Събиране на оферти с обява

Наименование: "Осигуряване на ІР свързаност за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 17ТП-719А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9063178


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.04.2017 г.
Условия за участие07.04.2017 г.
Разяснения13.04.2017 г.
Протокол17.05.2017 г.