Външни услуги

Външни услуги предоставяни от Предприятие „Водноелектрически централи”

Услуги, от които могат да се възползват външни за Предприятие ВЕЦ лица и организации.

         За контакт:

         Тел: +359 32 90 4382

         е-mail: Upravlenie@vec.nek.bg

Орган за безразрушителен контрол

През 2003 година в Предприятие "Водноелектрически централи" бяха акредитирани две лаборатории: орган за контрол на ел. машини, ел. уредби и защитни средства и орган за контрол по дефектоскопия.

Орган за "Контрол по дефектоскопия от вид С"

Област на контрол - водни турбини, лопатки на водни турбини, НТ, ХТС, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, основен метал и заварени съединения.

Методи на контрол - рентгенова дефектоскопия, ултразвуков метод, измерване дебелини на стени, магнитно-прахови методи,
контрол на твърдост на материала, термовизия и определяне на химическия състав ма металите чрез спектрален анализ.
През последните години значително нарасна обема както на поръчки на клонове от системата на НЕК ЕАД, така и на поръчки от външни фирми.
Оформиха се постоянни клиенти, които търсят компетентността на персонала от акредитираните ни лаборатории.

Централна лаборатория и Орган за контрол от вида С

lab 01

Органът за контрол от вида С извършва вътрешноведомствен контрол, но извършва и услуги на външни фирми по ценоразпис, утвърден от Управителя на Предприятието. За извършеният контрол се издават съответните сертификати и протоколи.

Обхватът на акредитация на Орган за контрол от вида С е посочен: ТУК

 

 

Лаборатория за изпитване експлоатационни характеристики на хидро-генератори и водни помпи

Услуги, които лабораторията може да извършва на външни фирми, притежаващи ВЕЦ и МВЕЦ:

 • Обследване на техническите параметри на хидравлични турбини - КПД на хидравлични турбини, дебит, разход на вода на празен ход.
 • Обследване на преходни процеси във високонапорния и нисконапорен воден участък при пускане, спиране и работа в различни режими на хидроагрегатите.
 • Определяне специфичен разход на вода за производство електроенергия от хидроагрегатите във ВЕЦ или на цяла ВЕЦ
 • Определяне на оптималните режими на работа на хидравлични турбини във ВЕЦ

Изпитванията в лабораторията се провеждат по стандартни методи, съгласно стандарт БДС EN60041:2004 „Експлоатационни приемни изпитвания за определяне хидравличните характеристики на хидравлични турбини, акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим“. В лабораторията е въведена система за контрол на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO IEC 17025.

Ремонтно-механичен цех

rmc 01

Ремонтно-механичният цех се намира на територията на Управлението в град Пловдив. Работилницата разполага със съвременно машинно оборудване и модерна инструментална екипировка. Извършва фрезови, стругови и шлифовъчни машинни обработки. Обработва големогабаритни детайли с диаметър до 4000мм, валове с дължина до 6000мм и тегло до 30000кг. Разполага със съвременен участък за MIG, MAG и VIG заварки и газокислородно рязане.

Производствената дейност на Ремонтно-механичния цех е свързана с техническата експлоатация на ВЕЦ. Извършва ремонтно-възстановителна дейност и текущо поддържане на енергетичните машини и съоръжения, спомагателни и хидротехнически съоръжения, центровка на хидрогенераторите, ремонт на регулаторите на обороти и хидроавтоматиката на затворните съоръжения във ВЕЦ. Осигурява безаварийната и надеждна работа на машините и съоръженията в звената. От края на 2003г. работи акредитиран орган за "Контрол по дефектоскопия" от тип С, чийто обхват е контрол на водни турбини, напорни тръбопроводи, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения чрез ултразвукови методи, методи за контрол с проникващи течности, контрол на твърдост и други.

Цех за пясъкоструене към СРБ

Цех за пясъкоструене към СРБ - Пловдив

Предназначение

Базата е предназначена за поддръжка и ремонт на машини, съоръжения и възли, както на водноелектрическите централи, така и на външни поръчки. Това включва текущо поддържане с основни и планови ремонти, възстановяване възли и др.

Това са главно турбинни възли, шибри, клапи и др. които периодично се почистват от наслоения и се защитават с антикорозионни покрития.

Сградата е новопроектирана, по ситуацията й в Генералния план на обекта и е с размери 13,5 х 48 м и площ 594 м2. В съответствие с производствените дейности са обособени работни помещения и инсталационни зони, както следва:

 • Приемно подготвително отделение - 108 м2
 • Камера за пясъкоструйна обработка - 54 м2
 • Камера за обдухване - 54 м2
 • Камера за водоустойчиви покрития - 54 м2
 • Отделение "Комплектация и експедиция" - 160 м2
 • Склад и подготвително за покрития - 28 м2
 • Компресорно - 28 м2
 • Санитарно-битов възел - 28 м2
 • ОВ помещения - 90 м2

В работилницата се възстановяват възли и детайли, които са демонтируеми и са постъпили за ремонт. Това определя и необходимостта от допълнително натоварване на базата с външни поръчки, както от системата на енергетиката, така и извън нея.

Технологични решения, оборудване и персонал

Технологичните операции се определят индивидуално за всеки възел. Тук се разглежда един обобщаващ технологичен маршрут. Очакваните максимални възли са с тегло 8-12 тона и размери 3 х 2 х 1,8 м. или 0 3,0 х 1,5 м. Възлите постъпват с автотранспорт от обектите или с платформен мотокар. Разтоварването е с външни клонове на монорелсовия телферен път и телфер с р = 12,5 т.

Детайлите преминават последователно през:

Приемно-подготвителни операции - сваляне на свързващи елементи: болтове, гайки и други; защита на отвори, резби и други от пясъкоструенето; отстраняване видими карбонатни или други образувания. Извършват се ръчно с инструмент върху работни платформи или върху пода.

Пясъкоструйно почистване - с телфер възелът се транспортира до камера за почистване чрез пясъкоструене. Методът е най-добър от всички механични почистващи операции за сваляне на окиси, окалини, ръжда, котлен камък, стара боя и др. Принципът на работа се съдържа в това, че шлаката (кварцовият пясък) от резервоара на апарата попада в ежекторна глава и се смесва със сгъстен въздух 7-10 атм. С това налягане частиците се изхвърлят през работната дюза върху обработващата повърхност, удрят се в нея и я почистват. Друго важно преимущество е, че повърхността след почистване има отлична адхезия за следващите защитни покрития. Производителността на пясъкоструйните апарати е 8-10 м2/час равна повърхност, или средно 2 и З часа за детайл. Апаратите са комплектувани с резервоар за кварцов пясък с обем 200 л., сопло, тръбна арматура за сгъстен въздух, и др., гъвкав маркуч за пясъкоструене. Почистването е локализирано в Камера с долно засмукване на въздуха и нагнетяване пресен въздух в горната част.

Обдухване: Операцията се налага за предпазване почистената повърхност от окисление - преди защитно покритие. Обдухването се извършва с въздух, който е с температура + 5°С над външната и влажност минимална, за да се предпази повърхността от кондензация на влагата и корозия. Процесът е кратък - 60-90 минути за възел при готовност веднага да се придвижи за следващата операция.

Защитни покрития. Почистената и подсушена повърхност на възлите се защитава със специални антикорозионни покрития, разработени за повърхности, които са предназначени за съответната цел. Те са композиции на епоксидна основа с пълнители от инертни материали и малка летливост. Нанасянето им става по метода на безвъздушното разпръскване, което намалява двойно аерозолните загуби, постига дебелина на слоя с едно нанасяне. Капацитетът му е 30-35 м2/час и за 1 час покрива средно един възел.

Комплектация и експедиция. Възстановените възли се комплектуват с необходимите свързващи части и се експедират като се товарят с помощта на електротелфера върху товарни коли или платформи. За оптималната работа на машините е предвиден компресор въздушен с капацитет 10-12 м3/мин сгъстен въздух.

home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.