Покана за представяне на оферта

Публична покана с предмет:
Доставка спомагателно оборудване за поддръжка и профилактика на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, обслужвани от звено СК "Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана