Специализирани групи и звена

Ремонтно-механичен цех

rmc 01

Ремонтно-механичният цех се намира на територията на Управлението в град Пловдив. Работилницата разполага със съвременно машинно оборудване и модерна инструментална екипировка. Извършва фрезови, стругови и шлифовъчни машинни обработки. Обработва големогабаритни детайли с диаметър до 4000мм, валове с дължина до 6000мм и тегло до 30000кг. Разполага със съвременен участък за MIG, MAG и VIG заварки и газокислородно рязане.

Производствената дейност на Ремонтно-механичния цех е свързана с техническата експлоатация на ВЕЦ. Извършва ремонтно-възстановителна дейност и текущо поддържане на енергетичните машини и съоръжения, спомагателни и хидротехнически съоръжения, центровка на хидрогенераторите, ремонт на регулаторите на обороти и хидроавтоматиката на затворните съоръжения във ВЕЦ. Осигурява безаварийната и надеждна работа на машините и съоръженията в звената. От края на 2003г. работи акредитиран орган за "Контрол по дефектоскопия" от тип С, чийто обхват е контрол на водни турбини, напорни тръбопроводи, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения чрез ултразвукови методи, методи за контрол с проникващи течности, контрол на твърдост и други.

Централна лаборатория и Орган за контрол от вида С

Централна лаборатория се помещава в отделен корпус на територията на Управлението на Предприятието в град Пловдив. Сградата е нова и съобразена с изискванията за работа. Дейността на Централната лаборатория на П ВЕЦ е свързана с техническата експлоатация на електроцентралите и другите обекти към тях. Извършва профилактика и изпитания на машини и съоръжения, релейни защити и автоматизация, вибрационен контрол и диагностика на машини, извършва изпълнение по проектни схеми и конструктивни изменения на първични и вторични схеми, както и по системи за управление и сигнализация в рамките на Предприятието. Следи за предремонтното и следремонтно състояние на машините и съоръженията.

По функционален признак, специалистите в Централна лаборатория са разпределени в 5 направления:

 • Електрически съоръжения
 • Релейни защити
 • Автоматизация
 • КИП и А
 • Прекъсвачи и първични съоръжения

Групата занимаваща се с Електрически съоръжения извършва профилактични, текущи и извънредни изпитания на машини и съоръженията в експлоатация - хидрогенератори, електродвигатели, силови трансформатори, измервателни трансформатори, прекъсвачи, разединители, кабели, вентилни отводители, реактори, заземителни и мълниезащитни уредби. Има изградена изпитателна лаборатория за изпитване на електрозащитни средства по Наредба 22.

Група Релейни защити участва в настройка, въвеждане в експлоатация, профилактични изпитания на електромеханични и цифрови релейни защити на генератори, трансформатори, изводи, шини.

Група Автоматизация се занимава с възбудителни системи, токозарядни устройства, инвертори, акумулаторни батерии, автоматични системи и апарати, касаещи нормални и аварийни процеси на основните съоръжения.

Група КИП и А участва в измерване на вибрации, шум, температура, дебит, поток, налягане и други.

Група Прекъсвачи и първични съоръжения извършва ревизия, профилактика и центровка на прекъсвачи и разединители. Участва в монтажни и демонтажни работи на първичните съоръжения в рамките на Предприятието.

Централна лаборатория е обезпечена с модерни и съвременни измервателни технически средства, с които извършва измерванията.

Към Централна лаборатория е обособен Орган за контрол от вида С, акредитиран от Българска служба по акредитация от 30.04.2003 г. под номер № 89 ОКС. Последната преакредитация е с валидност от 28.10.2020 г. до 30.09.2024 г.

Органът за контрол от вида С извършва вътрешноведомствен контрол, но извършва и услуги на външни фирми по ценоразпис, утвърден от Управителя на Предприятието. За извършеният контрол се издават съответните сертификати и протоколи.

Обхватът на акредитация на Орган за контрол от вида С е посочен:  ТУК

 

Лаборатория за изпитване експлоатационни характеристики на хидро-генератори и водни помпи

Услуги, които лабораторията може да извършва на външни фирми, притежаващи ВЕЦ и МВЕЦ:

 • Обследване на техническите параметри на хидравлични турбини - КПД на хидравлични турбини, дебит, разход на вода на празен ход.
 • Обследване на преходни процеси във високонапорния и нисконапорен воден участък при пускане, спиране и работа в различни режими на хидроагрегатите.
 • Определяне специфичен разход на вода за производство електроенергия от хидроагрегатите във ВЕЦ или на цяла ВЕЦ
 • Определяне на оптималните режими на работа на хидравлични турбини във ВЕЦ

Изпитванията в лабораторията се провеждат по стандартни методи, съгласно стандарт БДС EN60041:2004 „Експлоатационни приемни изпитвания за определяне хидравличните характеристики на хидравлични турбини, акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим“. В лабораторията е въведена система за контрол на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO IEC 17025.

Отдел Маслено стопанство, екология и управление на отпадъци

Маслено стопанство, екология и управление на отпадъците

Отделът ръководи, организира и контролира изпълнението на всички задачи, свързани с дейността на масленото стопанство и химическата лаборатория на Предприятието, както и дейностите по опазване на околната среда.

Основните задачи са свързани с:

 • Доставка, съхранение и разпределение на енергетични масла, необходими за нормалната техническа експлоатация на работните съоръжения във водноелектрическите централи на Предприятието;
 • Извършване на физико-химичен и газов анализ на маслата в Химическата лаборатория по стандартизирани методи за изследване на показателите;
 • Преработка на използваните енергетични масла с налична маслоочистваща техника за възстановяване на показателите;
 • Управление на водите, отпадъците и емисиите в съответствие с приложимите законови и нормативни изисквания;
 • Поддържане на сертифицираната по БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда;
 • Иницииране планирането на мероприятия за подобрение по отношение на околната среда и контролиране на тяхното изпълнение.

Орган за безразрушителен контрол

От края на 2003г. работи акредитиран орган за "Контрол по дефектоскопия" от тип С, чийто обхват е контрол на водни турбини, напорни тръбопроводи, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения чрез ултразвукови методи, методи за контрол с проникващи течности, контрол на твърдост и други.

Отдел Автотранспорт

auto 01

С наличната автотранспортна и специализирана техника се осъществяват най-разнообразни задачи, свързани с превози на работен персонал, различни видове товари - насипни, течни, енергетични съоръжения и оборудване за ВЕЦ. Извършват се товаро-разтоварни дейности с автокран, хидравлични манипулатори, монтирани на товарни автомобили и мотокари.

auto 02

За ремонти и поддръжка на инфраструктурата в предприятието се използва специализирана строителна техника - верижен булдозер, челен товарач, ескаватор, валяк, минифадрома и колесни трактори, оборудвани за извършване на изкопни дейности и др. специализирани задачи.

В група "Автотранспорт" се сформира екип от шофьори, който бе обучен и подготвен за извършване на превози на тежки и извънгабаритни товари, което в значителна степен подобри логистичната поддръжка при извършването на ремонти и рехабилитационни мероприятия в предприятието.

Поддръжката на наличната автотранспортна техника се осъществява в собствена автосервизна база, оборудвана с най-необходимите съоръжения, приспособления и инструменти. 

home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.