работа и увеличаване на неговата използваемост.

При дневния режим се налага ежедневно изравняване на отработената вода от централата в турбинен и помпен режим. Следва да се отбележи, че наличният обем на яз. „Чаира" позволява работа на пълна мощност в турбинен режим в продължение на 8,5 часа и в помпен режим – в продължение на 10,7 часа. Увеличеният обем на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира" при реализиране на Проекта ще даде възможност за преминаване към седмичен режим на работа, при който четирите блока в централата ще могат да работят в турбинен режим на пълна мощност в продължение на 20 часа и в помпен режим в продължение на 22,5 часа.

Икономическият ефект от изпълнението на проекта се изразява в намаляване на общосистемните разходи и повишаване сигурността на електроснабдяването в следните направления:

1. Подобряване структурата на генериращите мощности, главно в АЕЦ и ТЕЦ, и повишаване на тяхната ефективност
Увеличените производствени възможности на ПАВЕЦ „Чаира" с изграден язовир „Яденица" позволяват по-голяма гъвкавост при формиране на мощностния състав, участващ при покриването на товара, при което ще се ангажират по-ефективните централи, а другите ще остават в студен резерв.

Повишените възможности на ПАВЕЦ „Чаира", също така позволяват да бъде повишена базовата част на товаровата диаграма, при което да се реализира постоянен денонощен режим на АЕЦ и ТЕЦ при оптимална стойност на КПД. Колебанията в натоварването на най-маневрените термични мощности, както и броя на техните пускания и спирания в празничните дни, ще бъдат намалени за сметка на допълнително натоварване на ПАВЕЦ „Чаира" в генераторен и помпен режим. Както и досега, ПАВЕЦ „Чаира", заедно с инсталираните мощности във ВЕЦ, ще участва при покриването на товарите във върховата зона на товаровата диаграма.

2. Подобряване структурата на резервната мощност
Съсредоточената на едно място значителна генераторна мощност от 864 MW, минималното време за пълно натоварване, високата степен на автоматизация при управлението на режимите на работа и липсата на ограничения, свързани с обема на горния изравнител са необходими условия ПАВЕЦ „Чаира" да е в състояние да изпълнява ролята на авариен резерв в ЕЕС (при отпадане на основни базови генериращи мощности, включително 1000 MW в АЕЦ „Козлодуй").

Единственото неизпълнено условие, за да може централата да поеме тази функция в момента е малкият обем на долния изравнител. В изготвеното през 1996 год. предпроектно проучване е проведен подробен енергиен и хидравличен анализ, който доказва, че изграждането на яз. „Яденица" ще премахне това последно препятствие.

Като допълнителен бонус се разширява „портфолиото" на електроцентралата за предоставяне на допълнителен бърз резерв и допълнителни услуги.

3. Роля на ПАВЕЦ „Чаира" в условията на нарастващ относителен дял на генериращи мощности от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство на електро- и топлоенергия
През последните години в света, а и в България, с бързи темпове нараства делът на инсталираните генериращи мощности от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство на електро- и топлоенергия, като прогнозите са техният дял да продължи да нараства. Непредвидимостта на този тип първични енергийни източници и невъзможността им да се самобалансират създава съществени затруднения при управлението на мощностния състав за покриване на товарите в системата, като тези затруднения се очаква да нарастват успоредно с дела на произвежданата от ВЕИ електроенергия.

Това налага необходимостта тези мощности да бъдат осигурени с допълнителни високоманеврени балансиращи резервни (дублиращи) мощности, които да покриват нуждите от генериращи мощности в зависимост от колебанията при работата на ВЕИ. Възможно решение на този проблем е увеличаване производствения капацитет на ПАВЕЦ „Чаира" посредством изграждане на яз. „Яденица".

Информация за контакт с инвеститор на проекта:
Национална електрическа компания ЕАД, Отдел „Управление на проекти" – имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , факс: 02 980 32 98.

 

Долен изравнител язовир „Чаира“ и вход към ПАВЕЦ „Чаира“
Долен изравнител язовир „Чаира“ и вход към ПАВЕЦ „Чаира“ Горен изравнител язовир „Белмекен“
Строителна площадка на язовир „Яденица“ и вход на реверсивен тунел Савачна шахта на реверсивен тунел.
 
Реверсивен тунел  

 

О Б Я В А

„НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  КОМПАНИЯ”  ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Проект „Яденица” за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”.

Срещите ще се проведат:

  • За Община Белово, с. Голямо Белово и с. Сестримо - на 20.06.2017 г., от 12:00 часа, в салона на читалище „Свети Свети Кирил и Методий” в гр. Белово;
  • За Община Велинград, с. Юндола и с. Пашови – на 21.06.2017 г. от 10:30 часа, в голямата заседателна зала на Община Велинград.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:30 до 16:00 часа в сградите на: Община Белово – при Сийка Калайджийска - еколог, стая 9, етаж ІІ; в новата сграда на Община Велинград – Дирекция ИПТР, ет. ІІІ, стая 44; кметство Голямо Белово – при кмета; кметство Сестримо – при кмета; кметство Юндола – при кмета; кметство Пашови – при кмета; „Национална електрическа компания&rdqurdquo; ЕАД – София, ул. „Веслец” № 5, стая 351-3, при Ради Стоянов, вътрешен тел. 528.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклада за оценка на степента на въздействие, е достъпен на интернет страницата на:

  • Община Белово – на адрес: http://www.belovo.eu/
  • Община Велинград -  на адрес: http://m.velingrad.bg/
  • „Национална електрическа компания” ЕАД – на адрес: http://www.nek.bg/index.php/bg/
  • МОСВ – на адрес: www.moew.government.bg/ключова тема Превантивна дейност/OBOC

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на МОСВ  на адрес: www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000.

Писмени становища могат да се предоставят в приемните за обслужване на гражданите на Община Белово и Община Велинград, при кметовете на с. Голямо Белово, с. Сестримо, с. Юндола и с. Пашови или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ради Стоянов – тел. 0888 448 582, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

YA-Пълен-комплект-ОВОС.rar

 

О Б Я В А

oт „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр. 25 / 2003 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение:

Реализация на проект „Яденица” за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

Язовир „Яденица“ е проектиран в Източната част на Рила планина на около 25 км от гр. Белово и около 6 км от местността „Юндола“ по пътя Белово - Юндола.

Створът на язовирната стена е проектиран на р. Яденишка на около 600 м над смесието ѝ с р. Юндолска и отстои на около 7 км от съществуващата ПАВЕЦ „Чаира”.

Проектът “Яденица” обхваща изграждането на две основни съоръжения – язовирна стена „Яденица” с водохранилище и реверсивен напорен тунел „Яденица”.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Реализацията на инвестиционното намерение ще осигури балансираща мощност в електроенергийната система на страната и ще позволи по-нататъшно развитие на електропроизводството от възстановяеми енергийни източници в съответствие с дългосрочните стратегии за развитие на енергетиката в България и Европейския съюз.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЕТО:

Подробна информация за намерението е предоставена от НЕК ЕАД в прикачените файлове.

МНЕНИЯ И СТАНОВИЩА:

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на инвестиционното намерение, могат да го направят писмено всеки работен ден:

- В сградата на Община Белово от 8:00 до 17:00 часа;

- В сградата на Община Велинград от 8:30 до 17:00 часа;

- В приемното време на РИОСВ – Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №3, ет. 3, ПК 4400;

- В сградата на НЕК ЕАД в гр. Белово, бул. „Освобождение” №64, ПК 4470 от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Електронна преписка:

1. Уведомление до МОСВ за инвестиционно намерение, изх. № 04-11-40/10.07.2014 г. 

2. Приложение №1

- Уведомление за инвестиционно намерение до кмета на Община Белово.

- Уведомление за инвестиционно намерение до кмета на Община Велинград.

3. Приложение №2:

- Писмо изх. № К2-КВ-01-317 от 18.07.2011 г. на НЕК ЕАД, клон “Хидроелектроинвест” с молба за определяне на необходимите процедури по ОВОС за проект “Яденица”.

- Писмо на МОСВ с изх.№ ОВОС-1114 от 22.08.2011 г. - поискана допълнителна информация относно водните тела, които ще захранват язовир “Яденица”: предвижданията за модифициране на естествени водни тела; инженерните съоръжения за доставка на вода в язовир “Яденица”: техническите параметри на реверсивния тунел; необходимост от изграждане на нови допълнителни пътища.

- Писмо Изх. № К2-КВ-01-403-1. от 09.09.2011 г. на НЕК ЕАД, клон “Хидроелектроинвест” за представяне на исканата допълнителна информация, класирано от МОСВ като уведомление за инвестиционно предложение за проект "Яденица".

- Писмо на МОСВ с изх.№ ОВОС-1114 от 19.10.2011 г., с което се допуска провеждане на процедура по изменение и допълнение на Решение по ОВОС №88-1/1998 г. на МОСВ, съгласно §12 и следващите от ЗООС.

- Писмо на МОСВ с изх.№ ОВОСУ-1114 от 17.06.2013 г., с приложено Решение №48-П/2013 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по ОВОС.

4. Приложение №3:

- Предварителен доклад по ОВОС - само на електронния носител.

- Окончателен доклад по ОВОС - само на електронния носител.

- Решение по ОВОС №155-10 / 1996 г.

- Разрешително за водоползване №429 / 01.04.1996 г.

- Решение №119 от 08.03.1998 г. на Министерски съвет за промяна на предназначението и изключване на гори и земи от ДГФ.

- Решение по ОВОС №88-1 /1998 г. (дата 09.02.1998 г.).

- Експертно заключение №ВС-01-026 / 28.10.1999 г. на Върховен съвет ТСУСАРП към МРРБ.

- Разрешение за строеж №РС-2 / 29.10.1999 г.

- Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №01410009 / 25.09.2009 г.

- Платежни документи за изплатени такси за ползвана вода на строителни площадки „Яденица” и „Чаира” до 2013 г. - само на електронния носител.

- Протокол от 19.12.2005 г. на комисия, назначена от директора на Национален институт за паметниците на културата, като комисията е приела за приключено спасителното археологическо проучване на тракийското култово място в чашата на язовир “Яденица” и е разрешила започването на строителните работи по изграждане на проект “Яденица”.

5. Приложение №4:

- Решение № ЕО-4/2011 на МОСВ от 22.11.2011 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за обектите от Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.

- Решение №707 от 30.08.2012 г. на Министерски съвет на Република България, с което язовир „Яденица” е обявен за „национален обект” по смисъла на Закона за държавната собственост и за „обект с национално значение” по смисъла на Закона за устройство на територията.

6. Приложение №5:

- Проект „Яденица”. Местоположение.

- Проект „Яденица”. Обща схема на Каскада „Белмекен - Сестримо - ПАВЕЦ „Чаира” с язовир „Яденица”.

- ПАВЕЦ „Чаира” и хидроенергийна каскада „Белмекен - Сестримо”. Вертикална схема.

7. Приложение №6:

- Проект „Яденица”. Вертикална и хоризантална схеми на съоръженията.

- Строителни площадки „Яденица” и „Чаира”. Изградени съоръжения.

- Задължения на НЕК ЕАД от Решение по ОВОС №88-1 /1998 г. Статус на изпълнението.

- Годишни отчети за изпълнение на "План за собствен мониторинг върху околната среда,

екосистемата на р. Яденица, в участък засегнат от строителството на ХВ "Яденица" - за период от 2006 г. до 2011 г. вкл. - 6 бр. отчети само на електронния носител.

8. Приложение №7:

- Строителна площадка „Яденица”. Водно ниво в язовира.

- Строителна площадка „Яденица”. Обща схема на каменната кариера във водохранилището -проучени участъци.

9. Приложение №8:

- Строителни площадки „Яденица” и „Чаира”. Транспортни връзки с републиканската пътна мрежа.

- Строителна площадка „Яденица”. Изградени пътни връзки.

- Строителна площадка „Чаира”. Изградени пътни връзки.

- Строителни площадки и пътни връзки. Снимки.

10. Приложение №9:

- Проект - Придвижване и разпластяване на катастрофална вълна, породена от разрушаване на язовирната стена - м. август 2000 г.

- Проект - План за действие при възникване на аварии - м. октомври 2000 г.

11. Приложение №10:

- Защитени зони. Натура 2000.

- Проект „Яденица". Общи схеми и Координати на терени за ОВОС.

- Проект "Яденица”. Схема на засегнати водни тела.

- Събирателна деривация "Яденица". Обща схема.

12. Приложение №11:

- Скица на поземлен имот № 000096 от Картата на възстановената собственост на Община Велинград, с площ 21.030 дка и начин на трайно ползване: язовир.

- Скица на поземлен имот №000042 от Картата на възстановената собственост на Община Велинград, с площ 189.383 дка и начин на трайно ползване: язовир.

- Скица на поземлен имот №000039 от Картата на възстановената собственост на Община Велинград, с площ 38.445 дка и начин на трайно ползване: язовир.

- Скица на поземлен имот №000044 от Картата на възстановената собственост на Община Велинград, с площ 2.000 дка и начин на трайно ползване: производствен терен.

- Скица на поземлен имот с идентификатор 03592.8.284 от Кадастралната карта на Община Белово, с площ 192091 кв.м. и начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.

- Скица на поземлен имот с идентификатор 03592.8 283 от Кадастралната карта на Община Белово, с площ 43879 кв.м. и начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.

- Скица на поземлен имот №077064 от Картата на възстановената собственост на Община Белово, с площ 20 501 дка и начин на трайно ползване: производство на ел.енергия.

- Скица на поземлен имот №078010 от Картата на възстановената собственост на Община Белово, с площ 4 515 дка и начин на трайно ползване: производство на ел.енергия.

13. Писмо от община Белово, изх. №БМ-17/27.01.2015 г., за постъпили становища и възражения в резултат на обществен достъп до уведомление за инвестиционно намерение.

14. Писмо от община Велинград, изх. №028-01-531/13.02.2015 г., за постъпили становища и възражения в резултат на обществен достъп до уведомление за инвестиционно намерение.

15. Писмо от кметство Юндола, изх. №9/09.02.2016 г., за постъпили становища и възражения в резултат на обществен достъп до уведомление за инвестиционно намерение.

16. Писмо от кметство Сестримо, изх. №040/09.02.2016 г., за постъпили становища и възражения в резултат на обществен достъп до уведомление за инвестиционно намерение.

17. Писмо от кметство Голямо Белово, изх. №18/09.02.2016 г., за постъпили становища и възражения в резултат на обществен достъп до уведомление за инвестиционно намерение.

18. Писмо от кметство Пашови, изх. №42/09.02.2016 г., за постъпили становища и възражения в резултат на обществен достъп до уведомление за инвестиционно намерение.

 


Открита процедура

Наименование: Допълване на Доклад за ОВОС за Проект "Яденица". Изготвяне, като част от актуализирания ДОВОС, на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на ЗЗ BG 0001386 "Яденица". Подготовка и участие в необходимите процедури по ЗООС и ЗБР до получаване на положително решение по ОВОС от компетентния орган.

Реф. №: 15ИП-260А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0015

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Допълнително споразумение11.11.2015г.
Решение28.05.2015 г.
Обявление28.05.2015 г.
Документация28.05.2015 г.
Яденица Приложение 0128.05.2015 г.
Яденица Приложение 02-128.05.2015 г.
Яденица Приложение 02-228.05.2015 г.
Яденица Приложение 02-3 до 02-1128.05.2015 г.
Яденица Приложение 0328.05.2015 г.
Яденица Приложение 0428.05.2015 г.
Яденица Приложение 0528.05.2015 г.
Яденица Приложение 0628.05.2015 г.
Яденица Приложение 0728.05.2015 г.
Яденица Приложение 08-128.05.2015 г.
Яденица Приложение 08-228.05.2015 г.
Яденица Приложение 0928.05.2015 г.
Яденица Приложение 1028.05.2015 г.
Яденица Приложение 1128.05.2015 г.
Яденица Приложение 1228.05.2015 г.
Яденица Приложение 12-128.05.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП16.06.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП22.06.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП26.06.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП13.07.2015 г.
Протокол 131.07.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.08.2015 г.
Решение СД на НЕК ЕАД класиране16.09.2015 г.
Протокол 216.09.2015 г.
Протокол 316.09.2015 г.
Информация възстановени гаранции07.10.2015 г.
Договор16.10.2015 г.
Допълнително споразумение16.10.2015 г.
Инф. възстановени гаранции27.10.2015 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Допълнително споразумение 219.12.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Справка за извършено плащане06.03.2018 г.
Изпълнение на договор22.03.2018 г.

Прочети още...


Открита процедура

Наименование: „І етап: Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”;

ІІ етап: Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация."

Реф. №: 15 ИП-212А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0033

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Приложение TC0205.08.2015 г.
Обявление05.08.2015 г.
Документация05.08.2015 г.
Приложение ТС 0105.08.2015 г.
Приложение 11а05.08.2015 г.
Приложение 11605.08.2015 г.
Приложение TC0305.08.2015 г.
Приложение TC0405.08.2015 г.
Приложение TC0505.08.2015 г.
Приложение TC0605.08.2015 г.
Приложение TC0705.08.2015 г.
Приложение TC0805.08.2015 г.
Приложение TC0905.08.2015 г.
Приложение TC1005.08.2015 г.
Приложение TC1105.08.2015 г.
Приложение TC1205.08.2015 г.
Приложение TC1305.08.2015 г.
Приложение TC1405.08.2015 г.
Приложение TC1505.08.2015 г.
Приложение TC1605.08.2015 г.
Приложение TC1705.08.2015 г.
Приложение TC1805.08.2015 г.
Приложение TC1905.08.2015 г.
Приложение TC2005.08.2015 г.
Приложение TC2105.08.2015 г.
Приложение TC2205.08.2015 г.
Приложение TC2305.08.2015 г.
Приложение TC2405.08.2015 г.
Приложение TC2505.08.2015 г.
Приложение TC2605.08.2015 г.
Приложение TC2705.08.2015 г.
Приложение TC2805.08.2015 г.
Приложение TC2905.08.2015 г.
Приложение TC3005.08.2015 г.
Приложение TC3105.08.2015 г.
Приложение TC3205.08.2015 г.
Приложение TC3305.08.2015 г.
Приложение TC3405.08.2015 г.
Приложение TC3505.08.2015 г.
Приложение TC3605.08.2015 г.
Приложение TC3705.08.2015 г.
Приложение TC3805.08.2015 г.
Приложение TC3905.08.2015 г.
Приложение TC4005.08.2015 г.
Решение05.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.10.2015 г.
Протокол 114.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение СД класиране05.11.2015 г.
Договор23.02.2016 г.
Справка възстановени гаранции за участие26.02.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справка за извършено плащане26.02.2018 г.
Справка за извършено плащане12.11.2018 г.
Допълнително споразумение19.11.2018 г.
Обявление за изменение на договор19.11.2018 г.

Прочети още...


Публична покана

Наименование: „Осъществяване на Технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА” на работния проект за Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира” (Обект „Яденица”)

Реф. №: 16ИП-212А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052751


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Разяснение15.04.2016 г.
Протокол04.05.2016 г.
Договор31.05.2016 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.

Прочети още...


Публично състезание

Наименование: 1. Изготвяне на проект за подробен устройствен план (ПУП) на обект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира” (Обект „Яденица”).
2. Изготвяне на проект за подробен устройствен план (ПУП) на Въздушна линия 20 кV „Ливада бачия” в участък от Възлова станция 20кV „Яденица” до стълб № 18.

Реф. №: 16ИП-219А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0043

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.10.2016 г.
Обявление18.10.2016 г.
Документация18.10.2016 г.
Разяснения14.11.2016 г.
Протокол 128.11.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.12.2016 г.
Протокол 222.12.2016 г.
Протокол 322.12.2016 г.
Доклад на комисията22.12.2016 г.
Решение на СД22.12.2016 г.
Договор02.02.2017 г.
Обявление за възложена поръчка02.02.2017 г.
Обявление за приключил договор31.07.2020 г.

Прочети още...


Събиране на оферти с обява

Наименование: „Изготвяне на експертни становища за актуализацията на работния проект за „Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“

Реф. №: 16ИП-У19А084

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9058352


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.10.2016 г.
Условия за участие26.10.2016 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за удължаване на оферти08.11.2016 г.
Протокол16.11.2016 г.
Договор29.11.2016 г.

Прочети още...


Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на финансов анализ и оценка на риска за обект "Увеличаване на обема на долния изпускател на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира" (Проект "Яденица")"

Реф. №: 17ИП-У19А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.02.2017 г.
Обявление10.02.2017 г.
Документация10.02.2017 г.
Протокол 117.03.2017 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения24.03.2017 г.
Протокол 220.04.2017 г.
Протокол 320.04.2017 г.
Доклад на комисията20.04.2017 г.
Решение на СД20.04.2017 г.
Договор17.05.2017 г.
Обявление за възложена поръчка17.05.2017 г.
Обявление за приключване на договор08.11.2017 г.

Прочети още...


Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чаира". Съгласуване на проектната документация и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите."

Реф. №: 17ИП-У19А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2017-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.04.2017 г.
Обявление10.04.2017 г.
Документация10.04.2017 г.
Протокол 118.05.2017 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения29.05.2017 г.
Протокол 212.07.2017 г.
Протокол 312.07.2017 г.
Доклад на комисията12.07.2017 г.
Решение на СД12.07.2017 г.
Договор22.08.2017 г.
Обявление за възложена поръчка22.08.2017 г.

Прочети още...


Покана

Наименование: "Осигуряване на публичност за Проект от общ интерес "Помпено-акумулираща мощност в България – Яденица"

Реф. №: 17ИП-В19А050

СЪОБЩЕНИЕ: Срокът за представяне на оферти се удължава до 17:30 часа на 29.06.2017 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.06.2017 г.
Протокол07.07.2017 г.

Прочети още...