Отдаване под наем на площи в Административните сгради на Предприятие ВЕЦ - гр. Пловдив и гр. София