Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в шест обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Закон за водите. Закон за рибарството и аквакултурите“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Закон за енергийната ефективност“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Управление на производствени опасни и строителни отпадъци. Нормативни изисквания и добри практики“;
Обособена позиция 4: Обучение на тема: „Балансиращ пазар“;
Обособена позиция 5: Обучение на тема: „Регулация в електроенергетиката и либерализация на пазара“;
Обособена позиция 6: Обучение на тема: „Периодично обучение за следгаранционен сервиз и диагностика на системи за физическа защита“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана и Технческа спецификация01.06.2021 г.
Приложения01.06.2021 г.