Централи

This image for Image Layouts addon

ПАВЕЦ Чаира

Брой турбини: 4
Тип на турбините: Францис, вертикални, обратими (в помпен режим)
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт: 864
Инсталирана мощност в помпен режим, МВт: 784
Средногодишно производство, ГВтч: 422
Скорост на въртене, об/мин: 600
Пад на водата, м: 690
Брой на хидрогрупите, работещи в помпен режим: 4
Първичен енергиен източник: Язовир "Белмекен"
Местопложение: Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо

ПАВЕЦ "Чаира" е най-голямата подземна централа на Балканския полуостров, разположена в Рила планина, под язовир "Белмекен".

Тя е втория етап от изграждането на хидро-комплекса е Каскада "Белмекен-Сестримо" и ПАВЕЦ "Чаира". Идеята за изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) възниква от благоприятната възможност за използване на изградения вече високо в планината язовир "Белмекен" и подходящите топографски условия в този район.

В централата са монтирани 4 обратими агрегата "Тошиба" с номинални мощности от 216 MW - в турбинен режим и 186,2 MW - в помпен режим. От април 1995г са в експлоатация I-ви и II-ри агрегати, а от август 1999г. - III-ти и IV-ти агрегати, с което се достига пълната мощност на ПАВЕЦ "Чаира".

ПАВЕЦ "Чаира" дава допълнителна възможност за оптимизиране на режима на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически качества на българската електроенергийна система, каквито са:

 • гъвкавост при управление на нормални режими в денонощен и седмичен разрез;
 • маневреност при заместване на аварийно отпаднали големи генериращи мощности, повишавайки ги до нивото на техническите изисквания на западноевропейските електроенергийни системи.

Гарантирането на сигурно, безопасно и икономично електроснабдяване, при пределно допустими граници на изменение на напрежението и честотата е ръководен принцип за експлоатация на електроенергийната система. Това прави ролята и работните функции на ПАВЕЦ "Чаира" особено значим.

За повишаване на енергийната ефективност на комплекса е предвидено да се изгради ХВ "Яденица", състоящ се от язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел с дължина 6730m и с диаметър 7,00 m, свързващ язовир "Яденица" с долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". Това ще даде възможност за увеличаване времето на непрекъсната работа на ПАВЕЦ "Чаира" в генераторен режим на пълна мощност от 8,5 на 22 часа.

This image for Image Layouts addon

ПАВЕЦ Белмекен

Тип на централата: Деривационна
Брой турбини: 5
Тип на турбините: Пелтон, вертикални
Тип на помпите: 5-степенни, вертикални
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт: 373,5
Инсталирана мощност в помпен режим, МВт: 104
Средногодишно производство, ГВтч: 321
Скорост на въртене, об/мин: 500
Пад на водата, м: 640
Брой на хидрогрупите, работещи в помпен режим: 2
Първичен енергиен източник: Язовир "Белмекен"
Местопложение: Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо

Централата е разположена в Рила, под язовир "Белмекен". ПАВЕЦ "Белмекен" е първото стъпало от каскада "Белмекен-Сестримо". ПАВЕЦ "Белмекен" е въведена в експлоатация през 1974г с инсталирана мощност от 375 MW. Водите от ПАВЕЦ "Белмекен" постъпват в разположения непсредствено до централата дневен изравнител "Станкови бараки". По тунел и подземен напорен тръбопровод с обща дължина 5000м., водата от изравнителя "Станкови бараки" достига до ВЕЦ "Сестримо".

This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Сестримо

Тип на централата: Деривационна
Брой турбини: 2
Тип на турбините: Пелтон Р2, вертикални
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт: 240
Средногодишно производство, ГВтч: 291
Скорост на въртене, об/мин: 333
Пад на водата, м: 534
Първичен енергиен източник: Язовир "Белмекен"
Местопложение: Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо

Централата е разположена в Рила, до с.Сестримо. ВЕЦ "Сестримо" е второто стъпало на каскада "Белмекен-Сестримо".

Централата е в експлоатация от 1973 година.

This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Момина клисура

Тип на централата: Деривационна
Брой турбини: 2
Тип на турбините: Францис, вертикални
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт: 120
Средногодишно производство, ГВтч: 136
Скорост на въртене, об/мин: 300
Пад на водата, м: 251
Първичен енергиен източник: Язовир "Белмекен"
Местопложение: Област Пазарджик, община Белово, с. Момина Клисура

Централата е разположена в подножието на Рила, в близост до с.Момина Клисура. ВЕЦ "Момина Клисура" е третото стъпало на каскадата "Белмекен-Сестримо".

Централата е в експлоатация от 1973 година.

This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Орфей

Тип на централата: Надземна подязовирна
Брой турбини: 3
Брой помпи: 1
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт: 164,8
Инсталирана мощност в помпен режим, МВт: 47,4
Средногодишно производство, ГВтч: 154
Максимално водно количество, м3/сек: 120
Пад на водата, м: 65,8

Хидровъзел "Въча" - бивш "Антонивановци" е изграден на река Въча и преработва речния отток, който се изпозва за добив на електроенергия и напояване. Проектант на хидровъзела е ХИППИЕС "Енергопроект". Строителството е започнало през месец август 1968г и завършено през месец юни 1975г. главен изпълнител на обекта е ДСО "Хидрострой".

Хидровъзелът се състои от следните по-важни съоръжения:

 • язовирна стена - тип бетонна-гравитачна с разширени фуги - максимална височина 145м, дължина - 420м
 • Водохранилище с обем 226,12 млн.м3, заливама площ - 4,97км2, дължина - 12км
 • площ на водосборната област - 1465км2
 • средна надморска височина - 1397м
 • среден отток на р. Въча - 20,15м3/с
 • В периода от 2004г. до 2005г. в ПАВЕЦ „Орфей” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

Електрическа част:

 • Нови системи за управление и синхронизация;
 • Нови възбудителни системи;
 • Нови релейни защити;
 • Нови табла собствени нужди на ВЕЦ;
 • Нови табла „Мнемосхема” в командна зала на ВЕЦ;
 • Нови системи за КИПиА;
 • Нови системи за механично спиране;
 • Нова система за телеуправление и телесигнализация;
 • Нови системи за измерване на водно ниво;
 • Рехабилитация на генераторите;
 • Пълна рехабилитация на ЗРУ 10,5kV и ЗРУ 20kV;
 • Частична рехабилитация на ОРУ 110kV;
 • Подмяна на силови и контролни кабели и кабелни пътища.

Турбинна част:

 • Нови работни колела;
 • Нови турбинни регулатори;
 • Нови направляващи апарати;
 • Нови дросел клапи;
 • Рехабилитация на проточната част на турбините (възстановяване състоянието на спирални камери на турбините до състояние "като нови");
 • Рехабилитация на системите за техническо водоснабдяване.

Архитектурно-строителна част:

 • Реконструкция на архитектурно-строителна част на командна зала, машинна зала, генераторни етажи, ЗРУ, ОРУ, административни помещения и др.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Група Кричим

Тип на централата: Деривационна
 
ВЕЦ "Кричим"
Брой турбини: 2
Инсталирана мощност, МВт: 80
Средногодишно производство, ГВтч: 256
Пад на водата, м: 172
Максимално водно количество, м3/сек: 61
 
ВЕЦ "Въча I"
Инсталирана мощност, МВт: 14
Средногодишно производство, ГВтч: 17,6
 
ВЕЦ "Въча II"
Инсталирана мощност, МВт: 7
Средногодишно производство, ГВтч: 11,4

Най-долното стъпало на каскадата "Доспат - Въча" включва язовир "Кричим", ВЕЦ "Кричим", ВЕЦ "Въча I", ВЕЦ "Въча II"

В периода от 2005г. до 2006г. във ВЕЦ „Кричим” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

Електрическа част:

 • Нови системи за управление и синхронизация;
 • Нови възбудителни системи;
 • Нови релейни защити;
 • Нови табла собствени нужди на ВЕЦ;
 • Нови табла „Мнемосхема” в командна зала на ВЕЦ;
 • Нови системи за КИПиА;
 • Нови системи за механично спиране;
 • Нова система за телеуправление и телесигнализация;
 • Нови системи за измерване на водно ниво;
 • Рехабилитация на генераторите;
 • Пълна рехабилитация на ЗРУ 10,5kV и ЗРУ 20kV;
 • Частична рехабилитация на ОРУ 110kV;
 • Подмяна на силови и контролни кабели и кабелни пътища.

Турбинна част:

 • Нови работни колела;
 • Нови турбинни регулатори;
 • Нови направляващи лопатки;
 • Нови сервоцилиндри за направляващия апарат;
 • Нови турбинни лагери;
 • Рехабилитация на проточната част на турбините (реконструкция на профила на стационарните лопатки, нови облицовъчни пръстени на турбинни капаци, нови лагеруващи втулки с безмаслено смазване на направляващите апарати);
 • Рехабилитация на системите за техническо водоснабдяване.

Архитектурно-строителна част:

 • Реконструкция на архитектурно-строителна част на командна зала, машинна зала, генераторни етажи, ЗРУ, ОРУ, административни помещения и др.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Алеко

Тип на централата: Деривационна
Брой турбини: 3
Инсталирана мощност, МВт: 71,4
Средногодишно производство, ГВтч: 147
Пад на водата, м: 272
Максимално водно количество, м3/сек: 30

Каскада "Баташки водносилов път" е един от най-сложните хидрокомплекси, построени със замисъл да се оползотвори богатият валежен отток на Западните Родопи. Състои се от три стъпала с основните водохранилища - язовир "Голям беглик" и "Батак", и трите деривационни ВЕЦ - "Батак", "Пещера" и "Алеко"

В периода от 2001г. до 2003г. във ВЕЦ „Алеко” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

 • Реконструкция на ОРУ 110kV
 • Реконструкция на ЗРУ 10,5kV
 • Реконструкция на ЗРУ 20kV
 • Подмяна на табла СН
 • Реконструкция на командна зала
 • Реконструкция на машинна зала
 • Почистване и антикорозионно покритие на напорните тръбопроводи
 • Подмяна на работни колела и направляващи апарати на турбините
 • Пренавиване на генератори
 • Подмяна на всички силови и контролни кабели във ВЕЦ
 • Подмяна на петовите генераторни лагери

Инсталиране на нови микропроцесорни системи за:

 • Управление;
 • Възбуждане;
 • Регулатор на обороти;
 • Релейни защити;
 • Синхронизация;
 • Хидроавтоматики за управление на сферичните шибъри и дросел клапи в апаратна камера.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Пещера

Тип на централата: Подземна
Брой турбини: 5
Инсталирана мощност, МВт: 136
Средногодишно производство, ГВтч: 300
Пад на водата, м: 586
Максимално водно количество, м3/сек: 26,25

Каскада "Баташки водносилов път" е един от най-сложните хидрокомплекси, построени със замисъл да се оползотвори богатият валежен отток на Западните Родопи. Състои се от три стъпала с основните водохранилища - язовир "Голям беглик" и "Батак", и трите деривационни ВЕЦ - "Батак", "Пещера" и "Алеко"

В периода от 1996г. до 1997г. във ВЕЦ „Пещера” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

 • Реконструкция на ОРУ 220kV
 • Реконструкция на ЗРУ 10,5kV
 • Подмяна на силови трансформатори в ОРУ 220kV
 • Реконструкция на командна зала
 • Реконструкция на машинна зала
 • Почистване и антикорозионно покритие на напорния тръбопровод
 • Подмяна на работни колела и игли на турбините
 • Пренавиване на генератори
 • Подмяна на всички силови и контролни кабели във ВЕЦ

Инсталиране на нови микропроцесорни системи за:

 • Управление;
 • Възбуждане;
 • Регулатор на обороти;
 • Релейни защити;
 • Синхронизация;
 • Хидроавтоматики за управление на сферичните шибъри и дросел клапа в апаратна камера;
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Батак

Тип на централата: Подземна
Брой турбини: 4
Инсталирана мощност, МВт: 46,8
Средногодишно производство, ГВтч: 112
Пад на водата, м: 421
Максимално водно количество, м3/сек: 13,6

Каскада "Баташки водносилов път" е един от най-сложните хидрокомплекси, построени със замисъл да се оползотвори богатият валежен отток на Западните Родопи.

Състои се от три стъпала с основните водохранилища - язовир "Голям беглик" и "Батак", и трите деривационни ВЕЦ - "Батак","Пещера" и "Алеко".

В периода от 2000г. до 2001г. във ВЕЦ „Батак” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

 • Реконструкция на ОРУ 110kV
 • Реконструкция на ЗРУ 10,5kV
 • Реконструкция на КРУ 20kV
 • Подмяна на силови трансформатори в ОРУ 110kV
 • Подмяна на табла СН
 • Реконструкция на командна зала
 • Реконструкция на машинна зала
 • Почистване и антикорозионно покритие на напорния тръбопровод
 • Подмяна на работни колела и игли на турбините
 • Пренавиване на генераторите
 • Подмяна на всички силови и контролни кабели във ВЕЦ
 • Подмяна на петовите генераторни лагери

Инсталиране на нови микропроцесорни системи за:

 • Управление;
 • Възбуждане;
 • Регулатор на обороти;
 • Релейни защити;
 • Синхронизация;
 • Хидроавтоматики за управление на сферичните шибъри и дросел клапа в апаратна камера;

В периода от 2005г. до 2007г. се проведоха пълни рехабилитации и на следните помпени станции:

 • Помпена станция „Тошков чарк” - рехабилитация през 2005г.
 • Помпена станция „Сърнена река” - рехабилитация през 2005г.
 • Помпена станция „Беглика” - рехабилитация през 2006г.
 • Помпена станция „Дженевра” - рехабилитация през 2007г.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Кърджали

Тип на централата: Подязовирна
Брой турбини: 4
Инсталирана мощност, МВт: 122,4
Средногодишно производство, ГВтч: 160
Пад на водата, м: 93
Максимално водно количество, м3/сек: 162

Хидровъзел "Кърджали" е първото стъпало на каскада "Арда", изграден на 3км над гр.Кърджали. Строителството му е изпълнено в периода 1957-1963г., а укрепителните мероприятия за заздравяване на левия бряг - до 1976г.

В периода от 2007г. до 2010г. във ВЕЦ „Кърджали” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

1. Електрическа част:

 • Нови системи за управление и синхронизация;
 • Нови възбудителни системи;
 • Нови релейни защити;
 • Нови табла собствени нужди на ВЕЦ;
 • Нови табла „Мнемосхема” в командна зала на ВЕЦ;
 • Нови системи за КИПиА;
 • Нови системи за механично спиране;
 • Нова система за телеуправление и телесигнализация;
 • Нови системи за измерване на водно ниво;
 • Рехабилитация на генераторите;
 • Пълна рехабилитация на ЗРУ 10,5kV и ЗРУ 20kV;
 • Частична рехабилитация на ОРУ 110kV;
 • Подмяна на силови и контролни кабели и кабелни пътища.

2. Турбинна част:

 • Нови работни колела;
 • Нови турбинни регулатори;
 • Нови направляващи лопатки;
 • Нови бай-пасни клапани на дросел клапите;
 • Рехабилитация на проточната част на турбините (нови облицовъчни пръстени на турбинни капаци и нови лагеруващи втулки с безмаслено смазване на направляващите апарати);
 • Рехабилитация на системите за техническо водоснабдяване.

3. Архитектурно строителна част:

 • Реконструкция на архитектурно-строителна част на командна зала, машинна зала, генераторни етажи, ЗРУ, ОРУ, административни помещения и др.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Студен кладенец

Тип на централата: подязовирна деривационна
Брой турбини: 6
Инсталирана мощност, МВт: 85,2
Средногодишно производство, ГВтч: 165
Пад на водата, м: 65,8
Максимално водно количество, м3/сек: 152

Хидровъзел "Студен кладенец" е второто стъпало на каскада "Арда". Изграден е при с.Студен кладенец в периода 1954-1957г.

Рехабилитация на каскада Долна Арда

Проектът за рехабилитация на каскада Долна Арда се изпълнява на основание чл.6 ал.3 от Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и във връзка с чл.1 от подписания Меморандум за сътрудничество между Република България и Република Австрия за изпълнение на съвместни проекти, ратифициран със Закон, ДВ, бр10/2003г.

Изпълнението на проекта започна в средата на 2006г. и включва цялостна рехабилитация на хидроагрегатите на трите централи от каскада Долна Арда - ВЕЦ "Кърджали" (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 106.4МВт), ВЕЦ "Студен Кладенец" (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 60МВт) и ВЕЦ "Ивайловград" (три хидроагрегата с обща инсталирана мощност 103.5МВт), както и разширение на ВЕЦ "Студен Кладенец" с още един хидроагрегат за екологични води с мощност 1МВт.

След приключване на проекта, общата инсталирана мощност на централата е повишена до 85МВт. КПД на турбините е увеличен до 91,5. Регулировъчният диапазон на агрегатите е увеличен с 10%. Разширена е сградата на централата.

Монтиран е нов пети хидроагрегат с номинална мощност 16МВт, окомплектован с възбудителна система, защитна система, система за управление, комплексна разпределителна уредба 20 кВ, табла за прав и променлив ток AC/DC и силов трансформатор 20/100 кВ.

Инсталиран е допълнителен хидроагрегат с номинална мощност 1 МВт, с цел оползотворяване на екологичните води.

В периода от 2007г. до 2010г. във ВЕЦ „Студен кладенец” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

1. Електрическа част:

 • Нови системи за управление и синхронизация;
 • Нови възбудителни системи;
 • Нови релейни защити;
 • Нови табла собствени нужди на ВЕЦ;
 • Нови табла „Мнемосхема” в командна зала на ВЕЦ;
 • Нови системи за КИПиА;
 • Нови системи за механично спиране;
 • Нова система за телеуправление и телесигнализация;
 • Нови системи за измерване на водно ниво;
 • Рехабилитация на генераторите;
 • Пълна рехабилитация на ЗРУ 10,5kV и ЗРУ 20kV;
 • Пълна рехабилитация на ОРУ 110kV;
 • Подмяна на силови и контролни кабели и кабелни пътища.

2. Турбинна част:

 • Нови работни колела;
 • Нови турбинни регулатори;
 • Нови направляващи лопатки;
 • Нови дросел клапи с нови маслонапорни уредби;
 • Рехабилитация на проточната част на турбините (нови облицовъчни пръстени на турбинни капаци и нови лагеруващи втулки с безмаслено смазване на направляващите апарати).

3. Разширение на ВЕЦ с два нови хидрогенератора - ХГ5 и ХГ6.

4. Архитектурно-строителна част:

 • Разширение на сградоцентралата на ВЕЦ за новите хидрогенератори;
 • Реконструкция на архитектурно-строителна част на командна зала, машинна зала, генераторни етажи, ЗРУ, ОРУ, Административни помещения и др.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Ивайловград

Тип на централата: подязовирна в язовирната стена
Брой турбини: 3
Инсталирана мощност, МВт: 120
Средногодишно производство, ГВтч: 217
Пад на водата, м: 43
Максимално водно количество, м3/сек: 279

Каскада "Арда" е система от големи язовири, изградена в едно поречие с обща водосборна площ 5128км2, включваща три големи хидровъзела. Хидровъзел Ивайловград е последното стъпало от каскадата, изграден на 13 км от гр.Ивайловград в периода 1959-1964г.

Проектирането на ВЕЦ "Ивайловград" се осъществява от "Хидрострой", а "Енергомонтаж" монтира машините и съоръжения. Схемата му е решена по особено оригинален начин. Централата е разположена в тялото на стената, под преливните съоръжения. Височината на стената е 71м, а дължината 250м.

Обемът на водохранилището е 158 млн.м3, от които 109 млн.м3 работни.

Язовирът, с дължина над 30 км, е най-дългият язовир в България.

В централата са монтирани три машини с обща мощност 120 МВт за водно количество 279,0м3/с.

Средно за година ВЕЦ "Ивайловград" произвежда 217 млн.кВтч електроенергия, която се изнася чрез три електропровода 110 кВ.

Оригиналното решение на язовирната стена е дело на проектантският колектив: Спиридон Илиев, Добри Михайлов, Николай Коцев, Миньо Пиянков и Димитър Панайотов.

В периода от 2007г. до 2010г. във ВЕЦ „Ивайловград” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

1. Електрическа част:

 • Нови системи за управление и синхронизация;
 • Нови възбудителни системи;
 • Нови релейни защити;
 • Нови табла собствени нужди на ВЕЦ;
 • Нови табла „Мнемосхема” в командна зала на ВЕЦ;
 • Нови системи за КИПиА;
 • Нови системи за механично спиране;
 • Нова система за телеуправление и телесигнализация;
 • Нови системи за измерване на водно ниво;
 • Рехабилитация на генераторите;
 • Пълна рехабилитация на ЗРУ 10,5kV и ЗРУ 20kV;
 • Частична рехабилитация на ОРУ 110kV;
 • Подмяна на силови и контролни кабели и кабелни пътища.

2. Турбинна част:

 • Нови работни колела;
 • Нови работни камери;
 • Нови турбинни регулатори;
 • Нови системи за защита от свръхобороти;
 • Нови направляващи лопатки;
 • Рехабилитация на проточната част на турбините (нови облицовъчни пръстени на турбинни капаци и нови лагеруващи втулки с безмаслено смазване на направляващите апарати);
 • Рехабилитация на системите за техническо водоснабдяване;
 • Реконструкция на бързопадащи саваци.

3. Архитектурно-строителна част:

 • Реконструкция на архитектурно-строителна част на командна зала, машинна зала, генераторни етажи, ЗРУ, ОРУ, Административни помещения и др.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Цанков камък

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 2
Инсталирана мощност, МВт: 86,4 (2х43,2)
Средногодишно производство, ГВтч: 187,3
Пад на водата, м: 133,47
Максимално водно количество, м3/сек: 70

Каскада "Доспат-Въча" е разположена в Западните Родопи и има сложна хидравлична схема. В нейният водосбор, освен р. Въча, са включени и притоци на реките Места и Доспатска. Състои се от пет хидровъзела "Доспат-Тешел", "Тешел-Девин", "Цанков камък", "Въча" и "Кричим" с обща водосборна площ 1777 км2.

ВЕЦ "Цанков камък" е третото стъпало от каскадата "Доспат-Въча". Построена е в поречието на река Въча и преработва водата от ВЕЦ "Девин" и речния отток на реките Девинска, Широколъшка и Гашня. Водите се събират в язовир "Цанков камък" с обем 111 мил. м3. Напорният тръбопровод, свързващ язовира с централата е с дължина 593 м и диаметър 4,4 м.

ВЕЦ "Цанков камък" е сложен хидротехнически комплекс, състоящ се от подобекти ВЕЦ "Цанков камък",с инсталирана мощност 86,4 MW, получавана от два броя вертикални турбини тип "Францис", като всяка турбина работи в отделна долна вада, Водовземане, "Малка ВЕЦ " и обслужващи ги пътища.

Изграждането на централата е започнато през месец февруари 2005г. по проект на PÖYRY ENERGY GmbH с главен изпълнител на обекта от консорциум на Австрийски фирми - по строителната част фирма ALPINE BAU GmbH и по машинно-електрическата фирма ANDRITZ Hydro GmbH. Официалното завършване на строителството на обекта е 2012 година, а въведен в редовна експлоатация на 05.02.2013г.

Хидровъзел "Цанков камък" е с пълна автоматизация на всички технологични процеси на електропроизводството, основана на промишлени контролери от серията АК-1703;

 • Натоварване на хирдогрупата от покой до пълен товар в порядъка на 5 минути.
 • Участие на ВЕЦ в Системата за Автоматично Регулиране на Честотата и Активната Мощност (САРЧАМ) на ЕЕС в ЦДУ.
 • Непрекъснато разположение на ВЕЦ на ДУ, с което се запазва и увеличава ролята на водните централи за балансиране на националната енергийна система във върховите моменти на натоварване.
 • Възможност за реализиране на режим "Въртящ резерв" - по искане на ДУ.
 • Производство на висококачествена електроенергия по отношение на основните режимни параметри: честота и напрежение.
 • Управление на ВЕЦ от оператор в командна зала - операторска станция, на която са визуализирани всички технологични процеси.
 • Управление на ВЕЦ от диспечерски център:
 • Пускане и спиране на генератори дистанционно от ЦДУ;
 • Управление на ВЕЦ по зададена активна мощност и по зададено ниво на напрежение на шини 110 кВ - дистанционно от ЦДУ.
 • Участие на генераторите в първичното регулиране на честотата на ЕЕС, по предварително настроени коефициент на статизъм и мъртва зона.
 • Възможност за осъществяване на т.н. "НУЛЕВ СТАРТ", без собствени нужди.
 • Режим на ВЕЦ на изолиран товар - "ОСТРОВЕН РЕЖИМ", по предварително зададени статични характеристика и възможност за регулиране на честотата на острова.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Девин

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 2
Инсталирана мощност, МВт: 88
Средногодишно производство, ГВтч: 145
Пад на водата, м: 156
Максимално водно количество, м3/сек: 72,8

Каскада "Доспат-Въча" е разположена в Западните Родопи и има сложна хидравлична схема. В нейния водосбор, освен р. Въча, са включени и притоци на реките Места и Доспатска. Състои се от три хидровъзела "Доспат-Тешел", "Въча", и "Кричим" с обща водосборна площ 1777 км2.

ВЕЦ "Девин" е второто стъпало от каскадата "Доспат-Въча". Построена е в поречието на река Въча и преработва водата от ВЕЦ "Тешел" и речния отток на реките Триградска и Буйновска. Водите се събират в дневен изравнител "Тешел" с обем 1 300 000 м3. Напорният тръбопровод, свързващ изравнителя с централата е с дължина 8914 м и диаметър 5,1 м.

Изграждането на централата е започнато през месец Август 1968г. по проект на НИППИЕс "Енергопроект" с главен изпълнител на обекта ДСО "Хидрострой". Официалното завършване на строителството на обекта и откриването му е на 23.08.1984г.

Рехабилитация на централата:

Извършва се през периода 2001-2003г. Обемът на рехабилитационните работи обхваща:

 • Реконструкция на ОРУ 110 кВ
 • Реконструкция на ЗРУ 110 кВ
 • Подмяна та табла С.Н.
 • Реконструкция на Командна зала
 • Реконструкция на Машинна зала
 • Подмяна на работното колело на турбината
 • Подмяна на всички силови и контролни кабели ВЕЦ
 • Подмяна на петовите лагери на агрегатите
 • Реконструкция на техническото водоснабдяване
 • Нов хидравличен регулатор на обороти

Инсталират се нови микропроцесорни системи за:

 • управление;
 • възбуждане (реконструкция на съществуващата система);
 • регулатор на обороти;
 • релейни защити;
 • синхронизация;
 • моторконтрол център за електродвигателите на ХГ;
 • хирдоавтоматика за управление на Дросел клапите;
 • система за измерване на нивото на изравнителя;
 • система за управление на Дренажни помпи.

Ефект от рехабилитацията

 • Повишаване на КПД на турбините с около 10% и на полезноотдадената мощност на ВЕЦ - 10%;
 • Пълна автоматизация на всички технологични процеси на електропроизводството, основана на промишлени контролери от серията АК-1703;
 • Натоварване на хирдогрупата от покой до пълен товар в порядъка на 5 минути.
 • Участие на ВЕЦ в Системата за Автоматично Регулиране на Честотата и Активната Мощност (САРЧАМ) на ЕЕС в ЦДУ.
 • Непрекъснато разположение на ВЕЦ на ДУ, с което се запазва и увеличава ролята на водните централи за балансиране на националната енергийна система във върховите моменти на натоварване.
 • Възможност за реализиране на режим "Въртящ резерв" - по искане на ДУ.
 • Производство на висококачествена електроенергия по отношение на основните режимни параметри: честота и напрежение.
 • Управление на ВЕЦ от оператор в командна зала - операторска станция, на която са визуализирани всички технологични процеси.

Управление на ВЕЦ от диспечерски център:

 • пускане и спиране на генератори дистанционно от ЦДУ;
 • управление на ВЕЦ по зададена активна мощност и по зададено ниво на напрежение на шини 110 кВ - дистанционно от ЦДУ.
 • Участие на генераторите в първичното регулиране на честотата на ЕЕС, по предварително настроени коефициент на статизъм и мъртва зона.
 • Възможност за осъществяване на т.н."НУЛЕВ СТАРТ", без собствени нужди.
 • Режим на ВЕЦ на изолиран товар -"ОСТРОВЕН РЕЖИМ", по предварително зададени статични характеристика и възможност за регулиране на честотата на острова.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Тешел

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 2
Инсталирана мощност, МВт: 60
Средногодишно производство, ГВтч: 100
Пад на водата, м: 341
Максимално водно количество, м3/сек: 26

Каскада "Доспат-Въча" е разположена в Западните Родопи и има сложна хидравлична схема. В нейният водосбор, освен р. Въча, са включени и притоци на реките Места и Доспатска. Състои се от три хидровъзела "Доспат-Тешел", "Въча", и "Кричим" с обща водосборна площ 1777 км2. Второто стъпало на каскадата обхваща изравнител "Тешел" и ВЕЦ "Тешел".

Изграждането на централата е започнато през месец Август 1964г. по проект на ХИППИЕС "Енергопроект" с главен изпълнител на обекта ДСО "Хидрострой". Официалното завършване на строителството на обекта и откриването му е през месец Февруари 1972г.

Водосборната площ на каскадата обхваща 2160 км2. В най-високата й част е изграден язовир "Доспат" на едноименната река. Благодарение на добрите топографски условия е създаден язовир със сравнително невисока стена, чрез която се постига висока степен на изравняване на водите.

Полезният обем на водохранилището е 446 384 000 м3. Собственият приток на язовира е 113 млн.м3, а заедно с водите от събирателните деривации - 216 млн.м3. Други 34 млн.м3 се събират от групата "Змеица" и чрез вертикална шахта се вливат в главната напорна деривация на ВЕЦ "Тешел".

Водите на язовир "Доспат" се отправят към първото стъпало - ВЕЦ "Тешел", чрез главната деривация, дълга 16,2 км, от които 15 км са тунели. Особеното й значение, както и на целия хидровъзел, се състои в прехвърлянето на доспатски и местенски води в р. Въча и поречието на Марица.

ВЕЦ "Тешел" е разположен в тясното дефиле на река Буйновска. В нея са монтирани 2 турбогрупи тип "Францис" с обща мощност 60 МВт.

Язовир "Доспат" е в експлоатация от 1968г., а ВЕЦ "Тешел" - от 1972г.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛАТА

Рехабилитацията на централата се извършва през периода 2003-2005г.

Обемът на рехабилитационните работи обхваща:

 • Реконструкция на ОРУ 220 кВ;
 • Реконструкция на ЗРУ 10,5 кВ;
 • Подмяна та табла С.Н. и табло постоянен ток;
 • Реконструкция на Командна зала;
 • Реконструкция на Машинна зала;
 • Подмяна на работното колело на турбината;
 • Подмяна на всички силови и контролни кабели ВЕЦ;
 • Подмяна на петовите лагери на агрегатите;
 • Реконструкция на техническото водоснабдяване;
 • Нов хидравличен регулатор на обороти;

Инсталират се нови микропроцесорни системи за:

 • управление;
 • възбуждане;
 • регулатор на обороти;
 • релейни защити;
 • синхронизация;
 • моторконтрол център за електродвигателите на ХГ;
 • хирдоавтоматика за управление на Дросел клапите;
 • система за измерване на нивото на долен, дневен изравнител;
 • система за управление на Дренажни помпи.

Ефект от рехабилитацията

 • Повишаване на КПД на турбините с около 1,5%;
 • Пълна автоматизация на всички технологични процеси на електропроизводство, основана на промишлени контролери от серията АК-1703;
 • Натоварване на хирдогрупата от покой до пълен товар в порядъка на 5 минути;
 • Участие на ВЕЦ в системата за Автоматично Регулиране на Честотата и Активната Мощност (САРЧАМ) на ЕЕС в ЦДУ;
 • Непрекъснато разположение на ВЕЦ на ДУ, с което се запазва и увеличава ролята на водните централи за балансиране на националната енергийна система във върховите моменти на натоварване;
 • Възможност за реализиране на режим "Въртящ резерв" - по искане на ДУ.
 • Производство на висококачествена електроенергия по отношение на основните режимни параметри: честота и напрежение.
 • Управление на ВЕЦ от оператор в командна зала - операторска станция, на която са визуализирани всички технологични процеси.
 • Управление на ВЕЦ от диспечерски център.
 • пускане и спиране на генератори дистанционно от ЦДУ;
 • управление на ВЕЦ по зададена активна мощност и по зададено ниво на напрежение на шини 220 кВ - дистанционно от ЦДУ.
 • Участие на генераторите в първичното регулиране на честотата на ЕЕС, по предварително настроени коефициент на статизъм и мъртва зона.
 • Възможност за осъществяване на т.н. "НУЛЕВ СТАРТ", без собствени нужди.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Тъжа

Тип на централата: Францис с хоризонтална ос
Брой турбини: 3
Инсталирана мощност, МВт: 4,9
Средногодишно производство, ГВтч:
Пад на водата, м: 150
Максимално водно количество, м3/сек: 4
Изградена е през 1951 г. и захваща водите на реките Тъжа и Бабка на терен с площ 760 m². Разполага с водохранилище с площ 25 458 m². Водохранилищата и деривационните канали на ВЕЦ Тъжа попадат в територията на Национален парк „Централен Балкан“.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Левски

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 3
Инсталирана мощност, МВт: 3.2
Средногодишно производство, ГВтч: 10
Пад на водата, м: 350
Максимално водно количество, м3/сек: 1,5

ВЕЦ "Левски" е изграден на Стара река, на южния склон на Стара планина, до живописния водопад "Сучурум" и обработва водния отток, използвайки го за производство на електроенергия, след което водата се подава за питейни нужди на гр.Карлово.

Проектът на централата е на стр.инж.Д.Хр.Павлов, а строителството се извършва от фирма "Релла и Неффе". Централата е пусната в експлоатация на 26 декември 1926г., оборудвана с една хидрогрупа с мощност 1000 кВт., тържествено открита от Н.В.Цар Борис III. През 1930г. е пусната в експлоатация втора хидрогрупа с мощност на генератора 490 кВт. През 1948 г, се осъществява паралелна връзка с ВЕЦ "Въча". През 1951г. по проект на "Енергопроект" централата е разширена с хидрогрупа с мощност на генератора 3000 кВт.

This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Бял извор

Тип на централата: Деривационна
Брой турбини: 3
Тип на централата: Францис, хоризонтални
Инсталирана мощност, МВт: 1.85
Средногодишно производство, ГВтч: 6
Скорост на въртене ХГ1, ХГ-3, об/мин: 500
Скорост на въртене ХГ2, об/мин: 500
Пад на водата, м: 16
Максимално водно количество, м3/сек: 12

ВЕЦ „Бял извор“ се намира в община Ардино в близост до с.Бял извор по горното течение на р.Арда.

ВЕЦ “Бял извор” е най-горното стъпало на каскада „Арда” в зоната на изграждането на каскада „Горна Арда”.

Централата е в експлоатация от 1952г

This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Устово

Тип на централата:
Брой турбини:
Инсталирана мощност, МВт: 0.64
Средногодишно производство, ГВтч:
Пад на водата, м: 37.6
Максимално водно количество, м3/сек:
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Симеоново

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 3
Тип на турбините: Пелтон, хоризонтални
Инсталирана мощност, МВт: 6,67
Средногодишно производство, ГВтч: 12
Пад на водата, м: 460
Скорост на въртене, об/мин: 1000
Първичен енергиен източник : язовир "Бели искър", водохващания - река Леви искър и Черни искър и Витошки водохващания
ВЕЦ "Симеоново" се намира в квартал "Студентски град" на град София, бул."Симеоновско шосе" №85 и е последното стъпало на Рилски водопровод. Предназначението на електроцентралата е да произвежда ел. енергия и да подава водата за питейни нужди на кв."Лозенец" на гр.София. Водосборният район е от планините "Рила" и "Витоша". Централата е в експлоатация от 1927 година.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Бояна

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 2
Тип на турбините: Пелтон, хоризонтални
Инсталирана мощност, МВт: 1,24
Средногодишно производство, ГВтч: 1,8
Пад на водата, м: 986
Скорост на въртене, об/мин: 1000
Първичен енергиен източник : водохващания - река Боянска
Централата се намира в София, в кв.Бояна, в подножието на Витоша. В експлоатация е от 1923 година.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Мала църква

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 2
Тип на турбините: Пелтон, хоризонтални
Инсталирана мощност, МВт: 7,7
Средногодишно производство, ГВтч: 30,6
Пад на водата, м: 986
Скорост на въртене, об/мин: 750 - ХГ1; 600 - ХГ2
Първичен енергиен източник : Язовир "Бели искър"
ВЕЦ "Мала църква" е разположена в Рила, до с.Мала църква. ВЕЦ "Мала Църква" е второто стъпало на каскада "Лакатица" за използване на водната енергия от водопровода "Рила-София", като централата е основна, а отработените води се използват за питейни нужди на столицата. Централата е в експлоатация от 1934 година.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Бели искър

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 2
Тип на турбините: Пелтон, хоризонтални
Инсталирана мощност, МВт: 16,8
Средногодишно производство, ГВтч: 26,7
Пад на водата, м: 345
Скорост на въртене, об/мин: 500
Първичен енергиен източник : Язовир "Бели искър"
ВЕЦ "Бели искър" е първото стъпало за използване на водната енергия по водопровода "Рила-София", включващ в себе си яз."Бели искър", ВЕЦ "Бели искър", водохващания "Леви искър" и "Бели искър", ВЕЦ "Мала Църква " и ВЕЦ "Симеоново". ВЕЦ "Бели искър" използва акумулираната водна маса на яз."Бели искър". Централата е върхова, а отработените води се използват за питейни нужди на столицата. В експлоатация от 1957 година.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Луковит

Тип на централата: подязовирна
Брой турбини: 3
Тип на турбините: Францис, хоризонтални
Инсталирана мощност, МВт: 0,69
Средногодишно производство, ГВтч: 2
Пад на водата, м: 9
Скорост на въртене, об/мин: 500
Първичен енергиен източник : Язовир "Луковит"
Язовир "Луковит" е изграден на р. Златна Панега, непосредствено над гр. Луковит. Предназначението му е да регулира оттока на реката за енергодобив и за напояване. Подязовирната ВЕЦ е разположена на десния бряг на реката. В експлоатация от 1938 година.
This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Троян I

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 2
Тип на турбините: Францис, вертикални
Инсталирана мощност, МВт: 0,22
Средногодишно производство, ГВтч: 0,6
Пад на водата, м: 12
Скорост на въртене, об/мин: 750
Първичен енергиен източник : Водохващания на река Черни Осъм

ВЕЦ "Троян 1" се намира в северната част на гр.Троян - строителен квартал. Разположен е между реките Бели и Черни осъм, на около 150м от главния път Ловеч-Троян.

Централата е пусната в експлоатация през 1929г. Предназначение - производство на ел. енергия от р.Черни осъм.

This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Видима

Тип на централата: деривационна
Брой турбини: 3
Тип на турбините: Пелтон, хоризонтални
Инсталирана мощност, МВт: 3,300
Средногодишно производство, ГВтч: 10,8
Пад на водата, м: 285
Скорост на въртене, об/мин: 750
Първичен енергиен източник : Водохващания на река Росица

ВЕЦ "Видима" се намира в северната част на Централна Стара планина (под връх Ботев). Надморската височина е 692,55м. Разположена е в края на квартал "Видима" на гр.Априлци, обл.Ловеч, където се смесват реките Лява Видима и Пръскалска.

Предназначението на централата е да произвежда ел. енергия от вода при пад 280,5м. Част от водата (до 207 л/сек) се подава за питейни нужди на ВиК "Бяла" - гр.Севлиево. В експлоатация от 1951 година.

This image for Image Layouts addon

ВЕЦ Росица I

Тип на централата: подязовирна
Брой турбини: 1
Тип на турбините: Каплан, вертикална
Инсталирана мощност, МВт: 7,5
Средногодишно производство, ГВтч: 17,3
Скорост на въртене, об/мин: 300
Първичен енергиен източник : язовир "Александър Стамболийски"

ВЕЦ "Росица 1" е подязовирна водна централа, разположена на десния бряг на р. Росица в язовирен район Александър Стамболийски. Намира се югоизточно от с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново.

Предназначението й е да произвежда електроенергия с вода от язовир Ал. Стамболийски. Строена е през периода 1950-1954г. В експлоатация от 1954 година.

home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.