Покана за представяне на оферта

Наименование: Процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:
"Модернизация и разширение на съществуващата система за контрол на достъпа до Централно управление на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана