Покана за представяне на оферти във връзка с открит търг по проект GA049A-4 за „Рехабилитация на ОРУ 110 kV при ВЕЦ „Въча 1“ и други системи на ВЕЦ под общ контрол“, съ-финансиран по ГРАНТ № 049А