Покана за представяне на оферта

Покана и Приложения за участие в процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти, с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на работен проект със ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изграждане на обект: "Аварийно укрепване на ПД "Енерго" Приморско".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Приложения