Технически отдели

Отдел Експлоатация и режими ВЕЦ

er 01

Отделът ръководи, организира и контролира изпълнението на всички производствени задачи, свързани с експлоатацията и режимите на ВЕЦ като:
1. Участва в изследването и подобряването на режимите на ВЕЦ.
2. Контролира изпълнението на държавните и ведомствени нормативни документи и правилници, свързани с техническата експлоатация. Представя необходимите документи за лицензирането на ВЕЦ за водоползване и ел. производство.
3. Пряко участва в разследване на аварии, злополуки и пожари на територията на предприятието.
4. Провежда единна техническа политика, осигуряване и усъвършенстване на технологичния процес, с цел повишаване на икономичността и надеждността на съоръженията в централите при тяхната експлоатация. Възлага изследвания за измерване характеристиките на съоръженията за тяхната технико-икономическа възможност.
5. Изисква при необходимост извършването на изолационен, вибрационен, температурен, технологичен и друг контрол на съоръженията, които се изпълняват от звената на предприятието или външни фирми, в зависимост от обема и вида.
6. Анализира производството на ел. енергия, анализира и контролира разхода на ел. енергия за собствени нужди, загуби при трансформация, отопление и вентилация. Предлага схеми и варианти за намаляване загубите.
7. Определя оптималните режими на експлоатация на основните съоръжения във ВЕЦ и съгласува същите с ТДУ.
8. Извършва периодични и внезапни проверки във ВЕЦ за спазване на технологичните режими и графици за текущо поддържане, допълва графиците с нови задачи при възникнала необходимост.
9. Участва в изготвянето на документацията и организиране на търгове и процедури по ЗОП и други нормативни документи.
10. Участва в технически съвети за приемане на проекти и технически разработки.
11. Участва в изготвянето на експлоатационни инструкции и аварийни планове.

 

Отдел Рехабилитации ВЕЦ

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛА

Съгласно политиката на НЕК ЕАД, в периода от 1997г. до сега в НЕК ЕАД Предприятие "Водноелектрически централи" поетапно бяха извършени рехабилитации на всички ВЕЦ/ПАВЕЦ и помпени станции от каскади „Батак“, „Въча“, „Арда“ и „Белмекен-Сестримо“:

Причини наложили провеждането на рехабилитациите.

Състояние на ВЕЦ преди рехабилитация: Преди провеждането на рехабилитациите в Предприятие ВЕЦ, се експлоатираха Водноелектрически централи (ВЕЦ) с остаряло оборудване, което не можеше да отговори на европейските стандарти по отношение качеството на произведената електрическа енергия. Основните системи, осигуряващи работата на хидроагрегатите се базираха на технологии, разработени към средата на миналия век. Съоръженията са поддържани в сравнително добро работно състояние, но някои от системите и основните възли бяха с изтекъл ресурс, като през годините на експлоатация са претърпели множество текущи, основни ремонти и реконструкции.

Изисквания по отношение на енергийната система.

При извършване на рехабилитациите на ВЕЦ, са поставени изискванията към новите им функционални възможности в съответствие със задълженията на производителите на електрическа енергия, регламентирани в "Правила за управление на електроенергийната система" , приети с решение № 162/06.11.2013г. на ДКЕВР.

Тези правила регламентират правата и задълженията на оператора на електропреносната мрежа; производителите на електрическа енергия; операторите на електроразпределителните мрежи; клиенти, присъединени към електропреносната мрежа; обществения доставчик; крайните снабдители и търговците на електрическа енергия, във връзка с планиране развитието на електропреносната мрежа, планиране и управление режима на работа на електроенергийната система, процедури по задължителния обмен на данни, ред за оперативен обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни изпитания, за предоставяне на допълнителни и системни услуги и други дейности, свързани с цялостния процес на работа на електроенергийната система, с отчитане изискванията на ENTSO-E.

Съгласно правилата за управление (чл.46/1), Операторът на електропреносната мрежа определя основни изисквания към модули за производство на електрическа енергия от тип D, с максимална мощност над 20 MW, присъединени към мрежа високо напрежение.

По искане на оператора на електропреносната мрежа при възстановяване на системата синхронните модули трябва да имат способност за пускане без външно захранване на собствените нужди (черен старт) в рамките на период, съгласуван с оператора на електропреносната мрежа, и да имат способността да участват в експлоатация в островен режим или енергиен коридор.

По искане на оператора на електропреносната мрежа синхронните модули на ВЕЦ са длъжни да приемат и изпълняват:

 • Групово управление по активна мощност и честота, ако операторът на електропреносната мрежа го изисква;
 • Групово управление по напрежение и реактивна мощност.

Рехабилитираните ВЕЦ предоставят резерв за вторично регулиране с отлични показатели.

Рехабилитираните ВЕЦ предоставят възможност за участие в плана за възстановяване на Електроенергийната система на България, след тежки аварии.

Обем на извършените работи (обхват на рехабилитациите).

Постигането на целите се решава с извършените рехабилитационни мероприятия изразяващи се в следното: Пълно или частично възстановяване на съществуващото старо хидротурбинно и електрическо оборудване обхващащо:

 • Лагери и проточна част на хидроагрегатите;
 • Пълна или частична подмяна на хидроавтоматики;
 • Пълна или частична реконструкция на "Апаратни камери" и водовземни съоръжения;
 • Почистване и антикорозионно покритие на напорни тръбопроводи и проточната част;
 • Пълна или частична реконструкция на електрическите уредби;
 • Пълна реконструкция на командни и машинни зали;
 • Пълна подмяна на силови и контролни кабели;
 • Подмяна на табла за собствени нужди - нова концепция на захранване;
 • Рехабилитация на електрически машини - генератори и силови трансформатори;
 • Въвеждане на нови микропроцесорни системи за управление, възбуждане, защити, синхронизация, релейни защити, управление на затворни съоръжения, табла за собствени нужди, система за мониторинг и анализ на вибрациите и др.;

При изпълнението на Рехабилитациите се постигат следните по-важни цели:

 • Възможност за автоматично стартиране и синхронизиране на хидроагрегати в порядъка на 4-5 мин;
 • Намаляване броя на авариите и продължителността на прекъсванията при експлоатацията на хидроенергийните мощности;
 • Намаляване на разходите за поддръжка;
 • Постигане на съответствие с изискванията на регламентирани в "Правила за управление на електроенергийната система" и др.

Отдел Ремонтен

er 01

Ремонтен отдел организира, обезпечава с материали, контролира провеждането на основни и текущи ремонти на електромашинните съоръжения в Предприятието.

Участва в комисиите по приемането след провеждане на ремонтите на съоръженията. Участва в комисии за изготвяне, съгласуване и приемане на технически задания за извършване на ремонтни работи по съоръженията на ВЕЦ.

Изготвя графиците за спиранията на ВЕЦ в Предприятието и титулните списъци по Ремонтна програма. Отговаря за изпълнението на ремонтната програма на Предприятието.

Отдел Автоматизация

Отделът ръководи, организира и контролира изпълнението на всички производствени задачи, свързани с автоматизираните системи на ВЕЦ/ПАВЕЦ като:

 • Поддръжка, профилактика, експлоатация и ремонт на хардуера на промишлените микропроцесорни програмируеми логически контролери (PLC) на базата на Advant controller AC450 и AC800М - Агрегатни и Общостанционни, системите за управление и визуализация на процесите тип SCADA (Операторски станции  Industrial IT 800xA for Advant Master и AC800M, операторски панели и др.) във ВЕЦ/ПАВЕЦ. Разработване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови системи за управление във ВЕЦ/ПАВЕЦ;
 • Поддръжка, профилактика, експлоатация и ремонт на хардуера на промишлените микропроцесорни програмируеми логически контролери (PLC) SAT TM1703ACP, AK1703ACP и BC1703ACP - Агрегатни и Общостанционни, системите за управление и визуализация на процесите тип SCADA (Операторски станции тип клиент-сървър SCALA 250, операторски панели и др.) във ВЕЦ/ПАВЕЦ;
 • Промяна в логиките и въвеждане на нови функции в софтуера на контролерите;
 • Изследване, анализиране и отстраняване на повреди и задръжки свързани със системите за управление във ВЕЦ/ПАВЕЦ;
 • Поддръжка и ремонт на операторски станции и сървъри тип Industrial IT 800xA;
 • Изработване на приложен софтуер (създаване дисплеи, свързване към базата данни, създаване на трендове, оживяване) за операторски станции;
 • Изработване на приложен софтуер за сензорни операторски панели;
 • Изработване на приложен софтуер за Industrial IT 800xA for Advant Master;
 • Работа с продукти на Totally Integrated Automation портал (TIA Portal) за поддръжка, експлоатация, програмиране на SIMATIC S7-1200.
 • Поддържане на резервни копия (back up) на софтуера в контролерите и операторските станции във ВЕЦ/ПАВЕЦ;
 • Провеждане на курсове за обучение и опресняване на знанията по управляващи системи във ВЕЦ/ПАВЕЦ;
 • Обучение и работа с промишлени контролери Advant АС450, АС800М, Операторски станции и сървъри, (SCADA) Системи за управление и визуализация на процесите Industrial IT 800xA for Advant Master на тренировъчен стенд.

Организационни мероприятия:

 • Организира и контролира изпълнението на плановете за инвестиционна и ремонтна дейност свързана с Управляващите системи във ВЕЦ;
 • Провежда процедури, управлява договори и следи за тяхното изпълнение в ресорните области.

Отдел Инвестиции и поддържане на ХТС, пътища и сгради

Отделът ръководи и управлява следните дейности в Предприятието.

Основна задача на отдела е управлението и усвояването на одобрените инвестиционни средства на Предприятието, както по стопански начин, така и чрез възлагане на фирми, определени за изпълнители след проведени конкурси и процедури. На разположение на отдела са:

 • Строителни групи
 • Строителна механизация
 • Изградена е линия за пясъкоструене на възли и детайли, както и последващото им антикорозионно обработване със съвременна технология и антикорозионни покрития.

irss 01

Специалистите в отдела имат изключително голям професионален опит в цялостният инвестиционен процес в строителството включително и управление и ръководене на особено сложни и отговорни проекти като язовирни стени, ВЕЦ, хидросъоръжения, сгради и конструкции със специално и стратегическо предназначение.

От началото на 2002г. функционира работилница за ремонт и възстановяване на възли и детайли, чиято дейност обхваща дробеструйно почистване (песъкоструене) на окиси, окалини, ръжда, котлен камък и други с дробеструйни апарати, извършва защитни покрития на почистените и подсушени повърхности на възлите.

home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.