Процедура

Наименование: Покана за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с предмет:

"Абонаментно сервизно обслужване и поддържане" в два лота:
ЛОТ 1 - „Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателните вентилационни системи (АСВС) и системите за контрол и сигнализация на СО2"

ЛОТ 2 - "Абонаментно поддържане и обслужване на въздушни дихателни апарати в Предприятие „Водноелектрически централи"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.01.2015 г.
Приложения27.01.2015 г.