Прессъобщение

Язовирите, стопанисвани от Национална електрическа компания чрез предприятие Язовири и каскади, работят в нормален режим за условията на усложнена хидрометеорологична обстановка след обилния снеговалеж и последвалото покачване на нивата на водите. Обичайните за зимния сезон високи вълни по каскада Арда са в процес на затихване. Язовир Ивайловград прелива контролирано с минималните 60 куб. м/сек., което е в рамките на допустимото. Във всички останали големи язовири има свободни обеми за поемане на допълнителни водни количества. Осигурена е постоянна работа на водноелектрическите централи с оглед максимално ефективно оползотворяване на водния ресурс, съобразено с товара на енергийната система.

НЕК ЕАД продължава да следи и анализира снежния запас и очаквания, евентуален воден приток от него, както и да информира всички заинтересовани ведомства и институции. Денонощни екипи на предприятие Язовири и каскади следят големите хидроенергийни каскади Арда, Въча, Батак и Белмекен-Сестримо-Чаира.

Всички съоръжения на язовирните стени, стопанисвани от НЕК ЕАД, работят в пълна изправност и изпускането на водни обеми е рутинно и контролирано.

Със собствени средства, НЕК ЕАД отстранява отпадъци, попаднали в акваторията на водоемите, с цел недопускане на застрашаване на сигурността и нормалната експлоатация на съоръженията при язовирните стени.

НЕК ЕАД има ангажимент да поддържа проводимостта на речните корита само на 500 метровия участък след язовирните стени. Независимо от това, при констатиране на замърсяване на водоемите, своевременно се сигнализират отговорните ведомства и институции.