Събиране на оферти

Наименование: „Ремонт на хладилна техника в почивните домове и ЦУ на НЕК ЕАД"

Срок за получаване на оферти: 15.12.2015 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация с приложения17.11.2015 г.