Задължения на НЕК ЕАД във връзка с ДОПК

Във връзка с разпоредбите на Глава 21а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), считано от 03.05.2024 г., НЕК ще извършва плащания към своите контрагенти само след получено потвърждение (разрешение) от Национална агенция по приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ).

НЕК ЕАД има задължение да изпраща уведомления за предстоящи плащания в електронната система на Министерство на финансите – „РМС – Плащания“. Впоследствие НАП и АМ проверяват дали получателят на плащането има непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, публични задължения. В случай че изпълнителят няма задължения, НАП и АМ разрешават да се извърши плащането и съответно НЕК ЕАД извършва плащането.

Ако контрагентът има задължения, НАП и/или АМ НЕ разрешават на НЕК ЕАД да извърши плащането. Плащане от НЕК ЕАД може да се извърши, само след като контрагентът погаси своите задължения към НАП и/или АМ.