Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Делегация от Национална електрическа компания ЕАД е...
Прочетете още...
И Н Ф О Р М А Ц И Я

Във връзка с обилните валежи на територията на...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След проявения интерес от страна на народните...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

НЕК ЕАД развива активна международна дейност в съответствие с държавната и отраслова политика за интегриране към европейските структури.

Членство в международни организации

 

Корпоративен член на WEC

www.worldenergy.org Компанията е корпоративен член на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС), който представлява България в Световния енергиен съвет – WEC.

 

Сътрудничество с международни организации

Продължават връзките и сътрудничеството ни с организации като USEA, IAEA, ICOLD и други.

 

Връзки с обществеността

Основният стремеж на НЕК ЕАД е правдивото и прозрачно представяне в медийното пространство на дейността на компанията, както и поддържане на положително медийно присъствие. Осъществява се ежедневна връзка с медиите и се предоставят персонални разяснения на журналистите по интересуващи ги въпроси. В периодичния печат регулярно се публикуват отговори на запитвания и съобщения, свързани с дейността на компанията. Организират се тематични пресконференции и интервюта с ръководители на компанията с цел представяне позицията на компанията по определени събития и предоставяне на актуална, точна и съдържателна информация. В проблемни ситуации стремежът на НЕК ЕАД е открита и пряма комуникация с медиите с цел правилно и точно отразяване на даден проблем за постигане на доверие в обществеността. В тази насока са и усилията за превръщане на медиите в посредници между интересите на компанията и обществото.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: „Рехабилитация на ХГІ2 във ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доброволно здравно осигуряване...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на самопочистващи филтри в...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 14, ал. 5 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на антифриз, спирачна течност,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Техническо обслужване на термопомпена...
Прочетете още...
Събиране на оферти

Наименование: „Ремонт на хладилна техника в...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2