Пролетни годишни технически прегледи

Във връзка с провеждане на Пролетни годишни технически прегледи на хидросъоръженията на компанията ще бъдат проведени функционални проби с реално изпускане на водни количества през изпускателните съоръжения на язовирите Искър и Кокаляне.

Пробите през основния изпускател и преливните клапи на язовир Искър ще бъдат проведени на 14 май 2024 г., а пробите през основен изпускател на язовир Кокаляне ще бъдат осъществени на 15 май 2024 г.

Функционалните проби целят да се провери техническото състояние на съоръженията. Манипулациите се извършват професионално от специалисти на Предприятие Язовири и каскади в НЕК в изпълнение на „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“.

Всички институции, имащи отношение, са информирани предварително по съответния ред.

яз. Искър 1