Открита процедура

Наименование: Открита процедура, за сключване на рамково споразумение в две обособени позиции с предмет:

Обособена позиция 1: Ремонт на повдигателните съоръжения, използвани в Предприятие „Водноелектрически централи“;

Обособена позиция 2: Ремонт на три броя кранове в ХТК по каскада „Арда“, подрайон „Кърджали“;

Реф. №: 15РП-550А079

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0005

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.03.2016 г.
Обявление02.03.2016 г.
Документация02.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП20.04.2016 г.
Решение за промяна22.04.2016 г.
Протокол 112.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения27.05.2016 г.
Протокол 223.06.2016 г.
Протокол 323.06.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД23.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП123.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП223.06.2016 г.
Информация - освобождаване на гаранции за участие08.07.2016 г.