Уведомление за инвестиционно намерение

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Национална електрическа компания ЕАД уведомява всички засегнати страни, че има инвестиционно намерение за изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централата в поземлен имот, с местонахождение в област Пловдив, гр. Пловдив, ул. Васил Левски №244 с идентификатор № 56784.504.1232