Новини

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

“Национална електрическа компания” ЕАД, в...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
Обявление

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И ПОМПЕНО-АКУМУЛИРАЩИ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

el-1el-2el-3

НЕК ЕАД е собственик на 30 водноелектрически централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2713 MW в турбинен режим и 937 MW в помпен режим.

Основното производство на електрическа енергия на компанията се получава от четиринадесетте големи ВЕЦ, които са с обща инсталирана мощност 2480 MW. Те са групирани в четири каскади: Белмекен ­ Сестримо ­ Чаира, Батак, Въча и Долна Арда и са предназначени за покриване на върховите натоварвания и регулиране на параметрите на електроенергийната система (ЕЕС).

Консумацията ни на електрическа енергия се осъществява главно от обратимите хидроагрегати в ПАВЕЦ Чаира, ПАВЕЦ Белмекен и ПАВЕЦ Орфей и в по-малка степен от помпените станции в каскада Батак.

 

ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ

el-4el-5el-6

Чрез своето предприятие "Язовири и каскади" НЕК ЕАД осъществява техническия контрол, ремонта, поддържането и експлоатацията на язовирни стени (многогодишни, годишни, сезонни, седмични и дневни изравнители), над 500 водохващания и стотици километри безнапорни и напорни деривации в системата на енергетиката. Основната дейност на предприятието е свързана с обезпечаването на надеждната експлоатация на хидротехническите съоръжения.

Сумарният застроен обем на язовирите, стопанисвани от НЕК ЕАД, представлява 50.1% от общия регулиран обем на водохранилищата в страната. Наблюдението, измерването и анализирането на протичащите явления и процеси в язовирните стени се извършват на базата на изготвените програми за технически контрол, чрез изградените за тази цел контролно-измервателни системи.

Някои от големите язовири, стопанисвани от НЕК ЕАД

Iazoviri1-1

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

el-7el-8el-9

НЕК ЕАД осъществява екологична политика, насочена към смекчаване на последствията от въздействията върху околната среда в резултат от дейността си. Съобразно с принципите на тази политика компанията се стреми да оползотворява природните ресурси ефективно и пестеливо и да прилага в енергийните си проекти използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийни източници с ниско съдържание на въглерод там, където това е приложимо. Намаляването на въздействията върху околната среда се постига и чрез прилагане на щадящи околната среда технологии и напредничави експлоатационни и ремонтни практики и процедури.

НЕК ЕАД е съпричастна към проблемите при опазването на околната среда в целия жизнен цикъл на енергийните ресурси от добиването им през генерацията на електрическа енергия до нейното разпределение и дистрибуция до крайния консуматор. Ангажиментите и отговорностите на компанията за опазване на околната среда и човешкото здраве се изразяват в стремеж към подпомагане на устойчивото развитие на обществото.

Планирането на развитието на енергийния отрасъл в страната се извършва от НЕК ЕАД съгласно изискването на Закона за енергетиката. Различните сценарии на планирането с минимални разходи се разглеждат и оценяват и от гледна точка на въздействието им върху околната среда. По този начин компанията провежда екологична политика, като се стреми да увеличава закупуването на електрическа енергия приоритетно от ВЕИ и от нискоемисионни енергийни източници. Екологичният анализ на сценариите при планирането спомага за повишаването на ефективността на енергийното преобразуване на съществуващите енергийни мощности и на избора на нови енергийни мощности с по-добри екологични показатели. По-ефективното използване на генериращите мощности се постига и като се изпълняват проекти и се предприемат мерки за намаляване на загубите при преноса на електрическа енергия, които също така спомагат за намаляване на въздействието върху околната среда поради по-икономичното изразходване на енергийните ресурси.

Ограничаването на климатичните промени, част от които се дължат на дейностите в енергийния отрасъл, наложи промяна в политиката и дейността на НЕК ЕАД. Увеличаването на електропроизводството от ВЕЦ и ПАВЕЦ, които са генериращите енергийни мощности на компанията, е вече един от нейните най-важни приоритети.

НЕК ЕАД изпълнява проекти за изграждане на нови хидроенергийни мощности и рехабилитация на ВЕЦ, собственост на компанията, с цел увеличаване на производството на електрическа енергия от ВЕЦ и намаляване на количеството на емисиите на парникови газове и замърсители от топлоелектрически централи (ТЕЦ). Тези проекти се осъществяват съгласно гъвкавите механизми на Протокола от Киото като проекти за съвместно изпълнение и имат положителен екологичен ефект в развитието на електроенергийния отрасъл.

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

НЕК ЕАД прилага интегрирана система за управление, съответстваща на ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007  с обхват "Производство на електрическа енергия от ВЕЦ и стопанисване на хидротехнически обекти и съоръжения".


Декларация за политиката на ръководството по околната среда и здравето и безопасността при работа.

Списък на обектите, в които е внедрена интегрираната система за управление(ИСУ) по околна среда и здраве и безопасност при работа

 

ПРОЗРАЧНОСТ НА ПАЗАРА - РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на инструменти за...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на оборудване и аксесоари...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук