Публично състезание

Наименование: "Доставка на прекъсвачи и резервни части в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-М50А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0046

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение10.10.2019 г.
Обявление10.10.2019 г.
Документация10.10.2019 г.
Техническа спецификация10.10.2019 г.
еЕЕДОП10.10.2019 г.
Разяснения05.11.2019 г.
Протокол 120.11.2019 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения05.12.2019 г.
Протокол 215.01.2020 г.
Протокол 315.01.2020 г.
Доклад на комисията15.01.2020 г.
Решение на ИД15.01.2020 г.
Обявление прекратяване ОП 227.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка05.03.2020 г.
Договор ОП 105.03.2020 г.
Договор ОП 305.03.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 314.08.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 129.09.2020 г.