Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

 

Ценa на активната електрическа енергия за клиенти, които НЕК ЕАД снабдява в качеството му на Доставчик от последна инстанция /в сила от 01.07.2017г./

 

Тарифни зони  Цена на енергия без ДДС и акциз, лв./кВтч  Забележка: Цената, обявена на страницата на НЕК ЕАД, е с нулева стойност на разходите за балансираща енергия. След получаване на финансов сетълмент от ЕСО ЕАД, разходите за небаланси на групата ще бъдат допълнително фактурирани. Към обявената цена не е включена цената за задължение към обществото в левове за МВтч консумирана ел. енергия, утвърдена от КЕВР.  

Комбиниран договор ДПИ

 

Общи условия ДПИ

 

Писмо до клиенти на ДПИ

 

Правила за работа с потребители

 Еднотарифна 0,14156


ДО
ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА НЕК ЕАД,
В КАЧЕСТВОТО МУ НА ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ (ДПИ)


С Решение № И1-Л-408/29.01.2014г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) издаде изменение/допълнение на лицензия No Л-408-17/01.07.2013 г. издадена за НЕК ЕАД за дейността "доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балансираща за клиентите, присъединени към електропреносната мрежа, които не могат да бъдат снабдявани от обществения доставчик в съответствие със Закона за енергетиката.

Като ДПИ, НЕК ЕАД има задължението да снабдява с електрическа енергия клиенти, чиито обекти са присъединени към електропреносната мрежа в случаите, когато тези клиенти не са избрали друг търговец на електроенергия или когато избраният от тях търговец не извършва доставка на електроенергия по независещи от клиента причини.
Съгласно чл. 63 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) всички крайни клиенти, на които нашето дружество доставя електрическа енергия, ще бъдат включени служебно в специалната балансираща група на НЕК ЕАД, в качеството му на ДПИ.

Цената, по която ДПИ ще продава електрическа енергия, се образува съгласно "Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция", приета от ДКЕВР.

Предвид гореизложеното, считано от датата на въвеждане на почасов балансиращ пазар от ЕСО ЕАД, (конкретната дата ще бъде обявена на страницата на НЕК ЕАД), се прекратява действието на сключените между нашите дружества договори за продажба на електрическа енергия. Търговските взаимоотношения между НЕК ЕАД в качеството му на ДПИ и клиентите, които не са избрали доставчик на свободния пазар, се регламентират на базата на одобрени от ДКЕВР "Общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ", "Правила за работа с потребители на ДПИ" и "Договор за комбинирани услуги по общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ".

В тази връзка, Ви информираме, че на страницата на "Национална електрическа компания" ЕАД - www.nek.bg, са публикувани одобрените от ДКЕВР "Общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ", "Правила за работа с потребители на ДПИ" и "Договор за комбинирани услуги по общи условия за доставка на електрическа енергия от ДПИ". До 5 работни дни преди започване действието на цената, по която ДПИ продава електрическа енергия на клиенти, присъединени към електропреносната мрежа,.същата се обявява на страницата на НЕК ЕАД.
Моля, да изтеглите и разпечатете в два екземпляра цитирания договор. За получаване на индивидуалните приложения към договора, моля да изпратите актуален e-mail адрес и лице за контакт на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
След оформяне на комплекта с документи, моля да изпратите подписаните и подпечатани екземпляри в ЦУ на НЕК ЕАД на адрес: гр. София, п.к. 1022, ул. "Веслец" 5, Дирекция "Търговия с ЕЕ".

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2