Покана

Наименование: Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включващ:
- Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ XXIII-8027.8026. кв. 11 по плана на кв. „Бялата висота“ – гр. Благоевград,
- Работен проект за „Преустройство на сграда собственост на НЕК ЕАД, находяща се в гр. Благоевград“

Статус: Активна до 08.03.2024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.02.2024 г.
Предложение за изпълнение на поръчката26.02.2024 г.
Ценово предложение26.02.2024 г.
Ценова таблица26.02.2024 г.
Образец на протокол за извършен оглед и запознаване с обекта26.02.2024 г.
Образец на декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП26.02.2024 г.
Образец на декларация съгласие от подизпълнители26.02.2024 г.
Образец на иформационен лист26.02.2024 г.