Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Първи проект за НЕК ЕАД по Европейска програма, изработен и спечелен със собствени сили на специалисти от компанията, без намесата на външни сътрудници и консултанти

Постигнатият успех, при това при първия опит в кандидатстването, за пореден път потвърждава високия професионализъм на служителите, работещи в компанията, и е стимул за активна работа по бъдещи проекти от новия програмен период на Европейската комисия.

Добрата новина бе съобщена на пресконференция, организирана от НЕК ЕАД, на 16 февруари. Инициатори на проекта са специалистите от управление "Човешки ресурси" в НЕК ЕАД. Целите, задачите и ползите от спечеления проект за компанията и служителите и бяха представени от Ваня Димитрова – експерт към управление "Човешки ресурси", Елена Маринкова – юрист в компанията и Христина Стоянова – пресаташе на НЕК ЕАД.

Проектът е спечелен от името на „Национална електрическа компания" ЕАД, като основната дейност по него ще се изпълнява от и на територията на Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив. Ръководител на проекта е инж. Веселин Маневски – управител на предприятие на ВЕЦ, а координатор – Марияна Деянова-Кирилова.

news2015

На основание на сключения договор между НЕК ЕАД и Агенцията по заетостта, в качеството и на междинно звено по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", НЕК ЕАД има възможност да получи безвъзмездно финансиране в общ размер от 348 411,41 лева. 412 човека – около 50 процента от персонала на ВЕЦ и 40 човека от ПАВЕЦ "Чаира" ще се възползват от този транспорт. Този договор касае служителите от централите: ВЕЦ "Сестримо", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Тополница" , ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Ивайловград", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Цанков камък", ВЕЦ "Въча 1", ВЕЦ "Кричим", ВЕЦ "Въча 2", ВЕЦ "Алеко".

Общата цел на проекта "Удобство и сигурност на път до местоработата и обратно" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. е повишаване на производителността, адаптивността и социалния статус на работещите в предприятието, както и предотвратяване текучеството на специалисти чрез мерки, насочени към насърчаване на географската мобилност на заетите лица в НЕК ЕАД, които ежедневно пътуват до и от работните си места (водноелектрическите централи), но нямат възможност да ползват обществен транспорт.

Специфични цели на идейното предложение са:
1. Реализирането на общата цел да даде възможност на работодателя да осигури адекватни на потребностите на персонала социални придобивки под формата на съобразен с работното време и местоживеенето на заетите лица транспорт;
2. Да се запази социалния статус (заетост и доходи) на хората в съответните региони - Белово, Девин, Кричим, Лесичово, Пещера, Ивайловград;
3. Да спомогне за спиране текучеството на изградени в съответните области специалисти, доказали своите професионални качества като оперативен, експлоатационно-технически, ремонтен и обслужващ персонал.
4. Да се привлекат млади специалисти към слабо населени и отдалечени региони.

Взимането на решение за участие на НЕК ЕАД в оперативна програма, финансирана от Европейски социален фонд, е продиктувано от възможността дружеството като работодател, чрез използване на възможностите на грантова схема „На път", да подобри качеството на живот на хората в предприятие ВЕЦ, да спре текучеството на специалисти, да постигне по-високи нива на заетост, по-висока производителност и повиши нивото на икономическо, професионално и социално сближаване. Осъществяването на разработената от специалистите на „НЕК" ЕАД териториална мобилност, като иновативен подход ще улесни целевата група по проекта в рамките на ежедневните пътувания, свързани с работа в друго населено място, където няма възможност да се използва обществен транспорт.

Проектът „Удобство и сигурност на път до месторабота и обратно" ще спомогне за прилагането на добри практики в процеса на изпълнение и натрупване на финансови и нефинансови постижения. Този акцент върху политиката на Дружеството ще съдейства за подобряване на качествените характеристики на работната сила при неефективна среда за трудов процес, като това се отнася не само до структурата на НЕК ЕАД, а и до балансирането на териториалното развитие в областта на човешките ресурси.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2