newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Покана за пазарна консултация

Наименование: Извършване изпитване на води в обособени позиции

Статус: Валидна до 14.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта08.04.2021 г.
ТС08.04.2021 г.
Обособена позиция 108.04.2021 г.
Обособена позиция 208.04.2021 г.
Обособена позиция 308.04.2021 г.
Обособена позиция 408.04.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Огъване на тръби с различни диаметри за нуждите на П ВЕЦ

Статус: валидна до 20.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА07.04.2021 г.
Индикативно предложение07.04.2021 г.
ТС07.04.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност" в три обособени позиции

Статус: Активна до 09.04.2021г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация02.04.2021 г.
Индикативно предложение-образец02.04.2021 г.
Техническа спецификация02.04.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка и монтаж на стационарни филтърни агрегати на турбинните лагери на ХГ-1 и ХГ-2 във ВЕЦ "Момина клисура"

Статус: валидна до 10.05.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА02.04.2021 г.
тс02.04.2021 г.
Индикативно предложение02.04.2021 г.
Приложение 102.04.2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ21.04.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на материали, свързани със строителството в Обособени позиции за нуждите на Предприятие ВЕЦ

Статус: Валидна до 16.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация01.04.2021 г.
Техническа спецификация01.04.2021 г.
ОП101.04.2021 г.
ОП201.04.2021 г.
ОП301.04.2021 г.
ОП401.04.2021 г.
ОП501.04.2021 г.
ОП601.04.2021 г.
ОП701.04.2021 г.
ОП801.04.2021 г.
ОП901.04.2021 г.
ОП1001.04.2021 г.
ОП1101.04.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Абонаментно обслужване и поддържане на компресори и компресорни уредби в обектите на Предприятие ВЕЦ за срок от две години

Статус: валидна до 20.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА24.03.2021 г.
ТС и Приложение 124.03.2021 г.
Индикативно предложение24.03.2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ01.04.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на материали и оборудване за заваряване и запояване за нуждите на П ВЕЦ

Статус: валидна до 07.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА24.03.2021 г.
ТС24.03.2021 г.
Индикативно предложение24.03.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Изграждане на помещения за съхранение на архивни документи и доставка на стелажи за документи в БУ Пловдив - изготвяне на проект

Статус: Активна до 12.04.2021г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация23.03.2021 г.
Индикативно предложение - образец23.03.2021 г.
Техническа спецификация23.03.2021 г.
Удължаване на срока за пазарна консултация02.04.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Геодезическо заснемане, изготвяне и подаване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) в седем обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – ВЕЦ „Левски“ – Геодезическо заснемане, изготвяне и пода-ване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Карлово, община Карлово, област Пловдив;
Обособена позиция № 2 – ВЕЦ „Тешел“ – Геодезическо заснемане, изготвяне и пода-ване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на село Борино, община Борино, област Смолян;
Обособена позиция № 3 – ВЕЦ „Алеко“ – Геодезическо заснемане, изготвяне и пода-ване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик и на с. Радилово, общи-на Пещера, област Пазарджик;
Обособена позиция № 4 – ВЕЦ „Студен кладенец“ – Геодезическо заснемане, изгот-вяне и подаване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните ре-гистри на с. Бойник, община Крумовград, област Кърджали;
Обособена позиция № 5 – Складова база на гара „Въча“, гр. Кричим - Геодезическо заснемане, изготвяне и подаване на проект за изменение на кадастралната карта и ка-дастралните регистри на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, и трасиране на границите на поземлен имот;
Обособена позиция № 6 – Изработване на проект за изменение на КККР за разделяне на поземлен имот и получаване на скица-проект на пояс I-ви от санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточника за питейно-битово водоснабдяване на ВЕЦ „Пещера“;
Обособена позиция № 7 – ВЕЦ „Сестримо“ – Геодезическо заснемане, изготвяне и подаване на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик;

Статус: Активна до 31.03.2021г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация23.03.2021 г.
Индикативно предложение - образец23.03.2021 г.
Техническа спецификация23.03.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Двугодишна доставка на търкалящи лагери за нуждите на Предприятие ВЕЦ

Статус: Активна до 31.03.2021г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация23.03.2021 г.
Индикативно предложение23.03.2021 г.
Техническа спецификация23.03.2021 г.

Пазарна консултация

Наименование: ПАВЕЦ „Белмекен“ - Ремонт покрив над машинна зала

Статус: Валидна до 12:00 часа на 30.03.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация23.03.2021 г.
Техническа спецификация23.03.2021 г.
Индикативно предложение23.03.2021 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Въча I“ - Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над МЗ (430 м2) и КЗ (380 м2), нови обшивки и отводнителни системи“

Статус: Валидна до 12:00 часа на 30.03.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация23.03.2021 г.
Техническа спецификация23.03.2021 г.
Индикативно предложение23.03.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Обезопасяване на скат до ВЕЦ "Кърджали"

Статус: Удължен срок за представяне на оферти до 13.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.03.2021 г.
Индикативно предложение - образец22.03.2021 г.
Техническа спецификация22.03.2021 г.
Съобщение за удължаване на срока07.04.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Избор на консултант за "Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съоответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект: "ВЕЦ "Бял извор" - пасарелка над стена дневен изравнител" и изпълнение на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект: "ВЕЦ Бял извор - възстановяване на пасарелка над стена дневен изравнител"

Статус: Активна до 26.03.2021г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация22.03.2021 г.
Техническа спецификация22.03.2021 г.
Индикативно предложение - образед22.03.2021 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Избор на консултант за "Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съоответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект: "ВЕЦ "Бял извор" - пасарелка над стена дневен изравнител" и изпълнение на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект: "ВЕЦ Бял извор - възстановяване на пасарелка над стена дневен изравнител"

Статус: Активна до 26.03.2021г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация22.03.2021 г.
Техническа спецификация22.03.2021 г.
Индикативно предложение - образед22.03.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на помпи и части за помпи в обособени позиции за нуждите на П ВЕЦ

Статус: валидна до 12.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА19.03.2021 г.
ТС19.03.2021 г.
Индикативно предложение19.03.2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ30.03.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на ново табло сигнализация в КЗ, ВЕЦ Тополница

Статус: валидна до 09.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА16.03.2021 г.
ТС16.03.2021 г.
Инвикативно предложение16.03.2021 г.
чертеж16.03.2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ26.03.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на спирачни феродо ленти и нитове алуминиеви

Статус: валидна до 23.03.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА12.03.2021 г.
ТС12.03.2021 г.
Индикативно предложение12.03.2021 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Машини и оборудване за повдигане и преместване на товари и части за тях“ в обособени позиции
Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване и части за оборудване за повдигане и преместване на товари“
Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари – тирфор за ПАВЕЦ „Белмекен“
Обособена позиция № 3: „Доставка на високоповдигач ръчен (стакер) за повдигане, преместване на товари, товарене или разтов
Обособена позиция № 4: „Доставка на електрохидравличен тласкач за подем 50т на кран мостов ПЗ-ПУ-0146 монтиран в машинна зала на ВЕЦ „Батак“.арване за ВЕЦ „Въча 1“
Обособена позиция № 5: „Доставка на вентилаторна спирачка за асинхронен едноскоростен двигател тип КГ 2714-6, за електротелфер тип Т с товароподемност 8т.“
Обособена позиция № 6: „Доставка на транспалетна количка с товароподемност Q=2.5т за ВЕЦ „Тополница“

Статус: Валидна до 12.03.2021 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация 05.03.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП1 05.03.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП2 05.03.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП3 05.03.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП4 05.03.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП5 05.03.2021 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОП6 05.03.2021 г.
Техническа спецификация 05.03.2021 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Мотокари - доставка - 3 тона и 5 тона за нуждите на Централен склад

Статус: валидна до 18.03.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ПОКАНА05.03.2021 г.
ТС05.03.2021 г.
Индикативно предложение05.03.2021 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.