Събиране на оферти с обява

Наименование: „Доставка на ръчни инструменти в обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1: Двугодишна доставка на ръчни инструменти, за нуждите на дирекция „Производство и търговия“;
Обособена позиция 2: Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20РП-У50А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9100186


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява12.06.2020 г.
Условия за участие12.06.2020 г.
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за обособена позиция 126.06.2020 г.
Протокол27.07.2020 г.
Договор ОП 203.09.2020 г.