Международно сътрудничество и ВО

НЕК ЕАД развива активна международна дейност в съответствие с държавната и отраслова политика за интегриране към европейските структури.

Членство в международни организации

 

Корпоративен член на WEC

www.worldenergy.org Компанията е корпоративен член на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС), който представлява България в Световния енергиен съвет – WEC.

 

Сътрудничество с международни организации

Продължават връзките и сътрудничеството ни с организации като USEA, IAEA, ICOLD и други.

 

Връзки с обществеността

Основният стремеж на НЕК ЕАД е правдивото и прозрачно представяне в медийното пространство на дейността на компанията, както и поддържане на положително медийно присъствие. Осъществява се ежедневна връзка с медиите и се предоставят персонални разяснения на журналистите по интересуващи ги въпроси. В периодичния печат регулярно се публикуват отговори на запитвания и съобщения, свързани с дейността на компанията. Организират се тематични пресконференции и интервюта с ръководители на компанията с цел представяне позицията на компанията по определени събития и предоставяне на актуална, точна и съдържателна информация. В проблемни ситуации стремежът на НЕК ЕАД е открита и пряма комуникация с медиите с цел правилно и точно отразяване на даден проблем за постигане на доверие в обществеността. В тази насока са и усилията за превръщане на медиите в посредници между интересите на компанията и обществото.