Покана

Наименование: „Извършване на периодични проверки на бутилките към въздушните дихателни апарати от нотифициран орган“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.06.2024 г.
Приложения към поканата10.06.2024 г.
Проект на договор10.06.2024 г.
Споразумение по КОСЗБР10.06.2024 г.
Техническа спецификация10.06.2024 г.